jasudowicz-4-ostrow-1

Podsumowanie roku 2023 - cz1

Inwestycje w infrastrukturę drogową: Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1736 N na drogę wewnętrzną na dz. geod. nr: 37/3; 39/11 i 39/13 w miejscow...

Czytaj więcej

LXXVII Sesja Rady Gminy Giżycko - u…

Uchwalono dobry budżet na rok 2024. Dochody budżetu na 2024 rok wynoszą 63 200 663,98 zł, z tego: dochody bieżące 52 004 140,35 zł dochody mają...

Czytaj więcej

LXXV Sesja Rady Gminy Giżycko - nis…

Poprzednia sesja, na której przedstawiałem sprawozdanie z działalności między sesjami odbyła się 31.10.2023r.  1.    Jak co roku, Gmina Giżycko uroczy...

Czytaj więcej

LXXIV Sesja Rady Gminy Giżycko - II…

Poprzednia sesja, na której przedstawiałem sprawozdanie z działalności między sesjami odbyła się 27.09.2023r.  1.    Sukces Infrastruktury Kadencji 20...

Czytaj więcej

LXIX Sesja Rady Gminy - 100% Za Wot…

Radni jednogłośnie głosowali za wotum zaufania. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2022, sprawozdaniem finansowym G...

Czytaj więcej

LXVII Sesja Rady Gminy - ruszyły re…

Poprzednia sesja, na której przedstawiałem sprawozdanie z działalności między sesjami odbyła się 27.04.2023r.  1.    Gmina Giżycko otrzymała dofinanso...

Czytaj więcej

LXV Sesja Rady Gminy - lasy, jezior…

Poprzednia sesja, odbyła się 09.03.2023r.  1.    Trwa budowa miejsca obsługi rowerowej w Świdrach i Bogacku. W Świdrach wiata wypoczynkowa powstani...

Czytaj więcej

LXIV Sesja Rady Gminy - dofinansowa…

Poprzednia sesja, na której przedstawiałem sprawozdanie z działalności między sesjami odbyła się 19.01.2023r.   1.    Uczestniczyłem w zebraniach wie...

Czytaj więcej
Polecam strony internetowe:
ugg.pl - oficjalna strona Gminy Giżycko
bip.ugg.pl - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Giżycko
gizycko.e-mapa.net - system informacji przestrzennej Gminy Giżycko
epuap.gov.pl - platforma usług administracji publicznej
gzkbystry.pl - Gminny Zakład Komunalny w Bystrym
e-uggizycko.cyfrowe-mazury.pl - system eUsługi

Sesja XLIIJednogłośnie uchwalono rekordowy pod względem wielkości inwestycji budżet na 2022r.
Na inwestycje zaplanowano około 29 000 000,00 zł

Znaczna część tych środków pochodzi z dofinansowań.

Jednym z tematów obrad Rady Gminy był projekt uchwały o wprowadzenie dopłat do taryf na wodę i ścieki.
Kto z samorządowców lub radnych nie chciałby obniżać stawek podatkowych, zmniejszać taryf na wodę i ścieki oraz wprowadzać inne udogodnienia.

Ale budżet gminy jest szyty na miarę, tzn. jest optymalny i nie pozwala na realizację wszystkiego co by się chciało.

Gmina nie dysponuje wolnymi środkami, aby mogła wprowadzić dopłaty.

Skutek finansowy dopłat proponowanych przez „Komitet” to kwota ponad 1 600 000 zł rocznie.

Wygląda na to, że „Komitet” złożył projekt uchwały nie przeliczając skutków finansowych oraz nie analizując konsekwencji i możliwości budżetu.

 To szkodliwe rozbudzanie oczekiwań, podburzanie mieszkańców oraz wprowadzanie negatywnych emocji w społeczeństwie.

Gdyby wprowadzenie dopłat było jednoznacznie pozytywne, to w 2019 roku byłbym pierwszą osobą, która to proponuje. Kierując się dobrem Gminy Giżycko, tj. wszystkich mieszkańców, podjąłem trudną decyzję o nie przedłożeniu projektu uchwały o dopłaty,gdyż stałem przed dylematem zadłużania gminy. Zdecydowałem, że środki, które mogły iść na dopłaty zostały przeznaczone na wkład własny do dofinansowania budowy sieci wod-kan w Spytkowie, Kąpie, Upałtach, Wilkaskach, Kozinie i Szczybałach Giżyckich. Budowa w niektórych miejscowościach jeszcze trwa, a inne obszary, oczekują na takie inwestycje. Z perspektywy czasu można stwierdzić że była to dobra decyzja ponieważ pozwoliła przetrwać trudny czas pandemii w jaki weszliśmy.

Jest zasada, ze wydatki bieżące należy finansować z dochodów bieżących, czyli należy zachować dodatnią tzw. nadwyżkę operacyjną.

Dla budżetu na 2022r. nadwyżka wynosi 477.724,76zł. W związku z tym, nie możemy przeznaczyć 1 600 000,00 zł na dopłaty, bez obniżenia wydatków bieżących i podniesienia podatków.

Wydatki bieżące to m.in. wydatki oświatowe, które drastycznie wzrosły na przestrzeni kilku lat.
Wydatki oświatoweNa przestrzeni lat od 2015r. do 2021r. wydatki z budżetu gminy na oświatę wzrosły o prawie 4 mln zł.

Aby obniżyć wydatki bieżące inne samorządy:

- wyłączają lampy uliczne na kilka godzin w nocy,

- ograniczają wydatki na odśnieżanie dróg,

- zmniejszają wydatki na żwirowanie dróg, prace porządkowe i itp.

- rezygnują z funduszu sołeckiego.

Czy warto u nas wprowadzić takie ograniczenia?

Czy warto obniżać komfort życia mieszkańców gminy?

Podwyżki podatkówNa rok 2022 nie podnieśliśmy podatków w żadnym z zakresów.

Uchwalając dopłaty trzeba będzie podnieść podatki !!!

Wbrew nieprawdziwym informacjom rozpropagowywanym przez osoby źle życzące gminie, nie podnosimy podatków co roku.
Stawki podatkowe w powiecieWidzicie Państwo jak wiele stawek jest oznaczonych kolorem czerwonym. To stawki wyższe niż w naszej gminie.

Dbając o nie obciążanie mieszkańców pozostawiliśmy stawki na obecnym poziomie.

Taryfy na wodę i ścieki zatwierdziły Wody Polskie.  Do ich wyliczenia przyjmuje się zasadę, aby wpływy z opłat pokrywały wszystkie wydatki związane z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków.

Posiadamy prawie 400 kilometrów sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, 4 stacje uzdatniania wody i ponad 100 przepompowni ścieków.

Mimo to, nasze taryfy nie są najwyższe w regionie.

Ponadto dopłaty dotyczą tylko tych, którzy korzystają z gminnej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Mieszkańcy, którzy nie mają sieci kanalizacyjnej będą ponosili znacznie wyższe opłaty. Za wywóz ścieków ze zbiornika bezodpływowego płacą ponad 35 zł za 1m3, tj. kilka razy więcej niż taryfa opłat z GZK, która wynosi 12,63 zł za odprowadzenie 1m3.

