jasudowicz-4-ostrow-1

Podsumowanie roku 2023 - cz1

Inwestycje w infrastrukturę drogową: Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1736 N na drogę wewnętrzną na dz. geod. nr: 37/3; 39/11 i 39/13 w miejscow...

Czytaj więcej

LXXVII Sesja Rady Gminy Giżycko - u…

Uchwalono dobry budżet na rok 2024. Dochody budżetu na 2024 rok wynoszą 63 200 663,98 zł, z tego: dochody bieżące 52 004 140,35 zł dochody mają...

Czytaj więcej

LXXV Sesja Rady Gminy Giżycko - nis…

Poprzednia sesja, na której przedstawiałem sprawozdanie z działalności między sesjami odbyła się 31.10.2023r.  1.    Jak co roku, Gmina Giżycko uroczy...

Czytaj więcej

LXXIV Sesja Rady Gminy Giżycko - II…

Poprzednia sesja, na której przedstawiałem sprawozdanie z działalności między sesjami odbyła się 27.09.2023r.  1.    Sukces Infrastruktury Kadencji 20...

Czytaj więcej

LXIX Sesja Rady Gminy - 100% Za Wot…

Radni jednogłośnie głosowali za wotum zaufania. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2022, sprawozdaniem finansowym G...

Czytaj więcej

LXVII Sesja Rady Gminy - ruszyły re…

Poprzednia sesja, na której przedstawiałem sprawozdanie z działalności między sesjami odbyła się 27.04.2023r.  1.    Gmina Giżycko otrzymała dofinanso...

Czytaj więcej

LXV Sesja Rady Gminy - lasy, jezior…

Poprzednia sesja, odbyła się 09.03.2023r.  1.    Trwa budowa miejsca obsługi rowerowej w Świdrach i Bogacku. W Świdrach wiata wypoczynkowa powstani...

Czytaj więcej

LXIV Sesja Rady Gminy - dofinansowa…

Poprzednia sesja, na której przedstawiałem sprawozdanie z działalności między sesjami odbyła się 19.01.2023r.   1.    Uczestniczyłem w zebraniach wie...

Czytaj więcej
Polecam strony internetowe:
ugg.pl - oficjalna strona Gminy Giżycko
bip.ugg.pl - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Giżycko
gizycko.e-mapa.net - system informacji przestrzennej Gminy Giżycko
epuap.gov.pl - platforma usług administracji publicznej
gzkbystry.pl - Gminny Zakład Komunalny w Bystrym
e-uggizycko.cyfrowe-mazury.pl - system eUsługi

