gmina5

XXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Gmi…

Poprzednia sesja odbyła się 29.06.2021 r. 1.    30 czerwca zakończył się trwający cztery dni obóz taneczny zorganizowany przez Gminę Giżycko – lidera ...

Czytaj więcej

XXXVI sesja Rady Gminy - 29.06.2021…

Najważniejszym punktem dzisiejszej sesji była uchwała w sprawie udzielenia absolutorium. Przedstawiony został Raport o stanie Gminy Giżycko, który ob...

Czytaj więcej

XXXV sesja Rady Gminy - 26.05.2021r…

Gmina Giżycko udziela pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą: Remont drogi powiatowej nr 1803...

Czytaj więcej

XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy…

W tym roku odnotowaliśmy rekordowy wynik poziomu wydatków inwestycyjnych. Obecnie budżet 2021 r. zawiera wydatki w wysokości 67.551.414,33 zł, w tym i...

Czytaj więcej

XXXIII nadzwyczajna sesja Rady Gmin…

SESJA XXXIII    31.03.2021 r.Ponieważ  była to sesja nadzwyczajna, sprawozdanie z działalności przedstawiam poniżej.1.      18 lutego 2021 r. w siedzi...

Czytaj więcej

XXXII sesja Rady Gminy - 25.03.2021…

Gmina Giżycko przystępuje do programu który umożliwi budowę tanich mieszkań pod wynajem z możliwością dojścia do własności. Radni Gminy Giżycko stosun...

Czytaj więcej

XXX sesja Rady Gminy - 27.01.2021r…

Poprzednia sesja odbyła się 23.12.2020 r. Podczas sesji dyrektorzy szkół podstawowych podali informacje na temat organizacji zajęć w czasie pandemii. ...

Czytaj więcej

XXIX sesja Rady Gminy Giżycko - Jed…

Poprzednia sesja odbyła się 27.11.2020 r. 1.    Zakończył się remont drogi powiatowej Wronka - Wilkasy.Na drodze z Wilkas do Wronki wykonano prace prz...

Czytaj więcej
Polecam strony internetowe:
ugg.pl - oficjalna strona Gminy Giżycko
bip.ugg.pl - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Giżycko
gizycko.e-mapa.net - system informacji przestrzennej Gminy Giżycko
epuap.gov.pl - platforma usług administracji publicznej
gzkbystry.pl - Gminny Zakład Komunalny w Bystrym
e-uggizycko.cyfrowe-mazury.pl - system eUsługi

Dziękuję Radnym za jednogłośne udzielenie mi wotum zaufania i absolutorium.
Dziękuję wszystkim Radnym za bardzo dobrą współpracę na rzecz dobra wspólnego mieszkańców gminy.
Na dobrą kondycję Gminy Giżycko i szereg inwestycji pracuje wiele zaangażowanych i kompetentnych osób.
To dzięki zespołowej pracy wszystkich pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych możemy cieszyć się z realizacji dużej ilości inwestycji oraz dobrego funkcjonowania gminy.

WSZYSTKIM SERDECZNIE DZIĘKUJĘ

Krótkie sprawozdanie z działalności międzysesyjnej
XXIII sesja Rady Gminy Giżycko

Wprowadzenie stanu pandemii w Polsce, a co za tym idzie również licznych ograniczeń, radykalnie zmieniło warunki życia mieszkańców oraz funkcjonowanie samorządów. Musieliśmy bezzwłocznie reagować na wszystkie nowe informacje oraz tworzyć warunki do bezpiecznego funkcjonowania urzędu oraz wszystkich podmiotów w gminie.

Dziękuję wszystkim pracownikom urzędu i jednostek organizacyjnych za odpowiedzialne działania, za wytężoną pracę na rzecz dobra wspólnego mieszkańców gminy Giżycko.

Pomimo pracy zdalnej urząd i jednostki funkcjonowały i w miarę możliwości realizowały swoje zadania.