Wiele decyzji podejmowanych w samorządzie nie jest łatwych. Trzeba dokładnie rozważać wszystkie argumenty oraz możliwe konsekwencje.
Jestem przekonany, że wszyscy Radni chcą, aby nasza gmina dobrze się rozwijała, a mieszkańcy żyli w coraz lepszych warunkach, bez zbędnych obciążeń finansowych.
Wszyscy chcielibyśmy wprowadzać jak najniższe podatki, obniżać koszty mediów ale żyjemy w takich czasach, gdzie galopująca inflacja uniemożliwia nam takie działania. Teraz, gdy trzeba pozyskiwać środki zewnętrzne na inwestycje, musimy również dbać, aby w budżecie były środki na wkład własny do dofinansowania.

Jestem przekonany, że mieszkańcy, którym najtrudniej związać koniec z końcem, mogą zawsze liczyć na wsparcie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

PODSUMOWUJĄC

Odpowiedzialni Radni, którzy dbają o dobro mieszkańców oraz nie ulegają demagogicznym naciskom, zagłosowali za rozsądnym, logicznym i sprawiedliwym prowadzeniem gospodarki finansowej Gminy Giżycko, czyli odrzuceniem szkodliwego, projektu uchwały o dopłaty do taryf.

DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM ODPOWIEDZIALNYM RADNYM GŁOSUJĄCYM PRZECIW SZKODLIWEJ UCHWALE.

Sprawozdanie:

 • Przebudowa i wymiana umocnień kanału Piękna Góra. Przebudowa obejmuje:140 m umocnień kanału wraz z małą korektą główki wyjściowej na jez. Kisajno; udrożnienie kanału do głębokości 1,6 m; udrożnienie 50 m odcinka zatoki jez. Tajty przed kanałem. Szerokość kanału wynosi od 18 do 24 m. Remont pozwoli na poprawę bezpieczeństwa żeglugi na szlaku, a technologia ścianek szczelnych stalowych zwieńczonych oczepem żelbetowym pozwoli na długotrwałe i bezobsługowe jego użytkowanie.
 • 26 listopada przedstawiciele Gminy Giżycko gościli delegację z miasta Alytus na Litwie. Spotkanie odbyło się w ramach projektu nr LT-PL-5R-375 pn. „Współpraca - tworzenie innowacyjnego i zdrowego środowiska” współfinansowanego z Programu Interreg V-A Litwa – Polska. Goście odwiedzili instytucje na terenie miasta i gminy Giżycko, które na co dzień pracują i wpierają dzieci, młodzież i dorosłych w procesie edukacji, kultury, zdrowia oraz wsparcia psychicznego. Partnerzy z Litwy odwiedzili m.in: szkołę podstawową oraz budynek po gimnazjum i filię biblioteki w Bystrym, Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej i Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku oraz Gminny Ośrodek Rekreacji i Kultury w Wilkasach. Zapoznali się pokrótce z zasadami funkcjonowania ww. instytucji i wymienili się własnymi doświadczeniami i praktykami. Piątkowe spotkanie jest kontynuacją cyklu wspólnych działań polsko – litewskich na rzecz wzajemnej współpracy na rzecz walki z wykluczeniem społecznym i łagodzeniem skutków związanych z Covid-19. Gmina Giżycko, w ramach przedmiotowego projektu, w celu poprawy warunków edukacji, rozbudowuje szkołę podstawową w Bystrym o dodatkowe pomieszczenia: sale lekcyjne, szatnie, pomieszczenia gospodarcze, toalety, które zwiększą obecną powierzchnię użytkową szkoły o dodatkowe 267 m2.
 • Uczestniczyłem w uroczystym przekazaniu obowiązków dowódcy 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Dotychczasowy dowódca gen. bryg. Bogdan Rycerski pożegnał się z jednostką, a jego obowiązki przejął płk Piotr Fajkowski. W związku z przekazaniem obowiązków Dowódcy 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego złożyłem serdeczne podziękowania Panu gen. bryg. Bogdanowi Rycerskiemu za dobrą współpracę z samorządem Gminy Giżycko, życząc dalszych sukcesów. Nowemu dowódcy złożyłem serdeczne gratulacje i życzenia żołnierskiego szczęścia oraz satysfakcji z pełnienia tak odpowiedzialnej służby.
 • Inwestycja w Spytkowie Odebraliśmy roboty budowlane dotyczące realizacji inwestycji: pn. „Remont mieszkania chronionego w Spytkowie”. Zakup nieruchomości i inwestycja realizowana jest w ramach dofinansowania ze środków PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO, program kompleksowego wsparcia dla rodzin "ZA ŻYCIEM". Następnym etapem jest zamówienie wyposażenia mieszkania chronionego.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Giżycko w okręgu wyborczym nr 8 - sołectwa Spytkowo i Sołdany. W wyniku wyborów, które odbyły się 5 grudnia 2021r. radnym został Mariusz Dobosz z listy nr 2 KWW KOCHAMY MAZURY - DOBRO WSPÓLNE. Gratuluję i życzę niegasnącego zapału w pracy na rzecz dobra wspólnego mieszkańców Gminy Giżycko.
 • Program „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023” – edycja 2021 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Giżycku na podstawie Uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, realizuje pomoc dla osób potrzebujących wsparcia w formie posiłków, produktów żywnościowych bądź pomocy pieniężnej. Uchwałą Nr III/27/2018 oraz nr III/26/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 20 grudnia 2018 r., ustanowiono wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania oraz podwyższono kryterium dochodowe dla rodzin korzystających z pomocy w formie posiłków w szkole do 150%. W ramach Modułu 1 oraz Modułu 2 wskazanego programu obejmowane pomocą są dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej, jak również inne osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji, a w szczególności osoby starsze, chore i niepełnosprawne. Koszt realizacji całego programu na rok 2021 zaplanowano w kwocie: 292 500,00 zł z tego w ramach środków własnych: 117 000,00 zł z dotacji celowej budżetu państwa: 175 500,00 zł łączna wartość programu „Posiłek w szkole i w domu”- edycja 2021: 292 500,00 zł
 • 6 grudnia Mikołajkowe odwiedziny w Gminie Giżycko. Nieśliśmy uśmiech, trochę słodyczy i najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Wybraliśmy się do domów chorych i niepełnosprawnych dzieci mających kłopoty z wyjściem na zewnątrz.  
 • Jarmark świąteczny "Spotkanie ze świętym Mikołajem" w hali sportowej przy Parku Wodnym Wilkasy. Podczas zabawy można było nabyć bożonarodzeniowe ozdoby, wziąć udział w warsztatach malowania bombek, ozdabiania pierników czy wykonywania ozdób świątecznych a dodatkowo wspomóc w walce z chorobą młodego mieszkańca Gminy Giżycko.
 • INWESTYCJE GMINY GIŻYCKO Podpisałem umowę na przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie SM „NIEGOCIN” w miejscowości Bystry. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotą   1 000 000,00 zł. Wartość umowy: 1 560 870,00 zł. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach
 • Uczestniczyłem w spotkaniu dzieci z Mikołajem zorganizowanym przez GOKiR Wilkasy w Centrum Aktywnego Wypoczynku - Gwarek. Wspólnie kontynuowaliśmy 25. edycję mikołajowego konwoju Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji. W zabawie brały udział dzieci z Gminy Giżycko, które na co dzień zmagają się z chorobą. W tym dniu, choćby na chwilę mogły zapomnieć o kłopotach dnia codziennego i wraz z Mikołajem przenieść się w bajkowy świat. Z ogromnym entuzjazmem korzystały ze wspaniałej, świątecznej oferty Gwarka. Radosna atmosfera świąt Bożego Narodzenia udzielała się wszystkim uczestnikom.
 • INWESTYCJE GMINY GIŻYCKO Rozpoczęła się budowa chodnika w miejscowości Bogacko. W ramach inwestycji zostanie ułożona nawierzchnia z kostki betonowej oraz montaż wiaty przystankowej. Wykonawcą jest firma Jakub Budownictwo Jakub Wołczek Giżycko. Wartość inwestycji to 187 900,00 zł. Czasowo wystąpią utrudnienia w ruchu samochodowym.
 • INWESTYCJE GMINY GIŻYCKO W miejscowościach Kożuchy Wielkie oraz Wronka trwają budowy budynków świetlic wiejskich prowadzone przez firmę REMBUD Ryszard Chodnicki z Giżycka. Świetlica wiejska w Kożuchach Wielkich będzie miała powierzchnię zabudowy - 155,76 m2 , a koszt jej wykonania to kwota 670 tys. zł. Budynek we Wronce będzie miał 95,70 m2 i wybudowany zostanie za 424 tys. zł. Tuż po zakończeniu prac budowlanych obie świetlice wiejskie zostaną doposażone w niezbędne meble i sprzęt oraz wyposażenie kuchenne. Gmina Giżycko w ramach tej inwestycji podpisała również umowę z Przedsiębiorstwem Roboty Ziemno – Transportowe Hubert Boguszewski z miejscowości Łoje na wykonanie w centralnej części wsi Wilkasy punktu widokowego o powierzchni 40 m² (z którego będzie roztaczał się widok na Jezioro Niegocin) oraz ścieżki pieszo-rowerowej z kostki betonowej o długości 140 m. Projekt pn. “Turystyka zdrowotna ujawniająca naturalne i kulturowe dziedzictwo regionów trockiego i giżyckiego” (nr LT-PL-5R-387 ) realizowany jest z Programu Interreg V-A Litwa – Polska. Dzięki jego realizacji Gmina Giżycko, wspólnie z litewskim partnerem z Trok, podejmować będzie wspólne działania wspierające rozwój turystyki oraz promować dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe obu regionów. Szacowana wartość przedsięwzięcia po stronie polskiej to kwota prawie 480 tys. euro, z czego dofinansowanie z UE stanowiące 85 % wartości inwestycji to kwota 407 700. W ramach tego przedsięwzięcia, nad brzegiem jeziora Niegocin w miejscowości Wilkasy powstał już nowoczesny plac zabaw z trampolinami naziemnymi, który stanowi wyjątkową atrakcję turystyczną dla najmłodszych. Realizacja tego projektu zakończy się do 31.12.2022 roku.
 •  LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI DLA SZKÓŁ W GMINIE GIŻYCKO. Szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Giżycko otrzymały środki finansowe z Rządowego Programu Laboratoria Przyszłości. Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Głównym celem programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób interesujący, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Za pozyskane środki finansowe szkoły zakupią nowe urządzenia technologiczne oraz pomoce naukowe potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności uczniów. Wsparcie finansowe przyznano w zależności od liczby uczniów w szkole. Szkoły w Gminie Giżycko otrzymały ogółem wsparcie finansowe w wysokości 188 400,00 zł. Wysokość grantu dla poszczególnych jednostek: Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Jagiellończyka w Wilkasach – 98 400,00 zł. Szkoła Podstawowa im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bystrym – 60 000,00 zł. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Upałtach – 30 000,00 zł. W ramach programu nie jest wymagany wkład własny.
 •  Gościłem w Urzędzie Gminy Magdalenę Skórnóg – medalistkę Mistrzostw Świata oraz Mistrzostw Europy w klasie DN Junior i Ice-Optimist, które odbyły się w dniach 12-16 grudnia br. w Haapsalu w Estonii. Gratulowałem pasji, ogromnego zaangażowania w realizację marzeń i pięknego wyniku.
 •  Niestety, szalejąca pandemia koronawirusa uniemożliwiła organizację Polskiej Wigilii, dlatego postanowiliśmy w tym roku ze świątecznymi paczkami dotrzeć do osób starszych i samotnych. Zastępca Wójta Ewa Sobieska wraz ze swoimi świątecznymi pomocnikami Radnymi i Sołtysami odwiedziła osoby starsze i samotne naszej gminy. Każdy senior otrzymał drobny upominek wraz ze świątecznymi życzeniami i opłatkiem .
*********************************************************************