LXIV Sesja Rady Gminy - dofinansowanie na utworzenie Klubu Dziecięcego

Klub DziecięcyPoprzednia sesja, na której przedstawiałem sprawozdanie z działalności między sesjami odbyła się 19.01.2023r.  
1.    Uczestniczyłem w zebraniach wiejskie,  podczas których odbywały się wybory  Sołtysów i Rad Sołeckich na koleją kadencję.
1)    Podczas zebrania wiejskiego w Kruklinie na drugą kadencję pełnienia funkcji sołtysa wybrano Panią Krystynę Krasnickas oraz  czteroosobową Radę Sołecką.
2)     Na zebraniu sołectwa Gajewo na kolejną kadencję został wybrany Marian Rucki oraz siedmioosobowa Rada Sołecka.
3)    Zebranie sołectwa Szczybały Giżyckie. Jednogłośnie na koleją kadencję pełnienia funkcji sołtysa wybrano Pana Piotra Kameckiego. Wybrano również pięcioosobową Radę Sołecką.
4)     Zebranie wiejskie sołectwa Guty. Na kolejną kadencję pełnienia funkcji sołtysa jednogłośnie wybrano Panią Kamilę Zielińską. Wybrano trzyosobową Radę Sołecką.
5)    Zebranie wiejskie w Wilkasach. Piotr Dowgiałło został jednogłośnie wybrany na kolejną kadencję pełnienia funkcji sołtysa.    Wybrano pięcioosobową Radę Sołecką.
6)    Zebranie wiejskie w Dobie. Na sołtysa wybrano Pana Mariusza Andrzejewskiego. Wybrano również trzyosobową Radę Sołecką.
7)    Zebranie wiejskie sołectwa Sterławki Małe. Pan Jan Piech został wybrany na kolejną kadencję pełnienia funkcji sołtysa. Wybrano pięcioosobową Radę Sołecką.
8)    Zebranie wiejskie w Sulimach. Nowym sołtysem został Pan Karol Rapita. Wybrano także czteroosobową Radę Sołecką.
9)    Zebranie wiejskie w sołectwie Kożuchy Wielkie. Kolejną kadencję sołtysa będzie pełniła Pani Michalina Paschalska. Wybrano siedmioosobowy skład Rady Sołeckiej.
10)    Zebranie wiejskie w Kozinie. Sołtysem została Pani Anna Jolanta Karaszewska. Wybrano także trzyosobową Radę Sołecką.
11)    Zebranie wiejskie sołectwa Bogaczewo. Piątą kadencję z rzędu, funkcję sołtysa będzie pełniła Emilia Czerwińska. Wybrano siedmioosobową Radę Sołecką.
12)    Zebranie wiejskie sołectwa Świdry. Trzecią kadencję sołtysa będzie pełniła Pani Katarzyna Małgorzata Futera. Wybrano pięcioosobową Radę Sołecką.
13)    Zebranie wiejskie sołectwa Spytkowo. Nowym sołtysem został Pan Sebastian Pardo. Wybrano pięcioosobową Radę Sołecką.
14)    Zebranie wiejskie sołectwa Wrony. Pani Irena Lachowicz została wybrana na czwartą kadencję pełnienia funkcji sołtysa. Wybrano czteroosobową Radę Sołecką.
15)    Zebranie wiejskie sołectwa Pieczonki. Pani Emilia Czarniecka została wybrana na kolejną kadencję sołtysa. Funkcję tę pełni od 2008 roku. Wybrano pięcioosobową Radę Sołecką.
16)    Zebranie wiejskie sołectwa Bystry. Pan Mirosław Antoniak został wybrany na kolejną kadencję sołtysa. Wybrano pięcioosobową Radę Sołecką.
17)    Zebranie wiejskie sołectwa Wilkaski. Pani Bożena Pawlun będzie kolejny raz pełniła funkcję sołtysa. Wybrano także pięcioosobową Radę Sołecką.
18)    Zebranie wiejskie sołectwa Kąp. Pani Wioletta Wilucka została wybrana na kolejną kadencję sołtysa. Wybrano także trzyosobową Radę Sołecką.
19)    Zebranie wiejskie sołectwa Upałty. Pani Dorota Harasimowicz będzie nadal pełniła funkcję sołtysa. Dziś Pani Dorota obchodzi jubileusz 20-lecia pełnienia funkcji sołtysa. Wybrano także siedmioosobową Radę Sołecką.
20)    Zebranie wiejskie sołectwa Wronka. Pan Jarosław Dunowski będzie nadal pełnił funkcję sołtysa. To już piąta kadencja z rzędu. Wybrano także pięcioosobową Radę Sołecką.
Klub Dziecięcy2.    W Gminie Giżycko funkcjonują dwie Ochotnicze Straże Pożarne. OSP wyposażone są w nowoczesne samochody i sprzęt do ratowania zdrowia i życia. Aby zagwarantować dalsze prawidłowe funkcjonowanie OSP w Kamionkach i OSP w Spytkowie podpisałem  umowy w sprawie zapewnienia Ochotniczym Strażom Pożarnym warunków do realizacji ich zadań. Na realizację zadań stawianych OSP Gmina Giżycko przeznacza środki finansowe z własnego budżetu..