Dziękuję Pani Dyrektor GOKIR i wszystkim pracownikom za akcję szycia maseczek. Dziękuje GZK za odpowiedzialne realizowanie zadań.

 1. Przyjąłem delegację z Trok
 2. Dwukrotnie byłem na Litwie w miejscowości Alytus w celu nawiązania współpracy i złożenia wspólnego wniosku o dofinansowanie.
 3. Zorganizowałem spotkanie z Panem Starostą Giżyckim na którym ustaliliśmy, iż przy udziale środków zewnętrznych i wsparcia finansowego Gminy Giżycko wykonamy kolejny odcinek remontu drogi do Wronki.

Uczestniczyłem w:

 • Radzie Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich
 • spotkaniu z ZDP w spr. pętli rowerowej
 • Spotkaniu z Panem Burmistrzem Miasta Giżycko w sprawie komunikacji miejsko-gminnej,
 • W wideokonferencjach z udziałem Pana Wojewody oraz z Panem Marszałkiem woj. Warm-Maz.
 • ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW GZK
 • Zgromadzeniu Wspólników MZMGO

Zorganizowałem:

 • Spotkanie z sołtysami
 • Dwa spotkania z Dowódcą 2 batalionu zmechanizowanego w spr. Walki Wozów Bojowych,

Walka TransporterówZapraszam 4 lipca na Walkę Wozów Bojowych do Pierkunowa

Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Zapytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej,
tj. działka o nr geodezyjnym 1/88, położonej w obrębie geodezyjnym Piękna Góra.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą „Ośrodek Szkolenia Fizycznego– Szkolenia Wodnego” nad jeziorem Kisajno przy działce nr geod. 168/12, obręb Antonowo.
7. Podjęcie uchwały sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą „Baza Harcerska Hufca ZHP w Bielsku Podlaskim” w miejscowości Rydzewo nad jeziorem Niegocin.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Giżycko
na 2020 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Giżycko za 2019 rok.
10. Przedstawienie raportu o stanie gminy i debata.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia raportu o stanie gminy i udzielenia wotum zaufania.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Giżycko.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Giżycko.

Materiał wideo z XXIII sesji cz.1:

Materiał wideo z XXIII sesji cz.2:

Sesję nadzwyczajną zwołano z uwagi na potrzebę dodania w Wieloletniej Prognozie kolejnego dofinansowania.
XXII sesja Rady Gminy GiżyckoPozyskaliśmy środki na nowe  przedsięwzięcie p.n. „Modernizacja  z  poprawą  efektywności  energetycznej  budynków  kompleksu szkolnego w m. Bystry w Gminie Giżycko”.
W ramach inwestycji wyremontujemy salę gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Bystrym z montażem paneli fotowoltaicznych.
Nakłady ogółem – 451.812 zł.
Przedsięwzięcie  dofinansowane  z  Programu  Operacyjnego  Rybactwo  i  Morze  w  zakresie  działania „Realizacja  lokalnej  strategii  rozwoju  kierowanych  przez  społeczność  w  ramach  Priorytetu  4
„Zwiększenie  zatrudnienia  i  spójności  terytorialnej”.  Wysokość  dofinansowania  wynosi  44,28%  tj. 200.000 zł.
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Zapytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Giżycko na lata 2020 – 2023.
6. Pojęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu w 2020 roku (Mazurska Pętla Rowerowa).
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giżycko na lata 2020-2025.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Giżycko na 2020 rok.
11. Zakończenie obrad.

Materiał wideo z XXII sesji:

Udzielimy pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą: „Remont drogi powiatowej nr 1724N Wronka – Wilkasy” w wysokości 159.331,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych 00/100) brutto ze środków budżetu Gminy Giżycko w 2020 roku. Na odcinku 1 km będzie nowa nawierzchnia asfaltowa. Powiat uzyskał dofinansowanie do niniejszego przedsięwzięcia z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50%, kwota wkładu Gminy Giżycko stanowi 25% wartości całego przedsięwzięcia.

