jasudowicz-4-ostrow-1

Podsumowanie roku 2023 - cz1

Inwestycje w infrastrukturę drogową: Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1736 N na drogę wewnętrzną na dz. geod. nr: 37/3; 39/11 i 39/13 w miejscow...

Czytaj więcej

LXXVII Sesja Rady Gminy Giżycko - u…

Uchwalono dobry budżet na rok 2024. Dochody budżetu na 2024 rok wynoszą 63 200 663,98 zł, z tego: dochody bieżące 52 004 140,35 zł dochody mają...

Czytaj więcej

LXXV Sesja Rady Gminy Giżycko - nis…

Poprzednia sesja, na której przedstawiałem sprawozdanie z działalności między sesjami odbyła się 31.10.2023r.  1.    Jak co roku, Gmina Giżycko uroczy...

Czytaj więcej

LXXIV Sesja Rady Gminy Giżycko - II…

Poprzednia sesja, na której przedstawiałem sprawozdanie z działalności między sesjami odbyła się 27.09.2023r.  1.    Sukces Infrastruktury Kadencji 20...

Czytaj więcej

LXIX Sesja Rady Gminy - 100% Za Wot…

Radni jednogłośnie głosowali za wotum zaufania. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2022, sprawozdaniem finansowym G...

Czytaj więcej

LXVII Sesja Rady Gminy - ruszyły re…

Poprzednia sesja, na której przedstawiałem sprawozdanie z działalności między sesjami odbyła się 27.04.2023r.  1.    Gmina Giżycko otrzymała dofinanso...

Czytaj więcej

LXV Sesja Rady Gminy - lasy, jezior…

Poprzednia sesja, odbyła się 09.03.2023r.  1.    Trwa budowa miejsca obsługi rowerowej w Świdrach i Bogacku. W Świdrach wiata wypoczynkowa powstani...

Czytaj więcej

LXIV Sesja Rady Gminy - dofinansowa…

Poprzednia sesja, na której przedstawiałem sprawozdanie z działalności między sesjami odbyła się 19.01.2023r.   1.    Uczestniczyłem w zebraniach wie...

Czytaj więcej
Polecam strony internetowe:
ugg.pl - oficjalna strona Gminy Giżycko
bip.ugg.pl - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Giżycko
gizycko.e-mapa.net - system informacji przestrzennej Gminy Giżycko
epuap.gov.pl - platforma usług administracji publicznej
gzkbystry.pl - Gminny Zakład Komunalny w Bystrym
e-uggizycko.cyfrowe-mazury.pl - system eUsługi

Noś maseczkęBillerPoprzednia sesja odbyła się 29.09.2020r.
Pamiętajmy o zasadach sanitarnych dla bezpieczeństwa nas wszystkich.

Nowo wybudowana biblioteka/świetlica w miejscowości Bystry już gotowa. Czeka jedynie na wyposażenie.

Kolejni sportowcy reprezentowali Gminę Giżycko. Weronika Biller i Aleksander Sakowicz, mieszkańcy Gminy Giżycko i zawodnicy klubu UKS MOSiR Giżycko SHORT TRACK, rozpoczęli sportowy sezon 2020/2021 Ogólnopolskimi Zawodami Rankingowymi w Sanoku. W ogólnej klasyfikacji Weronika zajęła 8 miejsce, a jej kolega Olek 14 miejsce.

Dzień Edukacji NarodowejDoceniając wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz zaangażowanie w rozwój lokalnych placówek oświatowych dnia 16 października 2020 r. podczas spotkania w Urzędzie Gminy Giżycko wręczyłem przyznane z okazji Dnia Edukacji Narodowej Nagrody Wójta dla dwóch dyrektorów placówek oświatowych oraz dwóch nauczycieli.

OSP w Spytkowie pozyskała fundusze z Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Gminy Giżycko na nowy sprzęt. Zakupiono wentylator Rosenbauer oraz 12 sztuk hełmów firmy Rosenbauer.

21 października uroczyście otwarto skwer rekreacyjny przy GOKiR w Wilkasach, zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. Wstęgę przecięli sekretarz gminy Giżycko Dariusz Grygiencza, dyrektor GOKiR Ewa Sobieska, radni gminni oraz wykonawca inwestycji Wojciech Nowalski (firma Leomar). Całkowity koszt projektu wyniósł 215 731,85 zł przy kwocie dofinansowania 141 000,00 zł.

