jasudowicz-4-ostrow-1

Podsumowanie roku 2023 - cz1

Inwestycje w infrastrukturę drogową: Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1736 N na drogę wewnętrzną na dz. geod. nr: 37/3; 39/11 i 39/13 w miejscow...

Czytaj więcej

LXXVII Sesja Rady Gminy Giżycko - u…

Uchwalono dobry budżet na rok 2024. Dochody budżetu na 2024 rok wynoszą 63 200 663,98 zł, z tego: dochody bieżące 52 004 140,35 zł dochody mają...

Czytaj więcej

LXXV Sesja Rady Gminy Giżycko - nis…

Poprzednia sesja, na której przedstawiałem sprawozdanie z działalności między sesjami odbyła się 31.10.2023r.  1.    Jak co roku, Gmina Giżycko uroczy...

Czytaj więcej

LXXIV Sesja Rady Gminy Giżycko - II…

Poprzednia sesja, na której przedstawiałem sprawozdanie z działalności między sesjami odbyła się 27.09.2023r.  1.    Sukces Infrastruktury Kadencji 20...

Czytaj więcej

LXIX Sesja Rady Gminy - 100% Za Wot…

Radni jednogłośnie głosowali za wotum zaufania. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2022, sprawozdaniem finansowym G...

Czytaj więcej

LXVII Sesja Rady Gminy - ruszyły re…

Poprzednia sesja, na której przedstawiałem sprawozdanie z działalności między sesjami odbyła się 27.04.2023r.  1.    Gmina Giżycko otrzymała dofinanso...

Czytaj więcej

LXV Sesja Rady Gminy - lasy, jezior…

Poprzednia sesja, odbyła się 09.03.2023r.  1.    Trwa budowa miejsca obsługi rowerowej w Świdrach i Bogacku. W Świdrach wiata wypoczynkowa powstani...

Czytaj więcej

LXIV Sesja Rady Gminy - dofinansowa…

Poprzednia sesja, na której przedstawiałem sprawozdanie z działalności między sesjami odbyła się 19.01.2023r.   1.    Uczestniczyłem w zebraniach wie...

Czytaj więcej
Polecam strony internetowe:
ugg.pl - oficjalna strona Gminy Giżycko
bip.ugg.pl - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Giżycko
gizycko.e-mapa.net - system informacji przestrzennej Gminy Giżycko
epuap.gov.pl - platforma usług administracji publicznej
gzkbystry.pl - Gminny Zakład Komunalny w Bystrym
e-uggizycko.cyfrowe-mazury.pl - system eUsługi

Ostatnia sesja odbyła się 27.09.2018
Inwestycja drogowa w Kruklinie1.    Zakończone zostały cztery inwestycje drogowe w Gminie Giżycko: Kruklin, Sulimy, Sterławki Małe i ul. Dębowa w Gajewie.
2.    Nasz wniosek o dofinansowanie na 4 inwestycje drogowe jest na liście beneficjentów, którzy otrzymają dofinansowanie. W najbliższych latach powstaną nowe drogi asfaltowe w Gutach, Kamionkach, Sterławkach Małych oraz nowa nawierzchnia na ul. Lipowej w Gajewie.
3.    28 września podpisałem AKT NOTARIALNY o zamianie budynków z miastem. Po 28 latach od wprowadzenia samorządu gmina Giżycko została właścicielem budynku przy ul. Mickiewicza 33 w Giżycku.
4.    Podpisałem z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Panem Gustawem Markiem Brzezinem umowę o przyznaniu dofinansowania w wysokości 197153 zł do realizacji operacji typu "Kształtowanie przestrzeni publicznej" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" PROW 2014-2020 pt. Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej oraz skateparku w miejscowości BYSTRY w GMINIE GIŻYCKU.
5.    Podpisałem umowę na dofinansowanie do zdjęcia wyrobów z azbestu.
6.    Podpisałem akt nabycia użytkowania wieczystego części działki drogowej od firmy H+H.
7.    Sołtys Bystrego Pan Mirosław Antoniak, koordynator akcji zbierania elektrośmieci, został uhonorowany nagrodą finansową w wysokości 3000 zł za zajęcie I miejsca w VIII edycji konkursu Eko-Sołectwo. Sołtys Pan Mirosław Antoniak nagrodę przekazuje dzieciom na wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. GRATULUJĘ
8.    Zamontowaliśmy nowe oświetlenie LED w sołectwie Kożuchy Wielkie w ramach projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury publicznej w Sołectwie Kożuchy Wielkie w GMINIE GIŻYCKO". Modernizacja 105 punktów oświetleniowych i montaż 2 lamp hybrydowych i urządzenie do ćwiczeń.
9.    W lutym 2016 roku rozstrzygnęliśmy konkurs na maskotkę GMINY GIŻYCKO. Pani Katarzyna otrzymała pluszową maskotkę, którą sama zaprojektowała. Pluszowy, miły, miękki i sympatyczny kormoran bardzo spodobał się autorce projektu.
10.    Pracownie biologiczne, chemiczne, matematyczne, fizyczne i komputerowe szkół podstawowych w GMINIE GIŻYCKO dostały nowy sprzęt i urządzenia. Szkoły zostały doposażone w ramach realizacji projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Warmia i Mazury na lata 2014-2020 pt. Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej i sportowej szkół podstawowych w Gm. Giżycko - wyposażenie pracowni szkolnych.
11.    Od października ruszył program „Umiem pływać”.
12.    Dziś w nocy powieziono sprzęt do zamontowania w nowym wozie strażackim który przygotowywany jest dla OSP Kamionki. Taki samochód w listopadzie trafi do strażaków ochotników z Kamionek.
Uczestniczyłem w :
•    zebraniach sołeckich w Sołdanach i Antonowie,
•    spotkaniu z Panem Burmistrzem i przedsiębiorcami,
•    Święcie Ziemniaka w Kozinie, Upałtach Małych, Kożuchach Wielkich, Pieczonkach oraz w Upałtach,
•    V Integracyjnym Turnieju Pływacki w Parku Wodnym,
•    Turnieju Tańca Towarzyskiego "Czar Par" ,
•    XVII Międzynarodowym Koncercie Muzyki Cerkiewnej,
•    spotkaniu z Miłośnikami Twierdzy Boyen,
•    SP Spytkowo w akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
•    Walnym zgromadzeniu wspólników w Aglomeracji,
•    pikniku Klubu Seniora w Wilkaskach,
•    uroczystym wmurowaniu kamienia przy budowie Sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Giżycku,
•    spotkaniu z Dyrektorami szkół z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Zapraszam Panie z Gminy Giżycko do udziału w wydarzeniu p.n. "Tylko dla Pań". 10 listopada 2018 roku w Ośrodku Gwarek - Piękna Góra, GMINA GIŻYCKO. Rozpoczęcie o godz. 12:30. Ponadto 70 Pań z Gminy Giżycko może skorzystać z bezpłatnej cytologii wykonanej w Centrum Medycznym VILLMED w Giżycku.

CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU w pobliżu nowego cmentarza komunalnego
W terminie od 31 października (środa) do 2 listopada (piątek) 2018 r.:
• w ramach zmiany organizacji ruchu na odcinku drogi gminnej ul. Leśnej w Gajewie (nowy cmentarz) zostanie wprowadzony jeden kierunek jazdy (od ul. Poziomkowej do nowego cmentarza),
• wyjazd od nowego cmentarza – drogą dojazdową do drogi krajowej nr 63 – Gajewo ul. Węgorzewska,
• zainteresowani dojazdem do nowego cmentarza z kierunku Węgorzewa – dojadą jedynie ul. Leśną od ronda,
• dojazd i wyjazd z osiedla mieszkaniowego Gajewie ul. Poziomkowa bez zmian.

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. informuje, że 1 listopada 2018 r. autobusy komunikacji miejsko-gminnej będą jeździły według rozkładu jazdy jak w niedzielę.


Sprawozdanie z działalności WójtaCały materiał wideo z LI sesji

Odnosząc się do treści artykułów opublikowanych w gazecie konkurenta musimy stwierdzić, że przy analizie Wieloletniej Prognozy Finansowej nie wzięto pod uwagę kilku istotnych danych.

Nie szykują się żadne drastyczne cięcia :-)

Wystarczyło zapytać, a wyjaśnilibyśmy :-)

1. W 2019 roku nie będzie potrzeby zmniejszania wydatków bieżących o 10 mln zł. To kwestia doliczenia środków na zadania rządowe, które w tym roku wynoszą około 9 mln zł.

2. Odnosząc się do tezy dotyczącej zmniejszenia wydatków na funkcjonowanie Urzędu, pragniemy wszystkich uspokoić, iż nie ma tu nic nadzwyczajnego. Po prostu w tym roku realizujemy projekt z dofinansowaniem p.t. Cyfrowe Mazury oraz zakupiliśmy system do obsługi Rady Gminy (e-sesja, kamery i obsługa audio), itp. Dlatego w 2018 roku jest wyższa kwota niż planowana w roku następnym. :-)

3. Nie planujemy zmniejszania wynagrodzeń pracowników. Różnica w planowanych wydatkach na wynagrodzenia wynika z tego, że z uwagi na reformę oświaty spodziewaliśmy się wzrostu obciążenia budżetu, m.in. ze względu na możliwość wypłacania odpraw, itp. Kolejny rok już będzie stabilniejszy. :-)

Zadłużenie z poprzedniej kadencji? Można było spłacać kredyty zaciągnięte podczas poprzedniej kadencji według harmonogramu. Wówczas w tej kadencji nie byłoby tylu inwestycji i pozyskanych środków zewnętrznych. Dużą część budżetu przeznaczylibyśmy na spłatę kredytu. Nowe zobowiązania zaciągano po to, aby spłata kredytów z lat poprzednich przebiegała wolniej, a Gmina miała środki na inwestycje. Kredyty i emisja obligacji zaciągnięta w latach 2015 – 2018 przeznaczone zostały w całości na spłatę zadłużenia wynikającą z zaciągniętych kredytów i pożyczek lat ubiegłych. Trzeba podkreślić, że dzięki naszemu działaniu zadłużenie systematycznie maleje.

Gmina od roku 2015 do dziś nie zaciągnęła kredytu, pożyczki i nie wyemitowała obligacji na cele inwestycyjne. Inwestycje realizowane są z otrzymanego dofinansowania zewnętrznego różnych instytucji i środków własnych pochodzących z dochodów gminnych.

Odnosząc się do tematu sieci wodno-kanalizacyjnej. Przypominamy, że na terenie gminy Giżycko w latach 2015-2018 wybudowano 3,75 km sieci wodociągowej oraz 9,189 km kanalizacji sanitarnej, tj. łącznie 12,94 km sieci. Dużo i mało, ponieważ potrzeb jest sporo na które staramy się uzyskać dofinansowanie.

Nie zlecaliśmy nikomu przeprowadzenia remontu prywatnej drogi na Zalesiu. Już o tym pisaliśmy.

Gmina Giżycko rozwija się bardzo dynamiczne, a ponadto zmniejsza zadłużenie budżetu. 
Serdecznie pozdrawiamy  :-)

06 września podpisałem z Ministrem Sprawiedliwości reprezentowanym przez Pana Mikołaja Pawlaka - Dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości umowę na realizację zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości dla jednostek sektora finansów publicznych - jednostek samorządu terytorialnego: gmin i miast na prawach powiatu z obszaru województwa Warmińsko-Mazurskiego, polegających na nabyciu, w roku 2018, w imieniu tych jednostek na rzecz ochotniczych straży pożarnych:
wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Na realizację zadania GMINA GIŻYCKO otrzyma dotację celową w kwocie 25 443,00 zł.

Wkład własny gminy to jedynie 257,00 zł.

GŁÓWNE CELE

ZMIANA SPOSOBU ZARZĄDZANIA GMINĄ – Przez ostatnie 4 lata słuchaliśmy problemów i potrzeb mieszkańców z różnych środowisk. Wprowadziliśmy stałe godziny przyjmowania mieszkańców oraz ustalanie konkretnych terminów spotkań z Wójtem. Wójt osobiście uczestniczył w większości zebrań sołeckich. Przy rozpatrywaniu możliwości powstania inwestycji potencjalnie negatywnie oddziałującej na środowisko, organizował spotkania z mieszkańcami słuchając opinii. Efektem takich działań jest między innymi tworzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kilku miejscowościach w celu wprowadzenia określonych parametrów dla zabudowy i prowadzenia chowu zwierząt.
Wójt informował mieszkańców SMS-ami o najważniejszych wydarzeniach w gminie oraz zebraniach sołeckich.Kochamy Mazury
 
PRZEJRZYSTE FUNKCJONOWANIE GMINY – Wprowadziliśmy nagrywanie wideo posiedzeń komisji i rady gminy oraz ich publikację w internecie. Materiały na sesję obligatoryjnie publikowane są na stronie BIP i dostępne wszystkim zainteresowanym. W Urzędzie funkcjonuje elektroniczny kalendarz spotkań Wójta, z możliwością dodawania zdarzeń przez sekretariat, co zdecydowanie ułatwia zarządzanie czasem. Organizujemy kwartalne spotkania z sołtysami, na których przedstawiamy bieżące sprawy dotyczące gminy i sołectw oraz konsultujemy ważniejsze kierunki działań. Dopełnieniem są szczegółowe sprawozdania Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym, również dostępne w internecie.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMINY
– Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, wykorzystując wszystkie atuty gminy, inwestycje są realizowane w całym jej obszarze. Wynika to z rzeczywistych potrzeb społeczności lokalnych.