W tym roku w naszej gminie mamy 11 inwestycji drogowych.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Zapytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Giżycko na lata 2018 – 2020” za rok 2019.
5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku za 2019 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Giżycko za 2019 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej, tj. działki o nr geodezyjnym 101/2, położonej w obrębie geodezyjnym Sulimy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Giżycko prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
9. Pojęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z „Campingu Bystry” terenu rekreacyjnego położonego w miejscowości Bystry, Gmina Giżycko.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu w 2020 roku (dr. pow. 1736N m. Sulimy)
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu w 2020 roku (dr. pow. 1724N m. Wronka)
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Giżycko na 2020 rok.
13. Zakończenie obrad.


Sesja odbyła się w hali sportowej Parku Wodnego w Wilkasach.


Materiał wideo z XXI sesji:

XX Sesja Rady Gminy GiżyckoW związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa zawnioskowałem o zwołanie XX sesji Rady Gminy Giżycko w trybie nadzwyczajnym z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Zapytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Giżycko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok”.
5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych w 2019 r. dla Gminy Giżycko.
6. Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Giżycko w 2019 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. (Bogaczewo)
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. (Strzelce)
9. Podjęcie uchwały w sprawie: dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej, tj. działki o nr geodezyjnym 226/2, położonej w obrębie geodezyjnym Bogaczewo.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej, tj. części działki o nr geodezyjnym 309/3, położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego w 2020 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Giżycko na rok 2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uznania za ochronne lasów znajdujących się w Nadleśnictwie Srokowo, położonych w granicach administracyjnych Gminy Giżycko.
14. Pojęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z „Campingu Bystry” terenu rekreacyjnego położonego w miejscowości Bystry, Gmina Giżycko.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/410/2017 Rady Gminy Giżycko z dnia 25 października 2017r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Giżycko, jak również jednostkom podległym, oraz wskazania organu do tego uprawnionego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giżycko na lata 2020-2025.
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Giżyckona 2020 rok.
19. Zakończenie obrad.

Sesja odbyła się w hali sportowej Parku Wodnego w Wilkasach.


Materiał wideo z XX sesji:

Poprzednia sesja odbyła się 15.01.2020
1.     Zacznę od tego że w 2019 roku Gmina Giżycko wykonała sporo różnych inwestycji. Szerzej o tym możecie Państwo poczytać w artykule, który znajduje się na stronie Gminy Giżycko na Facebooku. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w pracę na rzecz dobra wspólnego mieszkańców gminy, szczególnie Radnym Gminy Giżycko. Dziękuję współpracownikom z Urzędu Gminy Giżycko , którzy wykazują się dużą odpowiedzialnością i zaangażowaniem. Dziękuję pracownikom wszystkich jednostek organizacyjnych: GOKiR w Wilkasach, Gminnej Bibliotece Publicznej w Wilkasach, szkołom oraz Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Bystrym.
2.    Podpisałem umowę na realizacje inwestycji w ramach której powstanie świetlica w Bogacku i Gutach. Zadanie współfinansowane ze środków zewnętrznych.
3.    Rozpoczęto prace przy przebudowie drogi powiatowej w Sulimach. W związku z tym uczestniczyłem w spotkaniu Zarządu Dróg Powiatowych z mieszkańcami. Całość zadania jest na kwotę 2 614 501,14 zł. Powiat pozyskał dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Wkład Gminy Giżycko to 653 625 zł