3.    Dziękuję załodze GOKiR Wilkasy za zaangażowanie w organizowanie zajęć feryjnych naszym najmłodszym mieszkańcom oraz zorganizowanie pożegnalnego balu, w którym miałem przyjemność uczestniczyć. Bal obfitował w różne konkursy i mnóstwo zabaw. Wszyscy doskonale się bawili czego dowodem były roześmiane i zadowolone  dzieci.
4.    Powiat uzyskał dofinansowanie na przebudowę drogi. Dofinansowanie na drugi etap inwestycji drogowej z budową ścieżki rowerowej we wsi Kruklin.
5.    Uczestniczyłem w rozmowach dotyczących Lasu Miejskiego z Wojciechem Karolem Iwaszkiewiczem - burmistrzem Giżycka, Mirosławem Dariuszem Drzażdżewskim oraz reprezentantami strony społecznej. Trzeba rozmawiać o Lesie Miejskim, o prowadzeniu w nim takich prac gospodarczych, które nie naruszają jego walorów historycznych, krajobrazowych i rekreacyjnych.
6.    Obserwując nadchodzące zmiany legislacyjne dotyczące możliwości budowy dużych wiatraków, podjąłem działania chroniące krajobraz i mieszkańców Gminy Giżycko
✅ Uchwalono studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Giżycko, w którym „nie wyznacza się obszarów, na których będą rozmieszczone urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 500 kW wraz ze strefami ochronnymi związanymi z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu.
✅ Studium natomiast, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, dopuszcza lokalizację urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł w postaci światła słonecznego innych niż wolnostojące.
✅  Na terenie gminy Giżycko niewskazana jest lokalizacja wielkogabarytowych instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii z uwagi na walory krajobrazowe”.
Zgodnie z art. 3 w/w ustawy lokalizacja elektrowni wiatrowej następuje wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Z kolei ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego muszą być zgodne ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 Podjęte przez nas działania uniemożliwiają , w obowiązującym porządku prawnym, lokalizację na terenie Gminy Giżycko farm elektrowni wiatrowych.  
 Ponadto studium wprowadza ograniczenia możliwości lokalizacji: uciążliwych inwestycji (spalarni), zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, wielkopowierzchniowych budynków inwentarskich.
Klub Dziecięcy7.    Pierwszy Bal Radnego Gminy Giżycko  przyniósł nie tylko dobrą zabawę wszystkim uczestnikom ale również radość chłopcu walczącemu z chorobą. Komitet społeczny Radnych Gminy Giżycko zebrał 4598,71 zł. Dziękuję radnym zaangażowanym w zbiórkę publiczną oraz  wszystkim ofiarodawcom.
8.    W ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” prowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, na budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach (ul. Olsztyńska 54) zainstalowany został czujnik jakości powietrza. Urządzenie to umożliwia odczytywanie aktualnego indeksu jakości powietrza (Pył zawieszony: PM10 oraz PM2.5), a także wilgotności powietrza, temperatury i ciśnienia atmosferycznego.
9.    Ukraina musi zwyciężyć, aby mógł zapanować pokój na świecie.  Bardzo ważnym przesłaniem jest to, aby nadal pomagać i to z jeszcze większym zaangażowaniem, bohaterskim obrońcom niepodległości, obrońcom demokratycznej cywilizacji .
Wydarzenie zorganizowanych przez Związek Ukraińców w Polsce Oddział Mazurski, w którym uczestniczyłem, niosło ze sobą mocne przesłanie i emocjonujące przekazy. Najbardziej wzruszające były reportaże Bianki Zalewskiej, które pokazywały życie i determinację walczącej Ukrainy.
10.    Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich zorganizowała konferencję pn. „Wpływ różnego rodzaju zanieczyszczeń na czystość jezior“. Refleksja z konferencji jest taka, że stan naszych jezior jest nie najlepszy. Wiele jezior ma umiarkowany stopień czystości. Konieczne są zmiany przepisów umożliwiające kontrolę sposobu zrzutu nieczystości z jachtów i łodzi. Potrzebne są urządzenia w portach do odbioru nieczystości ciekłych z łodzi j jachtów. Potrzebna jest większa kontrola nawożenia pól. Niezbędna jest większa kontrola nad przedostawaniem się do wód mikrocząstek plastiku. Istotna także jest większa świadomość społeczeństwa  o dużym zagrożeniu dla ekosystemu jezior.