WilkaskiZakończono prace przy budowie jezdni o nawierzchni bitumicznej w miejscowości WILKASKI w ramach zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilkaski, gmina Giżycko”. Gmina w ramach środków z budżetu województwa związanych z wyłączeniem  z produkcji gruntów rolnych, otrzymała do realizacji I etapu inwestycji dofinansowanie w kwocie 60 000 zł.

Zakończono budowę ul. Leśnej w Gajewie wykonanej w ramach dofinansowania. Powstała ścieżka pieszo-rowerowa oraz jezdnia o szerokości 5m.

NIERUCHOMOŚCI:
Zamiana działek nr: 866/12 o powierzchni 0,0021 ha, położoną w miejscowości Wilkasy, na działkę nr: 837/4 o powierzchni 0,1086 ha, bez dopłaty.

Zamiana działek nr: 205/1 o powierzchni 0,0231 ha, położoną w miejscowości Wilkasy, na działkę nr: 26/60 o powierzchni 0,0780 ha, dopłata ze strony Gminy w 3 ratach w wysokości 68 756,67 zł.

Materiał wideo z XXVII sesji

Wojewoda w Gminie GiżyckoPoprzednia sesja odbyła się 27.08.2020 r.
1.    W Gajewie rozpoczęła się modernizacja ul. Leśnej prowadzącej m. in. do cmentarza komunalnego. Inwestorem jest Gmina Giżycko. Umowę na realizację inwestycji podpisałem jesienią 2019 roku z Prezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. w Gajewie Panią Marianną Jurgo. Łączny koszt wykonania zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gajewo ul. Leśna" to  1 618 520,41 zł. Zadanie finansuje samorząd Gminy Giżycko przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych.

2.     Gmina Giżycko zakupiła 40 szt. laptopów (w komplecie mysz i torba) wraz z  oprogramowaniem dla uczniów z trzech szkół podstawowych z terenu Gminy Giżycko. W celu umożliwienia nauki w modelu zdalnym laptopy od września trafią do 25 uczniów z SP Wilkasy, 11 uczniów z SP Bystry oraz 4 uczniów z SP Upałty.
Komputery zostały zakupione za środki finansowe z projektu „ZDALNA SZKOŁA+”  w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, realizowanego na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr 8451981949 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1.: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach".

3.    W Gutach została uroczyście otwarta nowa droga o nawierzchni z masy bitumicznej. W otwarciu drogi uczestniczyli: Pani Marszałek Jolanta Piotrowska, Wójt Gminy Giżycko Marek Jasudowicz, wykonawca inwestycji Prezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Gajewie Sp. z o.o. Pani Marianna Jurgo, ksiądz Jarosław Wawrzyn, Radni Gminy Giżycko, sołtys Gut i sołtysi sąsiednich sołectw,  pracownicy Urzędu oraz mieszkańcy Gminy Giżycko.
Inwestycja została zrealizowana przy wsparciu finansowym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Gminie Giżycko przyznano kwotę pomocy w wysokości 2 136 528,00 zł na przebudowę dróg w miejscowościach: Guty i Gajewo Aleja Lipowa oraz dróg wewnętrznych w miejscowościach: Kamionki i Sterławki Małe. Wszystkie inwestycje zostały już zrealizowane. Łączny koszt całego przedsięwzięcia to 3 168 954,88 zł.
Zadanie dofinansowane w ramach Programu Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Gajewie, Gmina Giżycko.

Doba4.    Gmina Giżycko, w ramach realizacji zadania pn. „Wspieranie turystyki i kultury w rejonie trockim i giżyckim” z Programu Interreg V-A Litwa – Polska: priorytet 1. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami zakończyła część tego projektu polegającą na adaptacji pomieszczeń w części budynku świetlicy wiejskiej Dobie. W budynku zagospodarowano pomieszczenia do prowadzenia zajęć związanych z funkcją kulturalną i artystyczną. Prace budowlano – remontowe wykonała firma „REMBUD” Ryszard Chodnicki za kwotę 192,6 tys. zł.
Projekt został złożony w partnerstwie, wspólnie z Administracją Samorządu Rejonu Trockiego, Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Wilkasach oraz Pałacem Kultury w Trokach. Liderem tego projektu jest Gmina Giżycko.
W ramach tego projektu trwa również budowa budynku filii biblioteki publicznej ze sceną zewnętrzną w miejscowości Bystry, który wykorzystywany będzie do organizacji różnorodnych imprez kulturalnych i wydarzeń przyciągających turystów i lokalną społeczność.
Całkowita wartość tego projektu wynosi - 912.848,46 Euro, z czego:
- dofinansowanie łącznie (85%) – 775.921,16 Euro
- wkład własny partnerów projektu (15%) – 136.927,29 Euro.