4.    Mimo braku śniegu dzieci spędzające czas na terenie Gminy Giżycko, nie miały powodu do narzekań. Wszyscy dzielnie angażowali się, by nasi najmłodsi miło spędzali czas. Ferie zimowe w świetlicach były pełne różnych atrakcji. W Bystrym odbył się turniej tenisa stołowego pomiędzy zawodnikami z dwóch miejscowości. Nad całością dzielnie czuwał Pan Mirosław Antoniak. Jak zawsze też ferie zimowe można było spędzić z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Wilkasach. W tym roku z zajęć korzystało ponad 40 dzieci w wieku 7-13 lat. Były tańce, zabawa na lodzie, ognisko, kino, warsztaty kulinarne. Każdy znalazł coś dla siebie.
5.    W sobotni wieczór 18 stycznia 2020 r. byłem na 6 już Balu Charytatywnym Szkoły Podstawowej w Spytkowie. Bal odbył się w Hotelu Tajty. Wzięło w nim udział 170 osób. Wśród nich byli rodzice uczniów, nauczyciele, pracownicy szkoły i Gminy Giżycko mieszkańcy Giżycka a także przyjezdni goście. Celem imprezy była integracja środowiska, budowanie życzliwego klimatu wokół szkoły a przede wszystkim gromadzenie środków finansowych na szkolne wycieczki. Udało się uzbierać kwotę ok. 21 000 zł. To bardzo ciekawa inicjatywa. Brawa za zaangażowanie dla Pani Dyrektor i jej współpracowników oraz szczere podziękowania za wyśmienitą zabawę.
6.    9 lutego odbył się piknik historyczny „Bitwa zimowa na Mazurach 2020”. Piękne widowisko: inscenizacja z udziałem grup rekonstrukcyjnych z Polski i zagranicy, atrakcyjny mecz piłki nożnej Niemcy-Rosja nawiązujący do wydarzeń z okresu tzw. rozejmu bożonarodzeniowego 1914 roku, a także narracja historyczna „Pamiątki Wielkiej Wojny w krajobrazie kulturowym Powiatu Giżyckiego”. W programie znalazła się również defilada uczestników rekonstrukcji, konkurs strzelecki dla dzieci i dorosłych, występy wokalistów i zespołów GOKiR Wilkasy, prezentacja dioram historycznych oraz degustacja wojskowej grochówki.
7.    W okresie ferii zimowych w Szkole Podstawowej w Bystrym przeprowadzono remont generalny łazienek uczniowskich i nauczycieli na pierwszym poziomie w budynku po gimnazjum. Ściany i podłogi pokryte zostały nowoczesnymi płytkami. Stare umywalki i sanitariaty zastąpiono nowymi. Wymienione zostały też drzwi do łazienek. Natomiast w budynku klas I -III wykonano rysunki na korytarzu.  Pomysłodawcą wprowadzenia zmian była p. Mirosława Panasik wychowawczyni oddziału przedszkolnego 5 - 6- latków, a wykonawcą  p. Marzena Szełemej nauczyciel. Ponadto rodzice wyremontowali jedną z klasopracowni.
8.    W Szkole Podstawowej w Wilkasach wycyklinowano parkiet w sali gimnastycznej.
Uczestniczyłem:
•    W Uroczystości Dnia Seniora w Szkole Podstawowej w Upałtach. Szkoła w Upałtach organizuje zawsze ciekawe widowiska i tym razem dzięki uprzejmości Pani dyrektor uczestniczyłem w przygotowanym dla Seniorów pięknym przedstawieniu. Opiekunowie i dzieci jak zawsze pięknie się spisali.
•    W pięknej uroczystości 30-lecia działalności zespołu Troczanie w naszym mieście partnerskim Troki na Litwie. Piękne występy i niepowtarzalna atmosfera w sali widowiskowej domu kultury, który został wyremontowany dzięki dofinansowaniu, które wspólnie pozyskaliśmy. W Trokach wyremontowano dom kultury, a my budujemy w Bystrym bibliotekę z amfiteatrem.