sprzedaż za miesiąc grudzień:

   działka nr 738 o powierzchni 0,0441 ha, położona w m. Wilkasy o wartości 13 430,00 zł (użytkowanie wieczyste),

 nabycie za miesiąc grudzień

   działka 8/17 o powierzchni 0,0678 ha, położona w m. Wrony o wartości 17 825,00 zł (nieodpłatnie od KOWR).

 *********************************************************************

Materiał wideo z XLII sesji

Poprzednia sesja odbyła się 28.10.2021 r.

1. Dofinansowanie dla Gminy Giżycko.
Otrzymaliśmy dofinansowanie do projektu pn. „Rozwój infrastruktury rekreacyjno – turystycznej poprzez zagospodarowanie nadbrzeży jezior w miejscowościach Wilkasy, Kozin i Bogaczewo w Gminie Giżycko”. W ramach przedmiotowego zadania planuje się:
I. Na nadbrzeżu Jeziora Tajty w Wilkasach (na działce 22/3, 22/54, obręb Wilkasy oraz 1/1 obręb Wrony): budowę pomostu pływającego 16m x 2m - poprzeczki, stałego 8m x 2m - prostopadłego do brzegu na 5 stanowisk) oraz slipu (o długości 7m i szerokości 3m), parkingu na 10 stanowisk, urządzenie placu zabaw dla dzieci, zakup i montaż lamp solarnych– 3 szt., urządzenie tarasu widokowego z ogrodzeniem i leżakami, zakup kosza do segregacji odpadów, zakup tablicy promocyjno-edukacyjnej - 1szt., zakup gabloty promocyjno-edukacyjnej - 1szt., zakup i nasadzenie roślin ozdobnych - 1 kpl., przeprowadzenie Imprezy edukacyjno – promocyjnej „Święto ryby”,
II. Na nadbrzeżu Jeziora Jagodne w Kozinie (na działce nr 262, obręb Jagodne Wielkie, Gmina Miłki, przy działkach nr 86 i 88/8 obręb Kozin): Remont istniejącego, będącego w bardzo złym stanie pomostu, zakup i montaż przebieralni drewnianej z podjazdem dla niepełnosprawnych,
III. Na nadbrzeżu Jeziora Boczne w Bogaczewie (na działce 133/2): – urządzenie Innowacyjnego placu zabaw dla dzieci – urządzeń zabawowych - fabryka piasku i wody, zestaw zabawowy – 1 szt, ławostół – 2 szt., Ławki – 3 szt., kosz do segregacji śmieci – 1 szt.
Planowana do realizacji operacja zakłada poniesienie następujących kosztów : 288.729,36 zł,
w tym : - Integracyjna impreza promocyjno-edukacyjna "Święto Ryby" - zakup nagród oraz produktów do przygotowania degustacji – 3.000,00 zł
- Zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Tajty w Wilkasach – Plaża Wilkasy Zalesie – 171.420,25 zł,
- Zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Jagodne w miejscowości Kozin – 40.058,14 zł,
- Zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Boczne w miejscowości Bogaczewo – 74.250,97 zł,

doba2. 9.11.2021 r. w Świetlicy Wiejskiej w bibliotece, Bystry 12A, odbyły się konsultacje społeczne dla projektu „Budowa linii kolejowej nr 29 na odc. Ostrołęka - Giżycko”.