5.    Gmina Giżycko pozyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 - 2020.
W ramach inwestycji powstały dwa Centra Rekreacji Wędkarstwa w miejscowościach Bogacko i Guty wraz z infrastrukturą towarzyszącą - oświetleniem terenu oraz miejscem obsługi rowerzystów wyposażonym w ławkę, stojak rowerowy i kosz do segregacji śmieci. W ramach zadania zostały również doposażone tereny wokół budynków m.in. w urządzenie zabawowe  typu sprężynowiec oraz dwa urządzenia do ćwiczeń – twister i biegacz.
Operacja zakłada wykorzystanie i pielęgnowanie tradycji sektora rybactwa. Nowo wybudowane centra będą powiązane z sektorem rybackim i staną się miejscem różnorodnych spotkań. Propagować będą kulturę i historię związaną z tym sektorem poprzez imprezy, warsztaty, spotkania tematyczne, charakterystyczny wystrój wnętrz oraz historyczne wystawy tematyczne poświęcone tym zagadnieniom.
Jednym, z zadań w ramach projektu jest zakup podłogi interaktywnej - pomocy dydaktycznej dla dzieci pozwalającej na gry i zabawy ruchowe, rozwijające motorykę, koordynację wzrokowo-ruchową, spostrzegawczość i szybkość reakcji.
Koszt całej inwestycji to 194.333,41 zł, z czego dofinansowanie to kwota 59.408,00 zł.

6.    Sypendia WójtaW dniu 10 września br. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach odbyła się uroczystość rozdania Stypendiów Wójta Gminy Giżycko w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów. Oprócz stypendiów naukowych przyznano również po raz kolejny stypendia wybitnym sportowcom oraz stypendia artystyczne za wyjątkowe osiągnięcia. Łącznie w Naszej Gminie wyróżniono 26 stypendystów. Każdy stypendysta otrzymał dyplom, pamiątkową szklaną statuetkę oraz gratyfikację finansową w wysokości 500 zł. Gratulacje i podziękowania za trud wychowawczy tych wspaniałych młodych ludzi otrzymali również z rąk Wójta rodzice w postaci listu gratulacyjnego. Galę, swoją obecnością, zaszczycili również dyrektorzy szkół. Z pewnością należy stwierdzić, że do Naszych Szkół uczęszczają wyjątkowo zdolni uczniowie.

7.    Zdolnych dzieci w Gminie mamy więcej. Dzięki wsparciu Gminy Giżycko13-letnia skrzypaczka wyjechała wraz z rodzicami na Koncert Finałowy do Salzburga i otrzymała I  miejsce na MIĘDZYNARODOWYM   KONKURSIE  GRAND  PRIZE  VIRTUOSO   COMPETITION w Salzburgu. Koncert odbył się 30 sierpnia 2020 roku w Wiener Saal Mozarteum, pięknej sali koncertowej z dużymi tradycjami, do której przyjechali najlepsi młodzi muzycy z  całego świata. Zosia uczy się na skrzypcach w klasie pani Agnieszki Fromm, a akompaniuje jej pan Arkadiusz Krawiel.