•    6 lutego to DZIEŃ ODRODZENIA PAŃSTWA LITEWSKIEGO obchodzony na pamiątkę wydarzeń  z 1918 roku, kiedy to Akt Niepodległości podpisało 20 sygnatariuszy. Z tej okazji na zaproszenie Pani Mer Edita Rudelienė i Pani v-ce Mer Maria Pucz rejonu Troki. Litwa uczestniczyłem w uroczystościach Państwowych i oficjalnym otwarciu wyremontowanej sali widowiskowej w ośrodku kultury. W roku 2020 miasto Troki zostało ogłoszone Stolicą Kultury Trakai - Lietuvos kultūros sostinė 2020 ze specjalnym programem kulturalnym.
•     W ramach upowszechniania sportu wśród dzieci Polskie Stowarzyszenie Luz Grupa we współpracy z Gminą Giżycko zorganizowało warsztaty promujące wyścig Strider Cup Milko Mazury MTB dedykowany dzieciom w wieku od 2 do 5 lat.
20 lutego 2020 r. w hali sportowej Parku Wodnego w Wilkasach odbyło się spotkanie z dziećmi z oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych w Bystrym i Wilkasach. Cała impreza polegała na przeprowadzeniu warsztatów z zakresu jazdy na rowerkach biegowych. Pod czujnym okiem instruktora nasi najmłodsi próbowali swoich sił na udostępnionym przez organizatora sprzęcie. Całość kończył wyścig. Poza porcją dobrej zabawy na każdego uczestnika czekały pamiątkowe gadżety.
•    GOKiR Wilkasy tym razem w akcji kulinarnej pieczenia pączków. W Tłusty Czwartek odbyły warsztaty kulinarne z udziałem seniorów i dzieci. Pierwsi z nich spotkali się przed południem, aby pod czujnym okiem Doroty Harasimowicz, animatorki z Upałt, usmażyć pączki i faworki. Po południu do pracy ruszyły dzieci. Pączki smakowały rewelacyjnie i w niczym nie przypominały tych ze sklepu.
•    W festynie charytatywnym na rzecz Pawła, 16-latka z Bystrego chorego na kostniakomięsaka. Cała akcja powstała z inicjatywy społeczności Szkoły Podstawowej w Bystrym  i I Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku, a także pracowników Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach. Wszystkim serdecznie dziękuję, a Pawłowi życzę dużo sił i zdrowia.
•    Odprawie rocznej Komendy Powiatowej Policji, gdzie zaprezentowano statystyki za rok 2019.
•    Naradzie rocznej Powiatowej Straży Pożarnej w Giżycku
•    Zgromadzeniu Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami
•    Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020. Przygotowywana jest nowa strategia na kolejne lata oraz modyfikowana dokumentacja dotycząca budowy Wielkiej Pętli Mazurskiej. Najprawdopodobniej będzie przesunięty termin jej realizacji.
•    Zgromadzeniu wspólników WiK Aglomeracja
•    Spotkaniu roboczym zespołu społeczne ds. Lasu Miejskiego
•    Radzie Seniorów Gminy Giżycko. Poruszany był temat Klubu Seniora, który bardzo dynamicznie rozwija się.
•    Spotkaniu samorządowców z powiatu Giżyckiego zorganizowanym przez Pana Starostę, na którym zaprezentowano informacje o działaniach promocyjnych, statystykach turystycznych i szpitalu.
•    Zebraniu sołeckim w Antonowie na którym wybrano nowego członka do Rady Sołeckiej i zmieniono zadania do wykonania z funduszu sołeckiego,