3. Inwestycja w Dobie. Ruszyła budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Doba w ramach inwestycji z dofinansowaniem p.n. "Mazurska Pętla Rowerowa" ETAP I B.
Wykonawcą tego zadania jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gołdapi.

4. 11 listopada uczestniczyłem w Gminnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w kościele pw. Św. Jadwigi Królowej w Bystrym, po której wraz z przedstawicielami gminy złożyłem kwiaty i znicze pod tablicą w hołdzie walczącym o niepodległość Polski oraz pod tablicą pamięci w Wilkasach. Zwieńczeniem tego podniosłego wydarzenia były występy artystyczne w GOKiR w Wilkasach Gmina Giżycko przygotowane przez dzieci i młodzież z świetlic wiejskich oraz wystawa plenerowa z zasobów Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku,, U progu Niepodległości II Rzeczypospolitej ''.
5. Dobiegają końca prace remontowe drogi powiatowej nr 1803N w lokalizacji od drogi wojewódzkiej 592 do miejscowości Guty. Inwestycja finansowania jest z budżetu Powiatu Giżyckiego i Gminy Giżycko. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S. A. w Suwałkach.
6. Nowe oznakowanie drogi gminnej w m. Wilkaski oraz montaż nowych wiat przystankowych w m. Gorazdowo i Upały Małe.
guty7. Trwają prace w przy adaptacji pomieszczeń w Spytkowie na mieszkanie chronione.
8. Zakończyła się budowa drogi w Wilkaskach.
9. Trwa budowa świetlic wiejskich w Kożuchach Wielkich i Wronce.
10. Przekazaliśmy teren budowy i niedługo rozpoczną się prace dotyczące zadania: „Budowa chodnika w miejscowości Bogacko”. W ramach zamówienia zostanie ułożona nawierzchnia z kostki betonowej o powierzchni 867m2 oraz montaż wiaty przystankowej. Wykonawca: Jakub Budownictwo Jakub Wołczek. Wartość umowy: 187 900,00 zł brutto.
11. Ruszyły prace przy przebudowie skrzyżowań w Wilkasach. Inwestycja z dofinansowaniem w ramach programu poprawy ruchu drogowego na przejściach dla pieszych.
12. Odebraliśmy budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Spytkowie.
13. Ogłosiliśmy przetarg na przebudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bystry.
14. Ogłosiliśmy przetarg na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na ul. Cyprysowej w Gajewie.


Materiał wideo z XLI sesji

Poprzednia sesja odbyła się 29.09.2021 r.
pies Uczestniczyłem w :
1.   V Potrójnej Pętli Mazurskiej – cykl jubileuszowy.
2.    Spotkaniu w sprawie ścieżek łączących gminę Giżycko z Oleckiem, i dalej w stronę Podlasia.
3.    Wyjazd do Alytusa z Powiatem –  program p.t. „łączy nas sport”.
4.    Spotkanie w sprawie Strategii rozwoju Gajewa.
5.    Spotkanie z z-cą kierownika rejonu GDDKiA – rozmawialiśmy na temat odśnieżania dróg i chodników oraz utrzymania czystości na chodnikach i koszeniu traw.
6.    Uroczyste otwarcie ścieżki rowerowej wykonanej w ramach dofinansowania Interreg Litwa-Polska w partnerstwie z samorządem z Trok. W otwarciu uczestniczyła grupa mieszkańców z Trok i Pani Mer Maria Pucz oraz duża grupa miłośników jazdy rowerem.
7.    Spotkaniu z Nadleśnictwem w urzędzie gminy w sprawie prac gospodarczych w 2022 w lesie w Gajewie.
8.    Obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej - wręczając nagrody dyrektorom i nauczycielom
9.     Dniu seniora w GOKiR.
10.    75-leciu Szkoły Podstawowej w Wilkasach - Park Wodny.
11.     Zarządzie MZMGO.
12.     ASY WILKAS – turnieju tańca ulicznego.
13.     Nidzica Zamek - dofinansowanie 8 415 000 zł na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Wilkasach.
14.     Gala Stypendia - uroczyste wręczenie nagród w GOKiR.
Ogłosiliśmy przetarg na wykonanie inwestycji budowy sieci kanalizacyjnej w Bystrym – dofinansowanie z programu na tereny popegeerowskie.
Ogłosiliśmy przetarg na termomodernizację budynku urzędu gminy - inwestycja z dofinansowaniem.

rajdTrwają inwestycje:
a)    Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bystrym,
b)    Budowa świetlicy w Kożuchach Wielkich,
c)    Budowa świetlicy we Wronce,
d)    Na dniach ruszy budowa ścieżki pieszo rowerowej w Wilkasach do promenady,
e)    Przekazaliśmy teren pod budowę chodnika w Bogacku,
f)    Przekazaliśmy teren pod budowę przejść dla pieszych w Wilkasach – inwestycja z dofinansowaniem,
g)    Trwają prace adaptacyjne pomieszczeń w Spytkowie,
h)    Dobiega końca inwestycja wodociągowo-kanalizacyjna w Spytkowie,
i)    Trwają prace przy budowie sieci wod-kan. w Szczybałach Giżyckich,
j)    Na ukończeniu są prace przy przebudowie drogi w Wilkaskach,
k)    Niedługo zakończą prace przy remoncie drogi powiatowej od drogi wojewódzkiej do Gut,
l)    Przekazaliśmy teren pod budowę ścieżki rowerowej w Dobie,
m)    Na dniach ruszy budowa ścieżki przy drodze do kanału Kula.

Informacja na temat schroniska dla psów w Bystrym.
Decyzją z dnia 06.05.2021 r. cofnąłem, bez odszkodowania, zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt Przedsiębiorstwu Prowadzenia Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt. Powodami cofnięcia zezwolenia były następujące czynniki stwierdzone podczas 6 kontroli schroniska w zakresie spełniania warunków zezwolenia przeprowadzonych w dniach: 30.12.2020 r., 20.01.2021 r., 26.01.2021 r., 28.01.2021 r., 01.04.2021 r. i 12.04.2021 r.:
1) Brak  umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2)   Brak bieżącego wywozu nieczystości ciekłych.
3)   Brak bieżącego wywozu wytworzonych odpadów z czyszczenia boksów.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie po kilku miesiącach rozpatrywania odwołania, utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy Giżycko.
W dniu 25.10.2021 r. odstąpiłem od umowy, z uwagi na okoliczność cofnięcia zezwolenia.
Dodam, że nie ma na obszarze gminy Giżycko podmiotu, który miałby zezwolenie na realizację zadań dotyczących przyjmowania bezdomnych psów do schroniska dla bezdomnych zwierząt i sprawowania opieki nad nimi.  
W dniu 27.10.2021 r. wyłoniono nowego Wykonawcę umowy: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Komunalnik” Sp. z o.o., ul. Budowlana 1, 11-400 Kętrzyn. W najbliższych dniach pieski zostaną przewiezione.
Sprzedaż:
1)    działka nr 194/15 o powierzchni 0,1439 ha, położona w m. Spytkowo o wartości 105 000,00 zł.