8. Lipowa   W piątek 11 września 2020 r. o godz. 11:00 na alei Lipowej w Gajewie symbolicznym przecięciem wstęgi oficjalnie otwarto 900 metrowy wyremontowany odcinek drogi prowadzący do lasu gminnego (zwanego też lasem miejskim). W uroczystości uczestniczyła Pani Marszałek Jolanta Piotrowska, Przewodnicząca i radni gminni z radnymi Gajewa i sołtysem Panem Marianem Ruckim oraz radną Małgorzatą Wiśniewską, Panią Marianną Jurgo Prezes PRD Sp. z o.o. w Gajewie - wykonawcą prac, Prezes GZK Sp. z o.o. Panią Bogusławą Ciborowską oraz pracownikami Urzędu i mieszkańcami Gajewa.
Inwestycja była realizowana przy wsparciu finansowym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Gminie przyznano kwotę pomocy w wysokości 2 136 528,00 zł na przebudowę dróg w miejscowościach: Guty i Gajewo Aleja Lipowa oraz dróg wewnętrznych w miejscowościach: Kamionki i Sterławki Małe. Inwestycje w Kamionkach i Sterławkach Małych zostały zrealizowane w czwartym kwartale 2019 roku. Łączny koszt całego przedsięwzięcia to 3 168 954,88 zł. Sam remont alei Lipowej kosztował 1 167 968 zł, natomiast dotacja z PROW na tę część zadania wyniosła 701 764 zł.

9.    W ramach  Programu zajęć pozalekcyjnych „Nauczycielskie inicjatywy na rzecz uczniów” na rok szkolny 2020/2021 zostało zatwierdzonych 9 wniosków złożonych przez nauczycieli pracujących w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Giżycko. Realizacja zatwierdzonych zajęć pozalekcyjnych przewidziana jest na okres od 1 października do końca roku szkolnego 2020/2021.
Ponadto dla wszystkich nauczycieli szkół podstawowych z terenu Gminy Giżycko w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych oraz przeciwdziałania przemocy na 2020 rok został ogłoszony konkurs na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć teatralnych dla dzieci i młodzieży.
Bogacko
10.    18 września 2020 roku (piątek) o godz. 13:00 w Wilkasach na ul.  Przemysłowej odbyło się uroczyste otwarcie nowych pięciu dróg w Gminie Giżycko, przebudowanych w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali zaproszeni na tę uroczystość goście: Poseł Pan Jerzy Wojciech Małecki, Artur Chojecki wojewoda warmińsko-mazurski, Wykonawcy robót: Prezes PRD Sp. z o.o. w Gajewie Pani Marianna Jurgo, Przedstawiciele firmy STRABAG Sp. z o.o. Pan Marek Sobota, Pan Zbigniew Wnorowski i Pani Magdalena Komosa, Pan Jakub Wołczek - Jakub Budownictwo, radni z przewodniczącą Rady Gminy Giżycko Panią Agnieszką Konc, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej PREFABET Wilkasy Pani Barbara Gruchot,  Prezes GZK Sp. z o.o. Bogusława Ciborowska, przedstawiciele hotelu TAJTY, mieszkańcy, przedsiębiorcy, urzędnicy, strażacy OSP Spytkowo

11.    Z okazji otwarcia Centrum Promocji Wędkarstwa została zorganizowana impreza w której udział wzięli: członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jolanta Piotrowska, władze gminy i radni, obiekt poświęcił proboszcz parafii w Kamionkach ks. Jarosław Wawrzyn. Wielkim powodzeniem cieszyła się degustacja ryb sporządzanych na żywo przez organizatorów, konkursy strzelania z łuku czy poszukiwania metalowych przedmiotów z użyciem detektora przez dzieci, a także współzawodnictwo przygotowane przez strongmanów dla publiczności, m.in. trzymanie "walizek" przez mężczyzn i obciążnika sztangi przez panie. Na scenie wystąpiły Jarzębiny, dzieci z GOKiR Wilkasy i GOK Budry oraz Załoga Dr. Bryga, a do tańca zachęcał uczestników Mazurski Prywaciarz.


Dofinansowania12.    Aż 2️ umowy o dofinansowanie podpisałem z  Panią Marszałek Jolanta Piotrowska - w trosce o Mazury członkiem Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
•    Gmina Giżycko w ramach Konkursu: „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2020 r.” otrzymała dofinansowanie w kwocie 30.000,00 z budżetu Samorządu Województwa na zadanie: „Poprawa warunków organizacji gminnych imprez sportowo-rekreacyjnych w Gminie Giżycko poprzez zakup trybun mobilnych oraz zestawów do gry w ringo”.  W ramach projektu zostaną zakupione modułowe, składane trybuny mobilne oraz 22 zestawy kompaktowe do gry w ringo. Planowana do zakupu trybuna jezdna na 160 miejsc siedzących, ze względu na możliwość szerokiego zastosowania, świetnie sprawdzi się na obiektach sportowych np.: hale, stadiony czy boiska. Planowana wartość zadania to kwota 68324,56 zł.
•    Gmina Giżycko w ramach Konkursu: „ŁĄCZY NAS TURYSTYKA” W 2020 r. otrzymała dotację celową w kwocie 16.800,00 zł na realizację zadań własnych gminy  w zakresie zagospodarowania i modernizacji przestrzeni dla rozwoju turystyki i infrastruktury turystycznej. W ramach projektu pn.  „Zagospodarowanie plaży gminnej w miejscowości Bystry w gminie Giżycko” planuje się budowę pomostu drewnianego na jeziorze Niegocin, przebieralnię oraz zagospodarowanie nadbrzeża. Planowana wartość zadania to kwota  53464,26 zł.