INNOWACJE, ROZWÓJ I NOWOCZESNOŚĆ – Wdrożyliśmy internetowy system informacji przestrzennej z udostępnieniem miejscowych planów zagospodarowania i studium uwarunkowań - http://gizycko.e-mapa.net. Unowocześniona została strona internetowa gminy www.ugg.pl. Na portalach społecznościowych prowadzone są konta: Wójta, GZK, GOKiR i Park Wodny Wilkasy.
Wprowadziliśmy system dynamicznej informacji o komunikacji autobusowej poprzez stronę www.gizycko.kiedyprzyjedzie.pl, aplikację na smartfony, kody QR oraz smsy z rozkładem jazdy autobusów. Wdrażamy program Cyfrowe Mazury, który umożliwi realizację wniosków mieszkańców w trybie online.
Wprowadzono system ewidencji finansów zintegrowany m.in. z systemem podatkowym, ewidencją ludności, majątkiem gminy i systemem bankowym, co daje dostęp do szerokiej informacji w procesie decyzyjnym.
Jesteśmy na etapie wdrażania elektronicznego obiegu dokumentów urzędu. Jako udogodnienie dla mieszkańców wprowadziliśmy płatności bezgotówkowe w kasie (karta) i telefonem - bezpośrednio na stanowisku pracownika (blik) – bezpłatnie! W celu zmniejszenia kosztów obsługi kredytu wprowadziliśmy emisję obligacji komunalnych - jako nowatorskie źródło finansowania.

PODJĘTE DZIAŁANIA
ROZWÓJ GOSPODARCZY I WALKA Z BEZROBOCIEM
Zapewniliśmy cykliczne, bezpłatne porady i pomoc specjalisty ds. pozyskiwania funduszy unijnych.
7 Cudów MazurKontynuujemy funkcjonowanie klastra turystycznego Mazury. Podjęliśmy działania w celu powołania Społecznej Rady Rozwoju Gminy Giżycko. Do tego zespołu zaprosiliśmy sołtysów. Nie wyłoniła się jednak grupa, która mogłaby tworzyć trzon społecznej rady. W związku z tym, postanowiliśmy cyklicznie organizować spotkania z sołtysami, analizując najistotniejsze kierunki działań. Konsultowaliśmy z mieszkańcami najważniejsze przedsięwzięcia w gminie, m.in. przeprowadziliśmy konkurs na zagospodarowanie nabrzeża przy Amfiteatrze w Wilkasach.
Wprowadziliśmy zwolnienie z podatku od nieruchomości za budynki przeznaczone do działalności w pierwszych latach od zakończenia budowy.
Organizowaliśmy spotkania z przedsiębiorcami i rolnikami w celu zebrania opinii i oczekiwań.
Podjęliśmy działania w celu utworzenia podstrefy Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (www.wmsse.com.pl) na terenach specjalnie wybranych. Jesteśmy na etapie opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które posłużą pozyskaniu potencjalnych inwestorów i wzmocnieniu rozwoju stref przemysłowych.
Byliśmy jednym z inicjatorów powstania Centrum Integracji Społecznej, które prężnie działa na mocy porozumienia z Miastem i innymi Gminami.
Wdrożyliśmy w dwóch miejscowościach (Kozin i Świdry) program „CAL do szczęścia”. W ramach projektu grupa mieszkańców korzysta z różnego rodzaju zajęć i warsztatów. Dzięki temu uaktywniamy społeczność lokalną.
Uczestniczymy w projekcie pn. „7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich”. W ramach projektu zostanie wdrożony między innymi system obsługi i wsparcia przedsiębiorców: Mazurski System Obsługi Inwestora i Eksportera (MSOIiE) oraz System Informacji Gospodarczej (SIG). Projekt realizujemy wspólnie ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 i dziewięcioma samorządami. Współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Wprowadziliśmy konkurs „Przedsiębiorca Roku ...” , dzięki któremu promujemy lokalnych przedsiębiorców.

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY, BUDOWNICTWO
Wdrożyliśmy zasadę ustalania kolejności remontu dróg szutrowych oraz włączania podwykonawców do prac remontowych na drogach, aby szybciej wykonać niezbędne prace.
Przebudowa drogi we WronceSkutecznie ubiegaliśmy się o pozyskiwanie środków zewnętrznych na budowę nowych dróg. Wybudowaliśmy kilkanaście utwardzonych dróg, m.in. w Kalinowie, Zielonym Gaju, Świdry-Spytkowo, ul. Zachodniej i Dworskiej w Gajewie, ul. Szkolnej, Przemysłowej i Dębowej w Wilkasach, ul. Sympatycznej w Antonowie, Piękniej Górze i Wronce. Natomiast budowa dróg o nawierzchni asfaltowej w Kruklinie, Sulimach, Sterławkach Małych i ul. Dębowej w Gajewie zakończy się jeszcze w tym roku. Powstały nowe drogi szutrowe umożliwiające dostęp do pól. Powstały również ścieżki rowerowe, m.in. w Gajewie (ul. Dworska i Suwalska), Sulimach, Kruklinie i Wilkasach (Prefabet).
W trakcie procesu inwestycyjnego jest budowa ścieżek w ramach Mazurskiej Pętli Rowerowej, która przebiegając przez 12 gmin będzie tworzyła trasę o długości 300 km. Zdecydowanie zwiększyliśmy zaangażowanie Gminnego Zakładu Komunalnego w remonty dróg gruntowych. Skupiliśmy się na konkretnych działaniach umożliwiających każdego roku wyremontowanie strategicznych odcinków dróg. Wykonaliśmy m.in. przebudowę drogi Wronka – Sterławki Małe oraz Sterławki Małe – Bogacko.
Przeprowadziliśmy audyt oświetlenia ulicznego. Pozyskaliśmy środki na modernizację sieci oświetleniowej w Kożuchach Wielkich – wymiana oświetlenia na energooszczędne oprawy ledowe. W miarę możliwości finansowych, podnosimy poziom obsługi infrastrukturalnej, m.in. przez podłączanie nowych punktów świetlnych.
Uchwaliliśmy nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Dbamy o to, aby w sąsiedztwie obszarów przeznaczonych na cele  mieszkaniowe, bądź rekreacyjne nie była lokalizowana zabudowa uciążliwa.
Przebudowaliśmy Stację Uzdatniania Wody w Upałtach i wykonaliśmy spinkę wodociągową pomiędzy dwoma systemami sieciowymi.
W wyniku podjętych działań obniżyliśmy ceny wody i ścieków, przez co zmalały dopłaty z budżetu gminy.