Materiał wideo z XL sesji

Poprzednia sesja odbyła się 29.06.2021 r.

1.    30 czerwca zakończył się trwający cztery dni obóz taneczny zorganizowany przez Gminę Giżycko – lidera międzynarodowego projektu nr LT-PL-3R-256 pn. „Wspieranie turystyki i kultury w rejonie trockim i giżyckim”. Zadanie to zostało współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa – Polska 2014-2020. W wydarzeniu uczestniczyły dzieci i młodzież w wieku od 9 do 16 lat z terenu gminy Giżycko oraz z zaprzyjaźnionego rejonu trockiego na Litwie.
W trakcie trwania obozu uczestnicy zwiedzali najciekawsze miejsca związane z dziedzictwem kulturowym naszego regionu, brali udział w zabawach integracyjnych, zajęciach animacyjnych, musicalowych warsztatach tanecznych pod okiem aktorki z Teatru Muzycznego Roma.
Wszystkie działania w projekcie wpłynęły na integrację dzieci i młodzieży z zaprzyjaźnionych regionów: trockiego i giżyckiego oraz umożliwiły nawiązanie pozytywnych relacji z rówieśnikami z kraju sąsiedniego. Wydarzenie to było doskonałą okazją do wzajemnego poznania kultur, języka, tradycji i zwyczajów kolegów i koleżanek z zagranicy.
2.  INWESTYCJE GMINNE: Przy promenadzie w Wilkasach na działce nr 866/6 powstał nowoczesny plac zabaw oraz trampoliny naziemne dla dzieci i młodzieży.  Na inwestycję pozyskaliśmy dofinansowanie z programu Interreg Litwa-Polska.
Stanowią one dodatkową atrakcję turystyczną przy promenadzie w Wilkasach.
W regionie nie ma takiego miejsca, dlatego działania te mają na celu zachęcenie turysty do odwiedzin Gminy Giżycko poprzez skierowanie bogatej oferty także do dzieci i młodzieży.
3.   Nowe miejsce rekreacji i wypoczynku powstanie na ogólnodostępnej plaży  w Wilkasach  Zalesie. Inwestycja ta będzie zrealizowana dzięki przyznaniu Gminie Giżycko w 2021 roku dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu "Łączy nas turystyka". Kwota dofinansowania wynosi 17.000 zł. Szacowana wartość całego przedsięwzięcia to 48.860,19 zł. Plaża Wilkasy Zalesie nad Jeziorem Tajty wzbogaci się niebawem o nowe miejsce rekreacji i wypoczynku, które zostanie zrealizowane w ramach zadania pn. "Relaks i rekreacja na plaży gminnej w Wilkasach". Przedsięwzięcie zakłada utworzenie miejsca do grillowania, kreatywnej zabawy i relaksu. Teren zostanie wyposażony w grill obrotowy z miejscem do biesiadowania, przebieralnię, hamaki, ławki oraz miejsce do zabawy dla najmłodszych - FABRYKĘ PIASKU.
4.  Kolejna inwestycja w infrastrukturę w Gminie Giżycko. Środki na inwestycje pozyskaliśmy z programu Interreg Litwa-Polska wraz z partnerami z Litwy, administracją rejonu Troki. Ogłosiliśmy przetarg na budowę ścieżki pieszo-rowerowej o długości 140m z kostki betonowej oraz wykonanie punktu widokowego. Ścieżka znajdować się będzie w centrum wsi Wilkasy i stanowić będzie ciekawą atrakcję turystyczną, jako jedyne połączenie z ciągiem pieszo-rowerowym promenady nad jeziorem Niegocin przy Port PTTK Wilkasy i Wioska Surfów Pttk Wilkasy.  Ponadto planowana jest budowa  punktu widokowego o powierzchni około 40 m2, z którego będzie roztaczał się widok na Jezioro Niegocin.  
Oświetlony i wyposażony w zieleń, nowoczesny  punkt widokowy będzie niezwykłą atrakcją turystyczną zarówno dla turystów z kraju partnerskiego – Litwy, z którym pozyskaliśmy dofinansowanie na wykonanie tej inwestycji, jak również mieszkańców gminy Giżycko.
5.  Dnia 8 lipca 2021 roku podpisałem z PHUP „PALWOD” EXPORT- IMPORT Ryszard Pawlukanis umowę na realizację jednego z zadań realizowanego w ramach projektu pn.: Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w gminie Giżycko w miejscowościach Spytkowo, Wilkaski, Szczybały Giżyckie, Kozin.  Zakres zadania w Wilkaskach obejmował będzie: sieć kanalizacyjna grawitacyjna długości 476 m oraz przyłącze wodociągowe o długości 32 m. Inwestycja w Wilkaskach kosztować będzie 231 978,00 zł w tym dofinansowanie 112 378,01 zł. Zadanie współfinansowane w ramach operacji typu: „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
6. 9 lipca 2021 roku podpisałem następną umowę na realizację kolejnych zadań realizowanych w ramach projektu pn.: Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w gminie Giżycko w miejscowościach Spytkowo, Wilkaski, Szczybały Giżyckie, Kozin. Umową objęte są dwa zadania: Zakres zadania w Szczybałach Giżyckich obejmuje budowę sieci wodociągowej o długości 817 m. Wartość inwestycji to 100 296,08 zł w tym dofinansowanie 56.561,58zł oraz zakres zadania w Kozinie obejmuje budowę sieci wodociągowej o długości 2907,9 m. Wartość inwestycji to 531 265,67 zł w tym dofinansowanie 246.095,64 zł. Zadanie współfinansowane w ramach operacji typu: „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wykonawcą tych dwóch zadań inwestycyjnych jest Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w wodę „WODROL-OLSZTYN” w Dywitach Sp. z o.o.
7. Kolejna odsłona realizowanego przez Gminę Giżycko (lidera), Administrację Samorządu Rejonu Trockiego, GOKiR Wilkasy oraz Pałac Kultury w Trokach projektu nr LT-PL-3R-256 pn. „Wspieranie turystyki i kultury w rejonie trockim i giżyckim”. Zadanie to zostało współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa – Polska 2014-2020. 16-osobowa dziecięca Grupa Pieśni i Tańca „Niegocin” z instruktorką GOKiR w Wilkasach Barbarą Somionka odwiedziła Troki. Przyjaciele z Litwy przyjęli nas bardzo ciepło i serdecznie, za co im ogromnie dziękujemy. Jednocześnie mamy nadzieję na kontynuację dalszej współpracy naszych samorządów, realizację kolejnych przedsięwzięć i ciekawych pomysłów w celu pielęgnowania naszego partnerstwa i naszej przyjaźni.