Sulimy13.    Droga powiatowa w Sulimach - Gmina Giżycko - oficjalnie otwarta Zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1736N Kruklanki - Pieczonki - Sulimy w miejscowości Sulimy” zostało zrealizowane przez Powiat Giżycki przy wsparciu finansowym Gminy Giżycko w wysokości 674 971,00 zł.
W Sulimach został przebudowany odcinek drogi powiatowej o długości 1281,94 m.
Zakres robót obejmował: przebudowę skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie typu „mini rondo”, przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, przebudowę oraz wykonanie nowych chodników i zjazdów, wykonanie zatok autobusowych, parkingu, budowę odwodnienia drogi, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie pionowe i poziome oraz zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej i wodociągowej.
Całkowita wartość inwestycji: 2 699 884,67 zł w tym kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych: 1 349 942,33 zł.


Kasia

14.      Sukces sportowy Pani Katarzyna Zubowicz - nasza KAŚKA z Urzędu Gminy Giżycko, została MISTRZEM POLSKI w wyścigu ze startu wspólnego w kategorii kobiet oraz WICEMISTRZEM POLSKI w jeździe indywidualnej na czas w XII Mistrzostwach Polski w Kolarstwie Szosowym Osób Niepełnosprawnych 2020. 

Miejscem zawodów była miejscowość Kielnarowa w Gminie Tyczyn oraz Budy Głogowskie w Gminie Głogów Małopolski, województwo podkarpackie .