 

2014 r.

2018 r.

Obniżka

ZAOPATRZENIE W WODĘ

Cena wody (zł)

5,05

4,58

0,47

Dopłata z budżetu gminy do 1 m(zł)

1,60

1,18

0,42

Cena dla Mieszkańca (zł)

3,45

3,40

0,05

ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Cena za ścieki (zł)

13,99

11,91

2,08

Dopłata z budżetu gminy do 1 m(zł)

3,73

1,67

2,06

Cena dla Mieszkańca (zł)

10,26

10,24

0,02

Wprowadziliśmy dopłaty dla mieszkańców do budowanych przyłączy, studni i przydomowych oczyszczalni.  
Gminę Giżycko ujęto w programie „Ostatnia Mila”, który zakłada doprowadzenie światłowodu do odbiorców końcowych - mieszkańców. Oczekujemy na wdrożenie tego programu.

BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI
OSP Kamionki i OSP SpytkowoPrzeanalizowaliśmy zadania realizowane przez Straż Gminną i podjęliśmy decyzję o jej likwidacji.

Zacieśniliśmy współpracę z Komendą Powiatową Policji w Giżycku. Dofinansowaliśmy zakup nowych samochodów, które służą poprawie bezpieczeństwa w naszej gminie.

Wdrożyliśmy akcję Koperta Życia, dzięki której pomoc udzielana przez służby ratunkowe może być szybsza i dokładniejsza.
Wprowadziliśmy dla mieszkańców bezpłatne porady prawne.

W celu poprawy bezpieczeństwa, we współpracy z innymi podmiotami utworzyliśmy oświetlone przejście piesze na skrzyżowaniu ulicy Obwodowej i Suwalskiej.
Doposażyliśmy strażaków OSP w mundury i nowy sprzęt. Szkolimy nowych ochotników. Oczekujemy na realizację zamówionego wozu strażackiego do OSP Kamionki, która jest w systemie KSRG.
Co roku partycypujemy w kosztach zakup sprzętu medycznego do szpitala powiatowego w Giżycku.

ADMINISTRACJA I SAMORZĄDNOŚĆ
Publikujemy zapisy wideo z posiedzeń komisji i sesji Rady Gminy Giżycko oraz projekty uchwał. Informujemy mieszkańców poprzez stronę BIP i media społecznościowe o planowanych sesjach Rady Gminy.Nowy sprzęt w GZK
Dokonaliśmy analizy funkcjonowania spółki GZK. Podnieśliśmy jej konkurencyjność i jakość wykonywanych usług. Rozwinęliśmy dotychczasowe możliwości funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zakupiliśmy dodatkowy sprzęt, w tym koparko - ładowarkę JCB oraz wprowadziliśmy nowe obszary działalności - przewijanie silników elektrycznych. Rozpoczęliśmy budowę warsztatów niezbędnych do utrzymania taboru autobusowego.
Aktywnie uczestniczymy w realizacji zadań z funduszu sołeckiego. To bardzo ważne narzędzie, które aktywizuje mieszkańców. Z roku na rok środki na fundusz sołecki są coraz większe i wykorzystywane przez wszystkie sołectwa w 2018r. – 577 456,86 zł , a w 2019r.  - 608 215,63 zł.
Podjęliśmy działania w celu uregulowania własności nieruchomości przy ul. Mickiewicza 33 (budynek urzędu). W wyniku tych działań podpisano PRZEDWSTĘPNĄ UMOWĘ ZAMIANY NIERUCHOMOŚCI, w której określono procedurę ostatecznego uregulowania stanu prawnego siedzib urzędów.

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Remont Szkoły Podstawowej w UpałtachRozbudowaliśmy Szkołę Podstawową w Wilkasach o kolejne trzy klasopracownie. Ponadto modernizujemy i remontujemy trzy szkoły podstawowe. Korzystając ze wsparcia środków zewnętrznych doposażamy je w nowoczesny sprzęt dydaktyczny. Wykonaliśmy projekty techniczne rozbudowy SP Wilkasy i SP Bystry.
Opracowaliśmy przejrzysty system finansowania dodatkowych zajęć w ramach programu „Nauczycielskie inicjatywy na rzecz uczniów” oraz wsparcia zdolnej młodzieży, poprzez stypendia wójta.
Wspieramy organizowanie zajęć sportowych i udział w zawodach przeprowadzanych poza gminą (czwartki lekkoatletyczne, szkółka żeglarska).
Zatrudniamy na boiskach "Orlik" animatorów sportu, zajmujących się organizowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży.

TURYSTYKA
Sukcesywnie opracowujemy projekty budowy ścieżek rowerowych i je realizujemy. Oznakowaliśmy nowe trasy turystyczne z Pięknej Góry do Wron oraz od ul. Zachodniej w Gajewie przez Świdry i Spytkowo do Sulim.
Realizujemy projekt budowy Mazurskiej Pętli Rowerowej. Jeden z odcinków zakłada budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej przy jeziorze Niegocin - od ronda w Wilkasach do kanału Kula. Kolejny asfaltowy odcinek ścieżki rowerowej przewidziany jest w Dobie.
Wykonaliśmy projekt budowy ścieżek rowerowych po nieczynnych nasypach kolejowych. Ubiegamy się o dofinansowanie z programu Interreg Litwa-Polska. Poprzez te działania staramy się doprowadzić do pełnego wykorzystania potencjału turystycznego Gminy Giżycko.
Dokonaliśmy przeglądu działań promocyjnych gminy. Wprowadziliśmy nowe działania w mediach społecznościowych typu Facebook.
W celu poprawienia wykorzystania potencjału naszego regionu w okresie zimowym wprowadziliśmy nowe cykliczne wydarzenie, t.j.  Bitwę Zimową Wojsk z okresu I Wojny Światowej.
Prowadzimy kampanię informacyjną promując hasła: UGG.PL - Ulubiona Gmina Giżycko oraz Gmina Giżycko – Serce Mazur.
Pozyskaliśmy nowe tereny nad jeziorami w Upałtach, Wronce i Bogaczewie. Po uzyskaniu zezwoleń na wycinkę trzciny poszerzaliśmy dostęp do jezior porządkując ich brzegi.
Propagujemy walory naszego regionu i możliwości uprawiania turystyki. W 2017 roku zostaliśmy jednym z laureatów VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Gmina Przyjazna Rowerzystom”, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.