8. Budowa świetlicy w Kożuchach Wielkich i Wronce, Gmina Giżycko.  13 lipca br. zostały podpisane umowy w postępowaniu pn.: „Turystyka zdrowotna ujawniająca naturalne i kulturowe dziedzictwo rejonu trockiego i giżyckiego – budowa świetlic w m. Wronka i Kożuchy Wielkie w gminie Giżycko” (nr projektu LT-PL-5R-387) realizowanego w partnerstwie z Administracją Samorządu Rejonu Trockiego. Zadania to współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa – Polska. Dofinansowanie inwestycji z UE wyniesie 85% kosztów całkowitych inwestycji.
 Zadanie nr 1 zakłada budowę budynku świetlicy w miejscowości Wronka o powierzchni zabudowy – 95,70 m2, powierzchni użytkowej – 69,60 m2, kubaturze – 495,74 m3; parterowego, niepodpiwniczonego z samodzielnym wejściem. Budynek zostanie wyposażony w niezbędne przyłącza: energetyczne, wodociągowe  i kanalizacyjne ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe. Koszt zadania to 424000,00 zł.
Zadanie 2 zakłada budowę budynku świetlicy w miejscowości Kożuchy Wielkie o powierzchni zabudowy - 155,76 m2, powierzchni użytkowej – 118,93 m2, kubaturze – 747,76 m3, parterowego, niepodpiwniczonego z samodzielnym wejściem. Budynek zostanie wyposażony w niezbędne przyłącza: energetyczne, wodociągowe i kanalizacyjne. Koszt zadania to 670000,00 zł.
Wykonawcą obu inwestycji jest firma REMBUD Ryszard Chodnicki, Giżycko.
9. Gmina Giżycko testuje kolejny autobus elektryczny. Testowane pojazdy zyskały bardzo przychylne opinie mieszkańców.
10. Gmina Giżycko zrealizowała inwestycję pn. "Modernizacja z poprawą efektywności energetycznej budynków kompleksu szkolnego w miejscowości Bystry w Gminie Giżycko" w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze”  w ramach celu: „Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu”.
Zakładanym celem przedsięwzięcia jest podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez termomodernizację budynku Sali gimnastycznej oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku szkoły podstawowej w miejscowości Bystry.
Całkowita wartość inwestycji to 451 811,80 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 200 000,00 zł (30 000,00 – środki finansowe krajowe oraz 170 000,00 – środki finansowe z EFMR). Poziom dofinansowania: 44,28%. Środki na realizację tego przedsięwzięcia pozyskano poprzez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Wielkie Jeziora Mazurskie". Planowanym efektem operacji jest m.in. wzrost liczby zmodernizowanych obiektów publicznych, co zapewni oszczędności zużycia energii elektrycznej na terenie Gminy Giżycko, a tym samym ograniczy emisję zanieczyszczeń do atmosfery oraz ilości popiołów produkowanych przez elektrownie węglowe. Celem operacji jest podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych. Realizacja operacji podniesie jakość życia mieszkańców i warunki funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej. Zagwarantuje poprawę stanu infrastruktury publicznej, wykorzystanie OZE i oszczędność energii.
11. 77 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
Dnia 1 sierpnia w intencji bohaterów powstania odbyło się nabożeństwo różańcowe, a potem złożyliśmy znicze pod Tablicą Pamięci w Bystrym. O godzinie ,,W"  zawyła syrena. Zespół Jarzębiny z Wilkas uświetnił uroczystość śpiewem pieśni patriotycznych.
12. Letni wypoczynek w Gminie Giżycko. Dzięki uprzejmości  tegorocznych organizatorów półkolonii tj: Centrum Aktywnego Wypoczynku - Gwarek, Wiosce Surfów   w Wilkasach, AZS Wilkasy, Pani Ewa Sobieska Zastępca Wójta Gminy Giżycko miała możliwość zobaczyć jak nasi najmłodsi spędzają wakacyjny czas podczas letnich półkolonii zorganizowanych dzięki dofinansowaniu Gminy Giżycko do letniego wypoczynku.
Wizyta potwierdziła, że organizatorzy zadbali, by podopieczni mieli zapewnioną bezpieczną rozrywkę na najwyższym poziomie i nie nudzili się ani przez chwilę.
Niezmiennie liczyło się bezpieczeństwo, dobra zabawa i uśmiech na twarzy, a tego z pewnością nie zabrakło.
13. INWESTYCJE GMINY GIŻYCKO: Trwa rozbudowa szkoły. Szkoła Podstawowa w Bystrym będzie miała nowe pomieszczenia. Pozyskaliśmy środki z programu Interreg Litwa-Polska.
14. Odwiedziłem turnus zajęć wakacyjnych w GOKIR Wilkasy. Wszyscy z uwagą słuchali opowiadań o podróżach po całym świecie.
15. Nowa inwestycja drogowa w Gminie Giżycko. Remontowana jest droga powiatowa Powiat Giżycki nr 1803N na odcinku Guty do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 592 (Giżycko - Kętrzyn). Zakres robót obejmuje: ścięcie pobocza, usunięcie zakrzaczeń, wykonanie nasypu na poboczu z gruntu niewysadzinowego, wyrównanie istniejącej nawierzchni jako podbudowy, warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, tablice informacyjne. Długość remontowanego odcinka drogi powiatowej to 3,46 km. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w Suwałkach. Koszt inwestycji to 1.669.582,07 zł z czego dofinansowanie ze środków Gminy Giżycko wg umowy to 850.000,00 zł.
16. Uczestniczyłem w zebraniach sołeckich podczas których mieszkańcy ustalali zadania do realizacji na 2022 roku oraz zagospodarowali oszczędności z bieżącego roku.
17. Byłem z wizytą w świetlicy w Dobie. Pani Animator świetlicy z zapałem organizuje zajęcia młodym mieszkańcom. Dzieci korzystają z niedawno wyremontowanych pomieszczeń w których umieszczony jest nowy sprzęt sportowy. Radość dzieci jest bezcenna.
18. Wybory Sołtysa w sołectwie Spytkowo. Gratuluję Pani Helenie Kawskiej wyboru na to odpowiedzialne stanowisko Sołtysa  i życzę owocnej pracy na rzecz dobra wspólnego mieszańców.  Dziękuję dotychczasowej pani Sołtys Małgorzacie Siwik za pełne zaangażowania i poświęcenia lata pracy.