Materiał wideo z XXVI sesji

XXV sesja Rady Gminy GiżyckoPoprzednia sesja odbyła się 07.07.2020 r.
1.    Na początku lipca ruszyły prace przy budynku GOKIR w Wilkasach w ramach realizacji zadania pn. "Utworzenie skweru rekreacyjnego przy Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Wilkasach". W wyniku inwestycji powstanie m.in. parking utwardzony kostką brukową.
2.     7 lipca zostały otwarte oferty na wykonanie remontu odcinka drogi od Wilkas w kierunku miejscowości Wronka. Oferty mieszczą się w zakładanym budżecie. W wyniku inwestycji zostanie wyrównana istniejąca nawierzchnia oraz położone dwie warstwy masy bitumicznej (asfalt) oraz uzupełnione pobocza mieszanką z kruszywa. Inwestycję prowadzi Zarząd Dróg Powiatowych z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych i budżetu Gminy Giżycko. Dziękuję Panu Staroście za dobra współpracę.
Grant na Wronkę3.    10 lipca 2020 roku w Urzędzie Gminy Giżycko, podpisałem z Panią Marszałek Jolantą Piotrowską reprezentującą Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w obecności sołtysa sołectwa Wronki Pana Jarosława Dunowskiego umowę o pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 15.000 zł na zadanie realizowane w miejscowości Wronka pod nazwą: Wronka piecze, wędzi i grilluje - w ten sposób się integruje. Najważniejszą inwestycją będzie wybudowanie zestawu składającego się z wędzarni, pieca chlebowego, grilla, miejsca do wspólnego biesiadowania oraz edukacyjnej grządki zielarskiej. Powyższe prace mieszkańcy podejmują się wykonać we własnym zakresie. Dzięki temu przedsięwzięciu możliwe będą spotkania integracyjne, wspólne gotowanie, uprawa ziół, wymienianie się przepisami kulinarnymi i organizowanie różnego rodzaju uroczystości ważnych dla mieszkańców. Całkowity koszt zadania: 20.000 zł
4.    Uczestniczyłem w uroczystości z okazji Święta 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego. Głównym punktem obchodów Święta  był uroczysty apel z udziałem Orkiestry Wojskowej z Elbląga. W trakcie uroczystej zbiórki odbyło się wręczenie wyróżnienia 1 batalionowi zmechanizowanemu Szwoleżerów Mazowieckich. W imieniu dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych buńczuk honorowy wręczył dowódca 16 Dywizja Zmechanizowana gen. dyw. Krzysztof Radomski. Dowódca wyróżnił zasłużonych  m.in. tytułem honorowym Zasłużony żołnierz RP III stopnia oraz wręczył odznaki pamiątkowe.
5.    Gmina Giżycko otrzymała z budżetu województwa dotację celową w wysokości 7000,00 zł na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Spytkowo. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie do zakupu przez gminę wentylatora oddymiającego. W imieniu Wójta umowę z Marszałkiem Panem Gustaw Marek Brzezin podpisali: Sekretarz i Skarbnik Gminy Giżycko. Dofinansowanie przyznano 26 samorządom z terenu województwa Warmińsko-Mazurskiego.
6.    Dnia 23 lipca komunikacja miejsko-gminna ponownie stała się biletowana. Rada Gminy Giżycko uchwaliła ulgi i zwolnienia za przejazdy wykonywane transportem zbiorowym na obszarze Gminy Giżycko dostępne na stronie fb moim i Urzędu Gminy.
Budowa drogi7.     W Wilkasach na ul. Przemysłowej zrealizowano zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilkasy ul. Przemysłowa Etap II". Nowa droga prowadzi do Osiedla PREFABET oraz Hotelu TAJTY i służy naszym mieszkańcom oraz odwiedzającym Gminę Giżycko turystom. Łączny koszt inwestycji to 358 188,90 zł. Było to kolejne zadanie realizowane w Gminie Giżycko z dofinansowaniem Funduszu Dróg Samorządowych.
8.    Przypadająca w tym roku 76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego była ważnym akcentem zorganizowanego w Bystrym pikniku rodzinnego. Poprzedziła go uroczysta msza święta w kościele św. Jadwigi Królowej z asystą honorową sztandaru 41. Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Giżycku. W obecności radnych i mieszkańców sołectwa zapaliłem znicz pod tablicą ku czci poległym o wolność Polski. Piknik rozpoczęło wręczenie pucharów dla najlepszych w rozegranym kilka godzin wcześniej w kompleksie Orlik IV Memoriale Jana Kłosa, zasłużonego radnego z Bystrego. Statuetkę dla najlepszego strzelca otrzymał Hubert Sadłos z Sulim. Kolejna część pikniku miała charakter rekreacyjny. Był koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu popularnych Jarzębin. Gry i zabawy zorganizowane przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej oraz  41. Batalionu Lekkiej Piechoty oraz pyszny poczęstunek o który zadbały panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Bystre babki” . Z inicjatywy koordynatora zabawy sołtysa Mirosława Antoniaka po za słodkościami można się było również  posilić się kiełbaską prosto z ogniska.
Rozgrywki piłkarskie9.    W dniach 10-12.08.2020 roku grupa dzieci z naszej gminy (zawodnicy GKS Mamry) przebywała na obozie sportowym w Malborku. Młodzi piłkarze rozegrali mecze sparingowe z Pomezanią Malbork i Arką Gdynia. Jak stwierdził trener drużyny Marek Radzewicz, wszystkie założenia sportowe obozu zostały zrealizowane. Dzieci miały także możliwość zwiedzenia zamku w Malborku oraz obozu zagłady w Sztutowie.
Wyjazd był możliwy dzięki wsparciu finansowemu Gminy Giżycko .
10.    Dnia 1 września rozpocznie się powszechny spis rolny i potrwa do 30 listopada (trzy miesiące). Akcją objęte będą wszystkie gospodarstwa rolne prowadzone przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Głównym celem prowadzonego spisu jest zebranie aktualnych informacji o rolnictwie w Polsce. Udział gospodarstw w spisie jest obowiązkowy. Ostatni spis rolny miał miejsce w 2010 roku.
11.    Zakończona została inwestycja budowy drogi w Sulimach. Zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1736N Kruklanki – Pieczonki – Sulimy w miejscowości Sulimy” było realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku przy wsparciu finansowym Gminy Giżycko w wysokości 674 971,00 zł.  W Sulimach został przebudowany odcinek drogi powiatowej o długości 1281,94 m. Całkowita wartość inwestycji: 2 699 884,67 zł w tym kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych: 1 349 942,33 zł.
Dożynki12.     Gmina Giżycko znów uzyskała dofinansowanie. Na 38 wniosków złożonych przez samorządy naszego województwa, znaleźliśmy się w gronie12 najlepszych, które otrzymają dofinansowanie na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.
W ramach tego dofinansowania wybudujemy pomost przy Camping Bystry.
13.     Dnia 21 sierpnia odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół z terenu Gminy Giżycko. Omawiane były kwestie związane z przygotowaniem placówek do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/2021.
14.     Gmina Giżycko, w ramach projektu pn. „ZDALNA SZKOŁA+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, realizowanego na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr 8451981949 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1.: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach, zakupiła 40 szt. laptopów (w komplecie mysz i torba) wraz z  oprogramowaniem dla uczniów z trzech szkół podstawowych z terenu Gminy Giżycko.  W celu umożliwienia nauki w modelu zdalnym laptopy od września trafią do 25 uczniów z SP Wilkasy, 11 uczniów z SP Bystry oraz 4 uczniów z SP Upałty.
15.     Problem z funkcjonowanie schroniska psów w Bystrym. Kontrole weterynarza powiatowego wykazały zaniedbania w prowadzeniu schroniska. W związku z tym prowadzimy postępowanie administracyjne.
16. Odbył się konkurs na najpiękniejszą posesje Gminy Giżycko 2020. Dzięki temu zobaczyliśmy jak piękne mamy posesje w gminie. Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie.
17.     Radni Miasta Giżycka przyjęli Apel o przeprowadzenie analizy połączenia miasta z Gminą Giżycko.
18.    Zapraszam w najbliższą sobotę na piknik do Kamionek.
19.    Zapraszam na Dożynki Gminne 2020, które odbędą się 30 września w Bystrym.