SPORT I REKREACJA
Przeprowadziliśmy nową imprezę sportową: wyścigi rowerowe Milko Mazury MTB Etap 3 Wilkasy, która ściągnęła wielu pasjonatów jazdy na rowerze.
Już kolejny rok organizujemy Międzysołecki Turniej Piłki Nożnej. Rozgrywki piłkarskie są na coraz wyższym poziomie i angażują Mieszkańców naszej gminy.
Cyklicznie współorganizujemy Ogólnopolskie Biegi Rodzinne w Lesie Miejskim w Gajewie k. Giżycka.
Do stałego kalendarza imprez wpisaliśmy Wiosenny Turniej Tenisa Stołowego, otwarte Mistrzostwa Gminy Giżycko w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie, Turniej Bowlingowy, Rodzinne gry i zabawy w wodzie w Parku Wodnym Wilkasy, międzysołeckie rozgrywki w piłkę siatkową, Festiwal Szachowy i Sobótkę, Czempionat Koni Zimnokrwistych.
Poprawiamy infrastrukturę nabrzeży naszych jezior. Przebudowaliśmy teren wokół amfiteatru w Wilkasach, a wzdłuż nabrzeża utworzyliśmy promenadę pieszo-rowerową z miejscami do rekreacji. Pozyskaliśmy środki na przebudowę nabrzeża w Bystrym, z terminem realizacji w 2019 roku.
Utworzyliśmy gminną szkółkę żeglarską w Bystrym. Budujemy boisko do piłki koszykowej przy SP w Upałtach.

OCHRONA ŚRODOWISKA
Prowadzimy program wymiany azbestowych pokryć dachowych.
Uruchomiliśmy dotacje celowe ze środków budżetu Gminy Giżycko na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska w zakresie:
1) budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;
2) budowy przyłączy nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej;
3) budowy przyłączy nieruchomości do istniejącej sieci wodociągowej;
4) budowy studni oraz ujęć wody niezbędnych do zaspokajania potrzeb bytowych;
5) zakupu i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii cieplnej lub/i chłodu – pompy ciepła o zainstalowanej mocy do 100 kW;
6) zmiany ogrzewania węglowego;
7) budowy źródeł energii elektrycznej na potrzeby własne - systemy fotowoltaiczne o mocy do 40 kW.
Wprowadziliśmy bezpłatne przejazdy autobusowe w komunikacji miejsko-gminnej.

POMOC SPOŁECZNA
Pozyskaliśmy środki na przebudowę budynku w Upałtach Małych i udostępniliśmy potrzebującym mieszkańcom nowe lokale socjalne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, we współpracy z Bankiem Gospodarki Żywnościowej oraz Centrum Integracji Społecznej, dystrybuuje potrzebującym mieszkańcom artykuły żywnościowe. Zrealizowaliśmy projekt „Trochę Nadziei na Nadzieję”, w którym wsparcie otrzymały rodziny będące w trudnej sytuacji życiowej. W ramach wsparcia z budżetu antyalkoholowego finansujemy działanie Klubu Seniora oraz dofinansowujemy programy profilaktyczne w szkołach. Prowadzimy dwa punkty konsultacyjne dla dzieci, młodzieży i rodziców. Przystąpiliśmy do ogólnopolskich kampanii społecznych „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Postaw na rodzinę” oraz „Stop przemocy”.

KULTURA
Zgodnie z zapowiedzią zwiększyliśmy ilość pomieszczeń wykorzystywanych przez pracowników w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Wilkasach. Wyremontowaliśmy pomieszczenia i zmodernizowaliśmy salę do prowadzenia zajęć z dziećmi.
Rozszerzyliśmy ofertę zajęć w świetlicach.
Dożynki traktujemy jako największe święto w Gminie, które stanowi okazję do integracji społeczności, podkreślenia rolniczego charakteru gminy, a także kultury i tradycji wiejskiej. Wprowadziliśmy finałowe rozgrywki piłkarskie oraz prezentacje stoisk sołeckich. Utworzyliśmy Klub Seniora przy GOKiR w Wilkasach.
Zachęcamy do aktywizacji mieszkańców i tworzenia stowarzyszeń, które doprowadzą do powstawania wiosek tematycznych. Wspieramy organizację pikników rodzinnych integrujących mieszkańców.
Organizujemy uroczystości patriotyczne. Wykonaliśmy dwie tablice pamiątkowe w Bystrym i Wilkasach, które przypominają nam, że pamięć o bohaterach powinna być żywa i przekazywana z pokolenia na pokolenie.

Drodzy Mieszkańcy
Przez ostatnie cztery lata skupiliśmy się na działaniach zmierzających do tego, aby samorząd gminny dobrze służył mieszkańcom oraz sprawnie pozyskiwał środki zewnętrzne. Sprawiliśmy, że urząd gminy działa jeszcze bardziej efektywnie. Sukcesywnie realizowaliśmy nasz program wyborczy mając na uwadze zaspokajanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Przy podejmowaniu decyzji kierowaliśmy się rachunkiem ekonomicznym, i mimo realizacji wielu inwestycji, zmniejszyliśmy zadłużenie budżetu gminy z 12 mln do 8,3mln złotych. Byliśmy blisko Was uczestnicząc w tak licznie organizowanych zebraniach sołeckich.
Dokonaliśmy istotnych i potrzebnych zmian w funkcjonowaniu gminy, aby podnieść komfort życia, bezpieczeństwo oraz ogólne zadowolenie mieszkańców. Duża ilość inwestycji świadczy o tym, że Nasza Gmina rozwija się dynamicznie.
Zdajemy sobie sprawę, że potrzeb jest jeszcze bardzo wiele i trzeba wytężonej pracy, by starać się je wszystkie zaspokoić.