 *********************************************************************
Nabycie za miesiąc lipiec:
1)    działka nr 300/2 i 300/3 o łącznej powierzchni 0,1319 ha, położoną   w m. Wilkasy (ul. Zacisze) o wartości 54 079,00 zł.
*********************************************************************
W dniu 09.07.2021r zostały podpisane umowy w postępowaniu pn.: Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w gminie Giżycko w m. Spytkowo, Wilkaski, Szczybały Giżyckie, Kozin - etap II Wilkaski, Szczybały Giżyckie, Kozin
Zadania współfinansowane w ramach operacji typu: „Gospodarka wodno-ściekowa”  w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Wykonawca: Przedsiębiorstwem Zaopatrzenia Rolnictwa w wodę „WODROL-OLSZTYN” w Dywitach Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 23, 11-001 Dywity
Zakres Zadania 2 Szczybały Giżyckie
Sieć wodociągowa o długości – 817m.
Wartość umowy Zadania 2: 100 296,08 zł.

Zakres Zadania 3 Kozin
Sieć wodociągowa o długości – 2 907,9m.
Wartość umowy Zadania 2: 531 265,67 zł.

*********************************************************************
W dniu 13.07.2021r zostały podpisane umowy w postępowaniu pn.: „Turystyka zdrowotna ujawniająca naturalne i kulturowe dziedzictwo rejonu trockiego i giżyckiego – budowa świetlic w m. Wronka i Kożuchy Wielkie w gminie Giżycko”
Zadania współfinansowane ze środków: Interreg V-A Litwa – Polska.
Wykonawca: REMBUD Ryszard Chodnicki, ul. Mickiewicza 11, 11-500 Giżycko
Zakres Zadania 1 Kozin
Budowa budynku świetlicy w miejscowości Wronka, gmina Giżycko. Budynek parterowy, niepodpiwniczony z samodzielnym wejściem, dach o konstrukcji płatwiowo - kleszczowej. Konstrukcja budynku tradycyjna, budynek posadowiony na ławach i stopach fundamentowych wyposażony w przyłącza: energetyczne, wodociągowe i kanalizacyjne ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe.
Zadanie obejmuje wykonanie elementów: konstrukcja, dach, ściany osłonowe i konstrukcyjne, ściany fundamentowe, fundamenty, ściany wewnętrzne, posadzki, stolarka okienna, stolarka drzwiowa, pochylnia dla niepełnosprawnych, tynki i okładziny wewnętrzne, tynki i okładziny zewnętrzne, malowanie, izolacje przeciwwilgociowe, izolacje termiczne, wentylacja. Instalacje: centralnego ogrzewania, wod-kan, elektryczna i gazowa. Dane charakteryzujące obiekt: powierzchnia zabudowy – 95,70 m2, powierzchnia użytkowa – 69,60 m2, kubatura – 495,74 m3.
Wartość umowy Zadania 1 : 424 000,00 zł
Zakres Zadania 2 Kożuchy Wielkie
Budowa budynku świetlicy w miejscowości Kożuchy Wielkie, gmina Giżycko. Budynek parterowy, niepodpiwniczony z samodzielnym wejściem, dach o konstrukcji płatwiowo - kleszczowej. Konstrukcja budynku tradycyjna, budynek posadowiony na ławach i stopach fundamentowych wyposażony w przyłącza: energetyczne, wodociągowe i kanalizacyjne.
Zadanie obejmuje wykonanie elementów: konstrukcja, dach, ściany osłonowe i konstrukcyjne, ściany fundamentowe, fundamenty, ściany wewnętrzne, posadzki, stolarka okienna, stolarka drzwiowa, pochylnia dla niepełnosprawnych, tynki i okładziny wewnętrzne, tynki i okładziny zewnętrzne, malowanie, izolacje przeciwwilgociowe, izolacje termiczne, wentylacja. Instalacje: centralnego ogrzewania, wod-kan, elektryczna.
Dane charakteryzujące obiekt: powierzchnia zabudowy - 155,76 m2, powierzchnia użytkowa – 118,93 m2, kubatura – 747,76 m3.
Wartość umowy Zadania 2: 670 000,00 zł

Materiał wideo z XXXVIII sesji

Absolutorium 2021Najważniejszym punktem dzisiejszej sesji była uchwała w sprawie udzielenia absolutorium.

Przedstawiony został Raport o stanie Gminy Giżycko, który obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Radni Gminy Giżycko zagłosowali jednogłośnie za udzieleniem mi wotum zaufania.
Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2020,  sprawozdaniem finansowym Gminy za 2020 rok, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, informacją o stanie mienia i stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, Rada Gminy Giżycko postanowiła udzielić absolutorium Wójtowi Gminy Giżycko z tytułu wykonania budżetu Gminy Giżycko za 2020 rok.

Dobra kondycja budżetu gminy i bardzo duży zakres inwestycji w 2020 roku to zasługa wytężonej pracy bardzo wielu osób.

Serdeczne podziękowania składam wszystkim, którzy przyczyniają się do rozwoju Gminy Giżycko:
- radnym Gminy Giżycko,
- sołtysom,
- pani skarbnik, kierownikom i całemu zespołowi moich współpracowników z urzędu, którzy z dużym zaangażowaniem wykonują wszystkie zadania,
- wszystkim pracownikom jednostek organizacyjnych (GOPS i szkół),
- zespołowi GZK,
- zespołowi GOKiR,
- pracownikom biblioteki,
- współpracującym z nami organizacjom pozarządowym,
- i wszystkim pracującym na rzecz dobra wspólnego mieszkańców naszej gminy.

Zainteresowanym podaję link do Raportu o stanie Gminy Giżycko- Kliknij

Materiał wideo z XXXVI sesji

Droga do GutGmina Giżycko udziela pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą: Remont drogi powiatowej nr 1803N na odcinku Guty – do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 592 w wysokości 850.000 zł. Powiat nie uzyskał dofinansowania do niniejszego przedsięwzięcia z Funduszu Dróg Samorządowych, zadanie jest na liście rezerwowej. W wyniku przeprowadzonej procedury zamówień publicznych uzyskał korzystne oferty, najkorzystniejsza na kwotę 1.669.582,07 zł. Zadanie obejmuje remont drogi o długości 3,460 km.

XXXV sesja Rady Gminy odbyła się w trybie nadzwyczajnym, w związku z tym w porządku obrad sesji nie było sprawozdania z działalności.
Przedstawiam krótkie sprawozdanie z ostatniego okresu.

1.    Dnia 6 maja 2021 roku  podpisałem umowę z firmą GRUNDUNG Sp. z o.o. w Białystoku, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Wojciecha Bojara na realizację zadania: „Współpraca – tworzenie innowacyjnego i zdrowego środowiska (rozbudowa SP Bystry)” współfinansowanego ze środków Programu Interreg V-A Litwa – Polska 🇱🇹🇵🇱 . Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie Szkoły Podstawowej o dodatkowe oddziały przedszkolne na dz. nr ew. 6/17, obręb nr 15 Sulimy, gmina Giżycko.  
W ramach inwestycji zaplanowana jest:
- budowa budynku przeznaczonego na oddziały przedszkolne: budynek parterowy  o tradycyjnej konstrukcji posadowiony na ławach i stopach fundamentowych z dachem płaskim (konstrukcji żelbetowej), wyposażony w 2 wejścia – wejście główne i wejście tylne umożliwiające przejście na boisko i plac zabaw,
- przebudowa istniejących obiektów na terenie posesji i przyłączy: przebudowa wjazdu na posesję i ogrodzenia, istniejącego przyłącza gazowego, ciepłowniczego, energetycznego i telekomunikacyjnego, miejsc postojowych oraz  przeniesienie "blaszaka".
Dane charakteryzujące obiekt:
Powierzchnia zabudowy - 335.75 m2,
Powierzchnia użytkowa - 267.23 m2,
Kubatura - 1172 m3.
Termin realizacji: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Wartość umowy: 1 387 000,00 zł brutto.
 
Kanalizacja2.    Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej cz.1 Pierkunowo – Al. Wojska Polskiego w Giżycku. Prace obejmują budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej i sieci wodociągowej z rur polietylenowych oraz kolektora sanitarnego tłocznego z komorą zasuw i komorą pomiarową. Inwestycja o wartości 110 558,66 zł finansowana ze środków budżetu Gminy Giżycko.Wykonawcą jest firma: ENERGOTEL-BIS Joanna Taciak.
 