STANOWISKO PRZYJĘTE PRZEZ RADNYCH GMINY GIŻYCKO
Stanowisko Radnych Gminy Giżycko
Stanowisko Radnych Gminy Giżycko
Stanowisko Radnych Gminy Giżycko
Sprawozdanie z działalności Wójta

Materiał wideo z XXV sesji

Dziękuję Radnym za jednogłośne udzielenie mi wotum zaufania i absolutorium.
Dziękuję wszystkim Radnym za bardzo dobrą współpracę na rzecz dobra wspólnego mieszkańców gminy.
Na dobrą kondycję Gminy Giżycko i szereg inwestycji pracuje wiele zaangażowanych i kompetentnych osób.
To dzięki zespołowej pracy wszystkich pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych możemy cieszyć się z realizacji dużej ilości inwestycji oraz dobrego funkcjonowania gminy.

WSZYSTKIM SERDECZNIE DZIĘKUJĘ

Krótkie sprawozdanie z działalności międzysesyjnej
XXIII sesja Rady Gminy Giżycko

Wprowadzenie stanu pandemii w Polsce, a co za tym idzie również licznych ograniczeń, radykalnie zmieniło warunki życia mieszkańców oraz funkcjonowanie samorządów. Musieliśmy bezzwłocznie reagować na wszystkie nowe informacje oraz tworzyć warunki do bezpiecznego funkcjonowania urzędu oraz wszystkich podmiotów w gminie.

Dziękuję wszystkim pracownikom urzędu i jednostek organizacyjnych za odpowiedzialne działania, za wytężoną pracę na rzecz dobra wspólnego mieszkańców gminy Giżycko.

Pomimo pracy zdalnej urząd i jednostki funkcjonowały i w miarę możliwości realizowały swoje zadania.

Dziękuję Pani Dyrektor GOKIR i wszystkim pracownikom za akcję szycia maseczek. Dziękuje GZK za odpowiedzialne realizowanie zadań.

 1. Przyjąłem delegację z Trok
 2. Dwukrotnie byłem na Litwie w miejscowości Alytus w celu nawiązania współpracy i złożenia wspólnego wniosku o dofinansowanie.
 3. Zorganizowałem spotkanie z Panem Starostą Giżyckim na którym ustaliliśmy, iż przy udziale środków zewnętrznych i wsparcia finansowego Gminy Giżycko wykonamy kolejny odcinek remontu drogi do Wronki.