Zapewniamy Was, że mamy zapał, siły i koncepcję do dalszego działania dla dobra wspólnego Mieszkańców Gminy Giżycko.


WSZYSTKO DLA DOBRA WSPÓLNEGO MIESZKAŃCÓW

Marek Jasudowicz Wójt Gminy Giżycko

  i KWW Kochamy Mazury – Dobro Wspólne
Materiał wyborczy KWW Kochamy Mazury – Dobro Wspólne

Poprzednia sesja odbyła się 20.08.2018 roku. Minionym okresie angażowałem się w następujące działania.
1.    W czerwcu odbyło się spotkanie Klastra Turystycznego Mazury.
2.    W tym roku obchodziliśmy jubileusz 15-lecia GZK.
3.    Od 1 lipca funkcjonuje bezpłatna komunikacja autobusowa. Widoczny jest znaczny wzrost ilości osób korzystających z darmowych autobusów.
4.    Mieliśmy poważny pożar Stacji Uzdatniania Wody w Wilkasach. Chciałby podziękować oraz pogratulować szybkiej i profesjonalnej reakcji przy gaszeniu pożaru w Stacji Uzdatniania Wody w Wilkasach panu sołtysowi Piotrowi Dowgiałło. Dzięki jego szybkiej i prawidłowej reakcji uratowaliśmy budynek oraz urządzenia.
5.    Podpisanie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach, której zagospodarujemy nadbrzeże w Bystrym. Podpisanie umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Olsztyn 25 czerwca 2018 roku. Wójt Gminy Giżycko Marek Jasudowicz podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Panem Gustawem Markiem Brzezinem o dofinansowanie projektu pt. "Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych na cele turystyczne jez. Niegocin w miejscowościach BYSTRY i WILKASY, Gmina Giżycko". Całkowity koszt projektu to ponad 1 mln 50 tys. zł.
6.    Przyjąłem delegację z Rosji, która przyjechała aby dopracować ostatecznie wniosek o dofinansowanie naszych inwestycji. Wniosek o dofinansowanie został złożony w terminie i teraz oczekujemy na ocenę. podpisał z Szefem administracji miasta Sowieck - Federacja Rosyjska Panem Nikolaj Woiszczew umowę o współpracy partnerskiej pomiędzy naszymi samorządami. Jednym z tematów wspólnej współpracy będzie poszerzanie i umacnianie współpracy transgranicznej we wszystkich dziedzinach życia, w tym między innymi współdziałanie w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych. GMINA GIŻYCKO, Miasto Sowieck oraz Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. przygotowują wniosek o dofinansowanie budowy kanalizacji w ramach Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020.
7.    UM Olsztyn - podpisanie umowy na dofinansowanie do oświetlenia w Kożuchach Wielkich.
8.    Ruszyła budowa ścieżki rowerowej z przebudową drogi o nawierzchni asfaltowej w Kruklinie oraz w Sulimach.
Jesienią będzie zakończenie inwestycji.
9.    22 czerwca podpisałem umowę na kolejną inwestycję na rzecz naszych mieszkańców. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gajewie reprezentowana przez Prezes Mariannę Jurgo będzie wykonawcą zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 129036N Sterławki Małe - Szczybały Giżyckie na odcinku w m. STERŁAWKI MAŁE.
10.    Skończył się remont dachu i instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Wilkasach.
11.    XV Ogólnopolski Zlot Fiatów 126p. - miejscowość Bystry i Kemping Borowo stały się miejscem biwakowania kilkuset "maluchów". Zapraszamy mieszkańców i turystów do odwiedzenia miejsca zlotu miłośników Fiata 126P, uczestników zlotu zapraszamy do zapoznania się z mapkami przejazdów "maluchów" po GMINIE GIŻYCKO. Uczestnicy zlotu dnia 11 sierpnia 2018 roku (sobota - start z Ekomariny o godz. 14.00) przejadą między innymi przez: Wilkasy, Strzelce, Wola Bogaczkowska, Bogaczewo, Gorazdowo, Szczybały Giżyckie, Wilkaski, Piękna Góra, Guty, Kamionki, Dziewiszewo, Doba, Bogacko, Wrony Nowe, Kalinowo, Sterławki Małe, Wrony, Gajewo, Antonowo, Pierkunowo, Spytkowo, Sołdany, Pieczonki, Sulimy, Bystry, Kąp, Upałty, Upałty Małe, Kruklin, Kożuchy Wielkie
12.     Została wprowadzona nowa wersja strony www.gizycko.kiedyprzyjedzie.pl . Wersja nie tylko odświeżona i unowocześniona, ale również bardziej estetyczna, intuicyjna oraz stworzona w sposób, który ułatwi w przyszłości dodawanie kolejnych funkcjonalności. Wszystkie linie autobusowe GZK Bystry, prezentowane w tym systemie będą od 1 lipca BEZPŁATNE. Zapraszamy do zapoznania się z systemem http://www.gizycko.kiedyprzyjedzie.pl/
13.    Mamy w GMINIE GIŻYCKO Mistrzynię Polski. Podczas organizowanych w dniach 29 czerwca - 1 lipca 2018 roku w Olsztynie Mistrzostw Polski 14-latków w Pływaniu nasza mieszkanka Iga Grygiencza popłynęła najszybciej i zdobyła tytuł Mistrzyni Polski. Tytuł ten Iga zdobyła za 100 metrów stylem motylkowym. Uzyskała Ona także tytuł Wicemistrzyni Polski na dystansie 50 metrów stylem motylkowym. Ponadto Iga popłynęła jeszcze w trzech finałach, w skład których wchodzi po eliminacjach 10 zawodników z najlepszymi czasami, a były to: 200 metrów stylem zmiennym, gdzie była piąta, na 50 metrów stylem dowolnym zajęła siódme miejsce, a na 100 metrów stylem dowolnym dziesiąte. Iga jest jedyną medalistką okręgu Warmińsko-Mazurskiego i najlepszą 14-letnią zawodniczką pływackiej ekipy Polski północno-wschodniej. Na co dzień Iga trenuje w klubie MKS MEDYK Giżycko. Jej trenerem jest Pan Przemysław Nowalski. GRATULUJĘ.
14.    Gmina Giżycko w ramach Program INTERREG V-A Litwa - Polska złożyła wspólnie z partnerem z Litwy dwa wnioski infrastrukturalne: "Odkrycie dziedzictwa turystycznego rejonu trockiego i giżyckiego" oraz „Wspieranie turystyki i kultury w rejonie trockim i giżyckim”.