3.    W dniu 11 maja 2021 r. Pan Piotr Andrzej Panaś odebrał powierzenie stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Jagiellończyka w Wilkasach. Nowy Dyrektor został wyłoniony w drodze konkursu, który obył się 27 kwietnia 2021r. Swoją
zaszczytną  i odpowiedzialną funkcję będzie pełnić przez 5 lat, począwszy od 01 września 2021 r.
 
4.    W gronie 19 samorządów w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, podpisałem akt notarialny powołujący SIM KZN-Północ spółka z o.o., której zadaniem będzie budowa tanich mieszkań. Podjęliśmy pierwsze uchwały tworzące struktury spółki.    

 5.    NWESTYCJE GMINNE: Budujemy sieć wodociągowo-kanalizacyjną w Spytkowie.
Realizacja zadania możliwa jest dzięki pozyskaniu dofinansowania z PROW.W ramach I etapu inwestycji pt.: „Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Giżycko w miejscowościach: Spytkowo, Wilkaski, Szczybały Giżyckie, Kozin” budowana jest sieć wodociągowa i kanalizacyjna w miejscowości Spytkowo.
Zakres robót obejmuje:
•    budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Spytkowo o długości = 6615 m wraz z budową 6 szt. przepompowni sieciowych,
•    budowę sieci wodociągowej w m. Spytkowo o długości = 160 m.
Celem planowanej inwestycji jest wsparcie lokalnego rozwoju, poprawa środowiska naturalnego poprzez polepszanie jakości gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Giżycko.
Całkowity koszt wszystkich zadań to kwota 3.999.197,31 zł. Dofinansowanie z PROW to kwota 1.999.923,00 zł. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.”
 
6.    Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Grajwie, Kąpie i Upałtach.
Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Bystrym otrzymał unijne wsparcia w ramach programu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację inwestycji pt.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Kąp - Upałty, Gmina Giżycko. Etap III”. Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz ochrona środowiska naturalnego w Gminie Giżycko poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej długości ponad 6 km oraz sieci wodociągowej z trzema hydrantami podziemnymi o długości ponad 100 m. Realizacja inwestycji uporządkuje gospodarkę wodno-ściekową w miejscowości Grajwo, Kąp, Upałty, a także wpłynie pozytywnie na klimat oraz środowisko naturalne. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Sp. z o.o. w Suwałkach.
Wartość inwestycji: 2 717 070,00 zł brutto.
 
harcerze7.    16 maja 2021 r.  w miejscowości Bystry 12. Grunwaldzka Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Bystrzaki” obchodziła V rocznicę swojej działalności. Odbyła się gra terenowa, uroczyste ślubowanie harcerskie, następnie złożenie zniczy pod Dębem Pamięci poświęconemu Edwardowi Bułhakowi, którym opiekuje się drużyna. Nie obyło się bez ogniska, urodzinowego tortu oraz pysznego poczęstunku. Nagrody i gratulacje uczestnikom wręczyła Zastępca Wójta Pani Ewa Sobieska. Serdecznie dziękujemy za obecność oraz piękne upominki dla harcerzy w postaci książek Poseł na Sejm RP Pani Iwona Arent. Druhowi Dawid Godz oraz jego drużynie życzymy satysfakcji i wiele radości z pełnionej służby.

8.    Gmina Giżycko realizuję zadanie pn.: „Budowa Mazurskiego Traktu Rowerowego”.
W ramach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Odkrycie dziedzictwa turystycznego rejonu trockiego i giżyckiego” 🇱🇹🇵🇱 wykonywane są roboty budowlane przy budowie „Mazurskiego Traktu Rowerowego” na odcinku od miejscowości Grajwo do miejscowości Nowe Sołdany o łącznej długości 8,240 km. Prace są realizowane w sposób najmniej uciążliwy dla użytkowników przyległych pól uprawnych oraz w części mieszkańców przyległych posesji. Na odcinku gdzie budowana ścieżka rowerowa przebiega drogą gminną w miejscowości Grajwo w części wykonano: podbudowę z gruntu rodzimego stabilizowanego cementem, trwa odcinkowe poszerzenie istniejącej jezdni.
Na odcinku przebiegającym po dawnym nasypie kolejowym: oczyszczono teren z rosnących krzaków, przygotowano podłoże gruntowe pod wykonanie podbudowy i nawierzchni ścieżki.

9.    W Gminie Giżycko mamy same wspaniałe sołectwa.
Sołtys sołectwa Bogacko, Pan Daniel Skrobisz odebrał dyplom za udział w IV Ogólnopolskim Konkursie  „Fundusz Sołecki - najlepsza inicjatywa".
 
Bogacko10.    Podpisałem umowę na realizacje zadania z dofinansowania w ramach Małych Grantów Sołeckich. Powstanie DOMEK OGRODNIKA  w sołectwie Bogacko - Projekt zakłada stworzenie miejsca (domku ogrodnika ) wraz z pełnym wyposażeniem tj. szpadle, grabie, sekatory, szczypce, nożyce, młotki, taczki itp.) pełniącego funkcję magazynu do przechowywania narzędzi ogrodniczych oraz mini warsztatu, a także oświetlenie i zagospodarowanie terenu wokół niego. BOGACKO DZIAŁKA NR 56/2. Wnioskowana kwota - 15000,00 zł. Całkowita wartość zadania - 20000,00 zł. Projekt zakłada stworzenie miejsca, które da możliwość organizacji wielu warsztatów o tematyce proekologicznej np. budowy budek/karmników dla ptaków i domków dla owadów, a nawet warsztatów florystycznych itp. Umożliwi to jednocześnie pielęgnację i odpowiednie zadbanie o przestrzeń wspólną mieszkańców poprzez całoroczne prace. Przyczyni się to do poszerzania wiedzy z zakresu ogrodnictwa, ekologii poprzez wspólne dbanie o estetykę i przestrzeń reprezentacyjną wsi Bogacko - zwłaszcza wśród najmłodszego pokolenia. Inwestycja przewiduje zakup i postawienie domku ogrodnika i drewutni na drewno opałowe oraz niezbędnego wyposażenia tj. szpadli, grabi, sekatorów, szczypiec, nożyc, młotków, taczek itp. Aby podnieść atrakcyjność ściany wejściowej altany –zaplanowany został montaż kieszeni filcowych, czyli stworzenie ogrodu wertykalnego – zielonej ściany. Ponadto teren zostanie wyposażony w lampy solarne, hamaki, stół do gry np. w warcaby czy chińczyka , zagospodarowana zostanie przestrzeń wokół domku– wprowadzone zostaną elementy rzeźb (związanych z budynkiem Centrum Rekreacji i Wędkarstwa).
 
11.    Zakończył się nabór wniosków na dofinansowanie do wypoczynku letniego w roku 2021. Prawie stu młodych mieszkańców Gminy Giżycko w wieku 6-15 lat skorzysta z gminnego dofinansowania atrakcyjnego wypoczynku letniego tj. 5 - dniowych półkolonii w wymiarze co najmniej  9 – godzin dziennie. Tegoroczni organizatorzy wypoczynku zapewniają: różnorodne zajęcia tematyczne, zajęcia z zakresu windsurfingu i sportów wodnych oraz zajęcia o charakterze sportowym (w tym: tenis i żeglarstwo).


Materiał wideo z XXXV sesji nadzwyczajnej

Facebook