Uczestniczyłem w:

 • Radzie Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich
 • spotkaniu z ZDP w spr. pętli rowerowej
 • Spotkaniu z Panem Burmistrzem Miasta Giżycko w sprawie komunikacji miejsko-gminnej,
 • W wideokonferencjach z udziałem Pana Wojewody oraz z Panem Marszałkiem woj. Warm-Maz.
 • ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW GZK
 • Zgromadzeniu Wspólników MZMGO

Zorganizowałem:

 • Spotkanie z sołtysami
 • Dwa spotkania z Dowódcą 2 batalionu zmechanizowanego w spr. Walki Wozów Bojowych,

Walka TransporterówZapraszam 4 lipca na Walkę Wozów Bojowych do Pierkunowa

Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Zapytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej,
tj. działka o nr geodezyjnym 1/88, położonej w obrębie geodezyjnym Piękna Góra.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą „Ośrodek Szkolenia Fizycznego– Szkolenia Wodnego” nad jeziorem Kisajno przy działce nr geod. 168/12, obręb Antonowo.
7. Podjęcie uchwały sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą „Baza Harcerska Hufca ZHP w Bielsku Podlaskim” w miejscowości Rydzewo nad jeziorem Niegocin.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Giżycko
na 2020 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Giżycko za 2019 rok.
10. Przedstawienie raportu o stanie gminy i debata.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia raportu o stanie gminy i udzielenia wotum zaufania.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Giżycko.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Giżycko.

Materiał wideo z XXIII sesji cz.1:

Materiał wideo z XXIII sesji cz.2:

Sesję nadzwyczajną zwołano z uwagi na potrzebę dodania w Wieloletniej Prognozie kolejnego dofinansowania.
XXII sesja Rady Gminy GiżyckoPozyskaliśmy środki na nowe  przedsięwzięcie p.n. „Modernizacja  z  poprawą  efektywności  energetycznej  budynków  kompleksu szkolnego w m. Bystry w Gminie Giżycko”.
W ramach inwestycji wyremontujemy salę gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Bystrym z montażem paneli fotowoltaicznych.
Nakłady ogółem – 451.812 zł.
Przedsięwzięcie  dofinansowane  z  Programu  Operacyjnego  Rybactwo  i  Morze  w  zakresie  działania „Realizacja  lokalnej  strategii  rozwoju  kierowanych  przez  społeczność  w  ramach  Priorytetu  4
„Zwiększenie  zatrudnienia  i  spójności  terytorialnej”.  Wysokość  dofinansowania  wynosi  44,28%  tj. 200.000 zł.
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Zapytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Giżycko na lata 2020 – 2023.
6. Pojęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu w 2020 roku (Mazurska Pętla Rowerowa).
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giżycko na lata 2020-2025.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Giżycko na 2020 rok.
11. Zakończenie obrad.

Materiał wideo z XXII sesji:

Udzielimy pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą: „Remont drogi powiatowej nr 1724N Wronka – Wilkasy” w wysokości 159.331,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych 00/100) brutto ze środków budżetu Gminy Giżycko w 2020 roku. Na odcinku 1 km będzie nowa nawierzchnia asfaltowa. Powiat uzyskał dofinansowanie do niniejszego przedsięwzięcia z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50%, kwota wkładu Gminy Giżycko stanowi 25% wartości całego przedsięwzięcia.

W tym roku w naszej gminie mamy 11 inwestycji drogowych.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Zapytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Giżycko na lata 2018 – 2020” za rok 2019.
5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku za 2019 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Giżycko za 2019 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej, tj. działki o nr geodezyjnym 101/2, położonej w obrębie geodezyjnym Sulimy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Giżycko prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
9. Pojęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z „Campingu Bystry” terenu rekreacyjnego położonego w miejscowości Bystry, Gmina Giżycko.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu w 2020 roku (dr. pow. 1736N m. Sulimy)
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu w 2020 roku (dr. pow. 1724N m. Wronka)
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Giżycko na 2020 rok.
13. Zakończenie obrad.


Sesja odbyła się w hali sportowej Parku Wodnego w Wilkasach.


Materiał wideo z XXI sesji:

Facebook