Uczestniczyłem w :
•    Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników WiK Aglomeracja Giżycko,
•    organizowanym przez Związek Emerytów "Powitaniu Lata" w lesie miejskim,
•    Świdry - rozpoczęcie CALi,
•    Bogaczewiadzie,
•    Festiwal Szachowy 2018,
•    FESTYN INTEGRACYJNY oraz 25 urodziny Klubu Sportowego ISKRA KAMIONKI,
•    Uroczyste zdanie obowiązków dowódcy 15 GBZ przez gen. Jarosława Gromadzińskiego,
•    Uroczystość objęcia obowiązków Dowódcy 15 GBZ przez płk Norberta Iwanowskiego,
•    Piknik rodzinny w Upałtach,
•    III Senioradzie GOKiR Wilkasy 2018,
•    Sobótce w Bystrym,
•    XV Ogólnopolskie Mistrzostwa Mazur w Pływaniu Długodystansowym,
•    Msza św. Bystry - złożenie kwiatów pod tablicą - rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego,
•    imprezie Rockowe Wilkasy oraz pokazie motocykli Mazurskiego Klubu Motocykli Ciężkich i Zabytkowych Klubu PERKUN, animacje, zabawy w stylu rockowym, dmuchawce, zjeżdżalnie, foto budka i występy zespołów rockowych wokalistów GOKiR oraz gwiazdy: KORZUH  i ZEPPELINIANS - TRIBUTE BAND
•    4 sierpnia na orliku w Wilkasach zorganizowano turniej piłkarski, VIII Memoriał im. Sebastiana Trykacza przygotowany przez jego wieloletnich przyjaciół przy współudziale Gminy Giżycko,
•    Mazury AirShow 2018,
•    zebraniach soleckich w Pierkunowie, we Wronce, Gutach, Bogaczewie, Kąpie, Upałtach, Wilkasach, Bogacku i Kamionkach,
•    Zgromadzenie wspólników GZK,
•    XII Międzynarodowy Jarmark Folkloru „Cztery strony świata”,
•    Piknik w Pieczonkach "Święto Dyni".

Zorganizowałem :
•    Uroczyste otwarcie ścieżki Alei Lipowej i ul. Dębowej w Wilkasach,
•    Spotkanie z Moszczyński Grzegorz, dyrektorem ZDP i wicestarostą Dariuszem Drzażdżewskim,
•    spotkanie w Wilkasach z Dyrektorem ZDW, panem  Królikowskim.

Sprawozdanie z działalności WójtaCały materiał wideo z XLIX sesji już wkrótce

Drodzy Mieszkańcy Gminy Giżycko
Dotychczas nie odnosiłem się do publikowanych ostatnio insynuacji i pomówień, jednakże teraz poziom kłamstw oraz szkalowania przekroczył wszelkie granice. Nieprawdziwych informacji i przekłamań w artykułach jest bardzo wiele, tutaj odniosę się do części z nich.
Nieprawdą jest, że w 2014 roku Gmina Giżycko miała 9 mln zadłużenia, a obecnie między 15 a 20 mln. Dane na temat obecnego zadłużenia są ogólnodostępne, zawarte w sprawozdaniu z wykonania budżetu i  publikowane w BIP. Kwota zadłużenia gminy w 2014 r. wynosiła około 12 mln zł, a na koniec 2017 r. już tylko 8,3 mln zł.
Dzięki podjętym działaniom finanse gminy zostały naprawione. Teraz, podczas mojej kadencji, mimo bardzo wielu inwestycji w gminie, sukcesywnie spłacam zadłużenie budżetu zaciągnięte przez poprzednie władze gminne.
Kolejne stwierdzenie Pana Sierońskiego, że w Bystrym nie zrobiłem nic, również mija się z prawdą. Po pierwsze, unormowałem sytuację dzierżawy campingu Borowo. Czynsz dzierżawny, w poprzedniej kadencji wynosił 300 zł rocznie, a obecnie około 110 000 zł rocznie. Camping wygląda pięknie, gmina ma dobry dochód, a mieszkańcy cieszą się ogólnodostępną, teraz bezpłatną plażą.
Ponadto pozyskaliśmy środki zewnętrzne na prowadzenie dodatkowych zajęć w Gimnazjum w Bystrym oraz środki na remont i doposażenie Szkoły Szkoła Podstawowa w Bystrym po remonciePodstawowej w Bystrym. Obecnie te prace dobiegają końca.
Pozyskaliśmy dofinansowanie na zagospodarowania nabrzeża w Bystrym – cała inwestycja warta jest około 1 000 000 zł. Ogłosiliśmy przetarg na wyłonienie wykonawcy.