Zorganizowałem:
•    Spotkanie z Panem Starostą i Panią Wójt Gminy Miłki. Rozmawialiśmy na temat przyszłości budowy ścieżek rowerowych w ramach stowarzyszenia WJM 2020
•    Spotkanie z Panek Kierownikiem z GDDKiA. Rozmawialiśmy o współpracy, której wynikiem jest nowe porozumienie o utrzymaniu czystości  i montaż znaku D6 na przejściu dla pieszych w Spytkowie.
•    Spotkanie z dyrektorem KOWR w Olsztyn. Jak na razie otrzymaliśmy negatywną odpowiedź na możliwość przejęcia góry Majak w Spytkowie

Sprzedaliśmy stary samochód strażacki z OSP Spytkowo od Marcinowej Woli. W ramach rozliczenia przejęliśmy samochód specjalny pożarniczy Star 244, który zamierzam przekazać do partnerskiej gminy w Mołdawii.
Dziękuję wszystkim którzy przyczynili się do zorganizowania I Balu Sołtysa oraz uczestnikom za miłą atmosferę i dobra zabawę.
Serdecznie zapraszam 01 marca o godzinie 12.00 na Mszę św. w Kościele w Bystrym z okazji Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Sprawozdanie Wójta:Informacja Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami


Materiał wideo z XIX sesji:

2019 rok w Gminie Giżycko upłynął pod znakiem inwestycji.
Głównym celem bała budowa kilku dróg, lecz nie zabrakło również innych ważnych i strategicznych przedsięwzięć.
Co udało się zrealizować w ubiegłym roku?
Poniżej prezentuję wykaz niektórych z nich.
- Projekt Akademia Kompetencji Cyfrowych - 100% dofinansowania w wysokości 80.640,00 zł - bezpłatne szkolenia dla 144 osób - mieszkańców gminy powyżej 25 roku życia - mające na celu podniesienie kompetencji cyfrowych w celu lepszego korzystania z usług świadczonych przez Internet w celach zawodowych, edukacyjnych oraz rekreacyjnych.
Bystra Plaża- „Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych na cele turystyczne jeziora Niegocin w miejscowościach Bystry i Wilkasy, Gmina Giżycko” - Wartość całkowita projektu 1.067.365,24 zł, dofinansowanie 841.772,19 zł (Bystry: teren rekreacyjny z altaną grillową, miejsce na ognisko, kolumnada drewnianych słupów przepleciona nasadzeniami roślinnymi, leżaki wypoczynkowe, plac fitness z siłownią zewnętrzną, linarium, ciąg pieszo-jezdny, piaszczysta plaża z boiskiem do siatkówki plażowej, nowe urządzenia zabawowe; Wilkasy: plac postojowy przeznaczony pod kampery i przyczepy campingowe wraz  z małą architekturą).
- „Razem bliżej integracji w Gminie Giżycko” - Wartość całkowita projektu 597 tys. zł,  dofinansowanie 459 tys. zł. W ramach operacji wyremontowano świetlice wiejskie  w Spytkowie, Sterławkach Małych i Sołdanach.
- Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach. Prace polegały na wymianie poszycia dachowego. Remont finansowany z budżetu Gminy Giżycko.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości: Sterławki Małe. Zadanie dofinansowane  w ramach Programu Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Droga w Kamionkach- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości: Kamionki. Zadanie dofinansowane w ramach Programu Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
- Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w miejscowości Wilkasy. Wartość całkowita projektu 802.032,98  zł, dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 401.016,49 zł.
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Gajewo - na działkach nr ewid. 240/1 i 243/26 oraz ulicy Akacjowej; Sulimy na działce nr ewid. 207 - etap I niwelacja terenu. Całkowity koszt 99.500,00 zł.
- Samochód Pożarniczy SCANIA - fabrycznie nowy samochód pożarniczy został zakupiony przez GMINĘ GIŻYCKO przy wsparciu Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wkładu własnego OSP Spytkowo.
- „Wspieranie turystyki i kultury w rejonie trockim i giżyckim” w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska gmina Giżycko rozpoczęła budowę budynku filii biblioteki publicznej ze sceną zewnętrzną w miejscowości Bystry. Wartość całkowita projektu 909.951,68 Euro, dofinansowanie 773.458,91 Euro.
- Projekt „Kształtowanie przestrzeni publicznej” realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wybudowano w miejscowości Bystry pierwszy w GMINIE GIŻYCKO skatepark.
- Podpisano umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilkasy ul. Przemysłowa Etap II”. Całkowity koszt inwestycji 358.188,90‬ zł. Zadanie realizowane w Gminie Giżycko z dofinansowaniem Funduszu Dróg Samorządowych.
- Podpisano umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gajewo ul. Leśna”. Jest to droga prowadząca do cmentarza komunalnego. Łączny koszt inwestycji to 1.618.520,41‬ zł. Zadanie realizowane w Gminie Giżycko z dofinansowaniem Funduszu Dróg Samorządowych.
- Budowa drogi gminnej ul. Makowa w Wilkasach. Całkowity koszt inwestycji 798.322,41‬ zł, dofinansowanie 376.119,30 zł. Zadanie realizowane w Gminie Giżycko z dofinansowaniem Funduszu Dróg Samorządowych.
- „Wspieranie turystyki i kultury w rejonie trockim i giżyckim” w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska gmina Giżycko. W ramach zadania zaadaptowano pomieszczenia w części budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Doba wpisanej do gminnej ewidencji zabytków z przeznaczeniem do prowadzenia zajęć kulturalnych i artystycznych.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1823N Giżycko – Kożuchy Wielkie – Kruklin – Sucholaski na odcinku miejscowości Kożuchy Wielkie. Inwestycja dofinansowana w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Gmina Giżycko udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania w wysokości 556.943,78 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Doba w Gminie Giżycko”. Przebudowa była realizowana z udziałem środków z dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Całkowity koszt realizacji zamówienia wyniósł 107.748,00 zł, a dofinansowanie 40.000,00 zł.
- Utwardzenie drogi pow. nr 1827N Pieczonki – Kożuchy Wielkie w miejscowości Nowe Sołdany. Gmina Giżycko dofinansowała inwestycję kwotą 168.166,00 zł.
- Podpisano umowę o dofinansowanie realizacji operacji polegającej na budowie dwóch budynków infrastruktury turystycznej - Centrum Rekreacji Wędkarstwa w miejscowości Bogacko i Guty w Gminie Giżycko. Całkowity koszt operacji 123.766,76 zł, dofinansowanie 59.408,00 zł.
- Podpisano umowę dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Giżycko w miejscowościach: Guty i Gajewo ul. Lipowa oraz dróg wewnętrznych w miejscowościach Kamionki i Sterławki Małe”. Łączny koszt inwestycji to 3.168.954‬ zł.
- Za wszystkie wyniki sportowe 2019 roku Gminę Giżycko uhonorowano w klasyfikacji gmin wiejskich II miejscem za współzawodnictwo sportowe W-M SZS w województwie.
- Prawie 100 dzieci z Gminy Giżycko uczestniczyła w półkoloniach finansowanych z budżetu gminy odbywających się w GOKiR w Wilkasach, Gwarek - Centrum Aktywnego Wypoczynku, Wioska Surfów oraz w Szkółce Żeglarskiej w Bystrym.
- Kwota przeznaczona na Fundusz sołecki Gminy Giżycko w roku 2019 - 608.215,63 zł.
- Gmina Giżycko w ramach Programu INTERREG V-A Litwa - Polska złożyła wspólnie z partnerem z Litwy Trakų rajono savivaldybė - Trakai district municipality wniosek infrastrukturalny: „Odkrycie dziedzictwa turystycznego rejonu trockiego i giżyckiego”.  W ramach zadania inwestycyjnego gmina planuje wykonać drogę rowerową po nieczynnych nasypach kolejowych „Mazurski trakt rowerowy”.
- Na konkursy grantowe dla organizacji pozarządowych przeznaczone zostało z budżetu 91.000,00 zł.
© 2019 Marek Jasudowicz - Wójt Gminy Giżycko
Facebook