11.    Pozyskaliśmy dofinansowanie na naukę pływania. Gmina Giżycko uczestniczyła w projekcie „Umiem pływać” od 2013 r. do 2020 r. Przez okres pandemiczny nie realizowaliśmy zajęć. W tym roku program zakłada, że łączna liczba uczestników objętych zadaniem wyniesie 90 osób. Projektem objęte są dzieci ze Szkoła Podstawowa w Wilkasach, klasy I – III (z każdej klasy po 30 osób). Całkowity koszt realizacji zadania: 28 800,00 zł. Dofinansowanie ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów – 14.400, 00 zł.  Zajęcia przeprowadzane będą w Parku Wodnym w Wilkasach.
12.    Uruchomiliśmy BEZPŁATNĄ komunikację autobusową. Gmina Giżycko realizuje projekt pn.: Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gminie Giżycko, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.  W ramach projektu zakupiono trzy autobusy elektryczne wraz ze stacją ładowania i ładowarką warsztatową. Ponadto w ramach zadania wymieniono 311 opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Giżycko. Zaplanowano również oklejenie autobusów, a także podjęto szereg działań mających na celu promocję zrównoważonego transportu między innymi zakupiono tablice przystankowe i schematy komunikacyjne.
Najważniejsze powody wprowadzenia bezpłatnej komunikacji są następujące: Przede wszystkim to jest wymóg otrzymania dofinansowania do zakupu elektrycznych autobusów. Argument ekologiczny związany z pozostawieniem pojazdów prywatnych w domach, przez co zmniejszenie emisji spalin do środowiska. Zmniejszenie ilości aut na drogach i parkingach. Umożliwi większą mobilność osobom o najniższych dochodach.
Klub Dziecięcy13.    Miałem przyjemność uczestniczyć w Turnieju Siatkówki o Puchar Wójta Gminy Giżycko. Była to ciekawa inicjatywa ósemki uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku.  Do udziału zgłosiło się wiele drużyn. Nieoczekiwanie na najwyższym stopniu podium stanęła ekipa Gminy Giżycko pokonując zawodowych strażaków oraz mundurowych z 15 GBZ. Najlepszym zawodnikiem został reprezentant zwycięzców Wojciech Zajączkowski. Najlepsi otrzymali nagrody i puchary. Zabawa była doskonała.
14.    Rozpoczęto budowę miejsca obsługi rowerowej w Wilkasach.
Amfiteatr Wilkasy będzie miał wiatę wypoczynkową oraz sanitariaty.
Inwestycja realizowana jest w ramach dofinansowania budowy Mazurskiej Pętli Rowerowej.
15.    Rozpoczęła się przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zielonym Gaju.
Zadanie o wartości ponad 5 mln dofinansowane jest z programu rządowego Polski Ład.
Przedmiot umowy obejmuje:  👇
- wybudowanie nowego budynku stacji uzdatniania wody,
- wykonanie nowego układu technologicznego uzdatniania wody,
- zamontowanie zestawu hydroforowo-pompowego pomp II stopnia o wydajności 156,83 m3/h,
- wybudowanie dwóch zbiorników retencyjnych na wodę uzdatnioną o pojemności 150 m3 każdy,
- wykonanie nowych rurociągów technologicznych do zbiorników retencyjnych - ssawnych i tłocznych,
- wykonanie rurociągów kanalizacji wód popłucznych, kanalizacji sanitarne,
- wykonanie nowych odstojników wód popłucznych,
- wykonanie nawierzchni utwardzonych na terenie stacji, dróg dojazdowych, chodników i ogrodzenie terenu,
- zamontowanie agregatu prądotwórczego w pomieszczeniu garażowym.
16.   W ramach programu MALUCH+ 2022–2029 złożyłem wniosek o dofinansowanie na utworzenie 16 miejsc w ramach  Klubu Dziecięcego.
Ogółem na tworzenie miejsc zawnioskowano o kwotę 515 562,60 zł ( w ramach tych środków zostanie przeprowadzony remont – szacowany koszt 138 tys. zł + zakup wyposażenia)

Sprzedaż:

1)    działka nr 208/58 o powierzchni 0,0419 ha, położona w m. Gajewo o wartości 124 230,00 zł (brutto)
2)    działka zabudowana nr 35/3 o powierzchni 0,0182 ha, położona w m. Kąp o wartości 25 250,00 (brutto)

Wideo z sesji:

Facebook