Twierdzenie, że wyremontowałem prywatną drogę „Wilkasy Zalesie – Wronka”, jest kolejną nieprawdą. Nikomu nie zlecałem remontowania prywatnej drogi!
Natomiast remont drogi gminnej łączącej Sterławki Małe z Wronką był wykonany z dofinansowaniem środków zewnętrznych. Droga ta miała ogromne znaczenie, szczególnie przy budowie nowego mostu w Pięknej Górze. Zawsze była potrzebna, gdyż umożliwia mieszkańcom Wronki przejazd w kierunku Kętrzyna.
Oficjalne otwarcie drogi w KalinowiePozyskałem środki na budowę nowych gminnych dróg asfaltowych, a dzięki dobrej współpracy z Zarządem Powiatu Giżyckiego wykonane zostały inwestycje również  na drogach powiatowych, które służą naszym mieszkańcom. Budowaliśmy drogi również z własnych środków budżetowych w Kalinowie, Antonowie i ul. Dębową w Wilkasach.
Przebudowa istniejących dróg o nawierzchni asfaltowej była niezbędna, ponieważ podbudowa nie przenosiła już tak dużych obciążeń ruchu drogowego, a nawierzchnia asfaltu z każdym rokiem ulegała pogorszeniu.
W tej kadencji wybudowanych zostało łącznie kilkanaście dróg w różnych częściach gminy.
Pan Sieroński stwierdził, że sprzedałby część ul. Dworskiej w Gajewie prowadzącej od ul. Węgorzewskiej do Nadleśnictwa. Na tym obszarze opracowany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który określa, że jest to droga publiczna i stanowi dojazd również do innych nieruchomości mieszkańców gminy.
Nie można jej sprzedać!!!
Stwierdzenie, że nie wybudowaliśmy ani kilometra wodociągu i kanalizacji jest nieprawdziwe. Wykonaliśmy inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne w Bogaczewie, Strzelcach, Woli Bogaczkowskiej, Gajewie, Wilkasach, Spytkowie, Sulimach, Grajwie, Kalinowie, Gorazdowie, Szczybałach Giżyckich, Sołdanach, Nowych Sołdanach, Wronach i Kożuchach Wielkich o łącznej długości 13 kilometrów.
Podpisanie porozumienia o współpracy z miastem SowieckGmina Giżycko ma obecnie niewielkie możliwości pozyskania dofinansowania na sieci wodociągowo-kanalizacyjne. Aby odciążyć budżet, próbujemy środki zewnętrzne uzyskać z programów międzynarodowych. Pozyskałem partnerów z obwodu kaliningradzkiego i złożyłem wniosek o dofinansowanie budowy sieci w ramach programu Rosja – Polska, którego rozstrzygnięcie nastąpi za pół roku.
Nieprawdą jest, że poprzez wprowadzenie opłat dla turystów, przy bezpłatnej komunikacji autobusowej dla mieszkańców można było zarobić 500 000 zł. Z przykrością stwierdzam, że osoba która tak twierdzi, nie zna kosztów wprowadzenia bezpłatnej komunikacji lub celowo wprowadza mieszkańców w błąd. Otóż w tym roku gmina poniesie koszt około 92 000 zł, który umożliwi wszystkim bez wyjątku korzystanie z darmowych autobusów.
Pan Sieroński twierdzi, że wpływy z opłaty miejscowej nie przekraczają 50 000 zł. Znów mija się z prawdą i wprowadza społeczeństwo w błąd. Wpływ z opłaty miejscowej w 2016 roku wyniósł około 100 000 zł. Cóż, albo kolejne kłamstwo, albo brak wiedzy u na temat finansów i spraw gminy.
Następnym kłamstwem jest jakoby droga do Ośrodka Łabędzi Ostrów była prywatna.
To droga gminna!
Pisaliśmy już na ten temat na łamach gazety. Środki na budowę drogi w znacznej części pochodziły z dofinansowania ośrodka oraz pobieranej opłaty miejscowej. Ta Droga asfaltowa, która powstała dzięki opłacie miejscowejinwestycja drogowa to doskonały przykład na to, że dzięki pobieraniu opłaty miejscowej powstaje nowa potrzebna infrastruktura. Insynuacje dotyczące mojej rodziny są nie trafione.
Można pisać, że miało się plany na wprowadzenie bezpłatnej komunikacji autobusowej już trzy lata temu. Sprawdziłem program wyborczy Pana Andrzeja z 2014 roku, nie ma tam ani słowa o bezpłatnych autobusach. Kolejny mit?
Temat progów zwalniających na ul. Dworskiej w Gajewie był już wyjaśniany i omawiany na zebraniach. Na pytania kierowane do gminy udzieliłem szczegółowej odpowiedzi pisemnej. Progi zwalniające zawsze wywołują różne reakcje u mieszkańców. Mamy zwolenników, jak i wielu przeciwników ich montowania. Doświadczenie pokazuje, że nie rozwiązują problemu przekraczania prędkości przez użytkowników dróg. Wszystkim zależy na tym, aby poruszanie się po ulicy Dworskiej było bezpieczne i komfortowe. Dodam, że jest na tej ulicy próg zwalniający na przejściu dla pieszych. Demokracja ma swoje prawa - większość decyduje o kierunku działań. Skoro mieszkańcy chcą ograniczenia do 40 km/h to takowe jest umieszczane. Na ostatnim zebraniu sołeckim mieszkańcy negatywnie ustosunkowali się do pomysłu montowania progów. Skoro większość zagłosowała za tym, żeby kolejnych progów zwalniających nie montować, to ich nie ma. Nie ma co wymyślać dodatkowych teorii spiskowych. Żyjemy w ustroju demokratycznym, dlatego to mieszkańcy decydują, a ja szanuję tę decyzję.
Jest powiedzenie, że o gustach się nie dyskutuje. Do uwag odnośnie projektu zagospodarowania terenu wokół amfiteatru w Wilkasach powiem, że wielu osobom bardzo się podoba, chwalą i dziękują za wykonanie. Szczególnie zadowoleni są turyści, którzy chętnie korzystają z tego miejsca. Natomiast projekt wykonała firma z Giżycka, która cieszy się dobrą opinią i ma doświadczenie. Między innymi projektowała restaurację na wodzie budowaną w Giżycku.
Miejsce rekreacji przy amfiteatrze w WilkasachJeszcze kilka słów na temat intensywnej ulewy, która spowodowała szkody, m.in. wokół amfiteatru w Wilkasach. Obfite opady deszczu zazwyczaj wyrządzają szkody w wielu miejscach. Mieliśmy w gminie zalane posesje, piwnice i uszkodzone drogi szutrowe.  Szczególnie duże zniszczenia pojawiają się  na terenach o znacznym nachyleniu i dużej powierzchni. Przy amfiteatrze woda spływająca z drogi wojewódzkiej wypłukała skarpy, ponieważ trawa tam zasiana nie zdążyła jeszcze się ukorzenić. Wszystkie zniszczenia zostały usunięte, a teren przywrócony do normalnego użytkowania.
Ławeczka z Wilkas na czas inwestycji na plaży została zdemontowana. Po jej odnowieniu zaplanowaliśmy montaż przy wjeździe z drogi wojewódzkiej, w specjalnie przygotowanym miejscu, w środku okręgu.

Szanowni mieszkańcy Gminy Giżycko, widzicie teraz jak wiele nierzetelnych i nieprawdziwych danych opublikowano. Proszę sprawdzajcie informacje, które szczególnie teraz przed wyborami będą publikowane i przekazywane przez różne osoby.
To przykre, że kandydaci na wójta i radnych gminy rozpoczęli kampanię pełną oszczerstw, pomówień i kłamstw. Podając nieprawdziwe informacje próbują zmarginalizować i oczernić podejmowane działania na rzecz gminy, szkalując mnie i niestety moją rodzinę. Kampania powinna opierać się na faktach, nie mitach. Liczę na to, że kandydaci rzetelnie zapoznają się z faktami i kampania będzie merytoryczna.

Podkreślam i zapewniam jeszcze raz, że dobro wspólne mieszkańców Gminy Giżycko było i jest moim priorytetem.

                                                                                                                                                                              Z wyrazami szacunku
                                                                                                                                                                              Wójt Gminy Giżycko
                                                                                                                                                                              Marek Jasudowicz
Facebook