gmina5

XXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Gmi…

Poprzednia sesja odbyła się 29.06.2021 r. 1.    30 czerwca zakończył się trwający cztery dni obóz taneczny zorganizowany przez Gminę Giżycko – lidera ...

Czytaj więcej

XXXVI sesja Rady Gminy - 29.06.2021…

Najważniejszym punktem dzisiejszej sesji była uchwała w sprawie udzielenia absolutorium. Przedstawiony został Raport o stanie Gminy Giżycko, który ob...

Czytaj więcej

XXXV sesja Rady Gminy - 26.05.2021r…

Gmina Giżycko udziela pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą: Remont drogi powiatowej nr 1803...

Czytaj więcej

XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy…

W tym roku odnotowaliśmy rekordowy wynik poziomu wydatków inwestycyjnych. Obecnie budżet 2021 r. zawiera wydatki w wysokości 67.551.414,33 zł, w tym i...

Czytaj więcej

XXXIII nadzwyczajna sesja Rady Gmin…

SESJA XXXIII    31.03.2021 r.Ponieważ  była to sesja nadzwyczajna, sprawozdanie z działalności przedstawiam poniżej.1.      18 lutego 2021 r. w siedzi...

Czytaj więcej

XXXII sesja Rady Gminy - 25.03.2021…

Gmina Giżycko przystępuje do programu który umożliwi budowę tanich mieszkań pod wynajem z możliwością dojścia do własności. Radni Gminy Giżycko stosun...

Czytaj więcej

XXX sesja Rady Gminy - 27.01.2021r…

Poprzednia sesja odbyła się 23.12.2020 r. Podczas sesji dyrektorzy szkół podstawowych podali informacje na temat organizacji zajęć w czasie pandemii. ...

Czytaj więcej

XXIX sesja Rady Gminy Giżycko - Jed…

Poprzednia sesja odbyła się 27.11.2020 r. 1.    Zakończył się remont drogi powiatowej Wronka - Wilkasy.Na drodze z Wilkas do Wronki wykonano prace prz...

Czytaj więcej
Polecam strony internetowe:
ugg.pl - oficjalna strona Gminy Giżycko
bip.ugg.pl - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Giżycko
gizycko.e-mapa.net - system informacji przestrzennej Gminy Giżycko
epuap.gov.pl - platforma usług administracji publicznej
gzkbystry.pl - Gminny Zakład Komunalny w Bystrym
e-uggizycko.cyfrowe-mazury.pl - system eUsługi

Poprzednia sesja odbyła się 23.12.2020 r.
Podczas sesji dyrektorzy szkół podstawowych podali informacje na temat organizacji zajęć w czasie pandemii.

  1.  I Miejsce w województwie w X edycji konkursy "Eko-Sołectwo" 2020 zdobyło sołectwo Bystry. Gratuluję Panu Sołtysowi i zarazem Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy, Mirosławowi Antoniakowi. W akcji wzięło udział 29 sołectw z Warmii i Mazur. Mieszkańcy Bystrego zebrali ponad 46 ton elektrośmieci. Koordynatorem akcji był sołtys Mirosław Antoniak. Organizatorem konkursu jest Puls Regionu Magazyn Samorządów Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Patronat honorowy nad konkursem objął Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Gustaw Marek Brzezin. GRATULUJĘ, raz jeszcze, koordynatorowi i wszystkim zaangażowanym w akcję.
  2.  W ramach współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich wybudowano chodnik w miejscowości Kozin. Prace zostały zakończone w grudniu 2020 roku.
  3.  Jeszcze przed pierwszym śniegiem rozpoczęły się prace budowy dróg rowerowych po nieczynnych nasypach kolejowych w Gminie Giżycko. Gmina otrzymała dofinansowanie  z Programu Interreg Litwa-Polska na działanie zatytułowane "Odkrycie dziedzictwa turystycznego rejonu trockiego i giżyckiego – budowa ścieżek rowerowych po nieczynnych nasypach kolejowych".

 
Sprzedaż za miesiąc styczeń:

  • działka nr 23/1 o powierzchni 0,0630 ha, położoną w m. Świdry o wartości 8 065,00 zł;
  • lokal mieszkalny wraz z udziałem 742/2984 w działce nr 482/2 o powierzchni 0,1307 ha, położoną w m. Kamionki o wartości 3 159,60 zł;
  • działka nr 635/1 o powierzchni 0,0615 ha, położoną w m. Wilkasy o wartości 16 464,00 zł.Materiał wideo z XXX sesji

Poprzednia sesja odbyła się 27.11.2020 r.

Droga do Wronki1.    Zakończył się remont drogi powiatowej Wronka - Wilkasy.
Na drodze z Wilkas do Wronki wykonano prace przygotowawcze, ziemne, wyrównano nawierzchnię mieszanką kruszywa, położono warstwę ścieralną z betonu asfaltowego, wykonano także nowe pobocza. Wartość całego remontu wyniosła 491 083,68 zł (brutto). 318660,00 zł (brutto) stanowił wkład własny do inwestycji w tym 50% tj. 159330,00 zł przeznaczyła na dofinansowanie Gmina Giżycko. 172423,68 zł (brutto) pochodziło z Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Gajewie. Prace wykonano na odcinku 1,070 km. Uroczystość otwarcia odbyła się 25 listopada 2020 roku z udziałem Starosty Powiatu Giżyckiego Mirosławem Dariuszem Drzażdżewskim, Prezesem PRD sp. z o.o. w Gajewie Marianną Jurgo, Przewodniczącą Rady Gminy Giżycko Agnieszką Konc, radnymi Gminy Giżycko oraz sołtysem Wronki Jarosławem Dunowski i mieszkańców.

2.     Czas pandemii w Polsce wymusił wprowadzenie zdalnego nauczania.
Jak funkcjonują szkoły w tych trudnych, nowych warunkach sprawdziła Pani Ewa Sobieska pełniąca funkcję Zastępcy Wójta Gminy Giżycko.
Szkoły pracują zdalnie na przeznaczonych do tego programach komputerowych. W Szkole Podstawowej Zdalna pracaw Bystrym i Szkole Podstawowej w Wilkasach  wykorzystywany jest pakiet Office 365 dla szkół zawierający Microsoft Teams, . Natomiast Szkoła Podstawowa w Upałtach wykorzystuje program Google Classroom. Programy te zapewniają wielofunkcyjną komunikację nauczycieli z uczniami oraz rodzicami. Niezależnie od formy nauczania szkoły korzystają z e-dziennika LIBRUS. Dzięki temu rodzice mogą na bieżąco śledzić postępy swoich dzieci i komunikować się w razie potrzeby z nauczycielami, wychowawcami i dyrektorem szkoły. Gmina Giżycko wiedząc, że nie wszyscy uczniowie posiadają odpowiedni sprzęt komputerowy zakupiła 17 laptopów w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła” i 40 w ramach projektu „Zdalna szkoła+”. Podczas wizyty w szkołach Z-ca wójta Pani Ewa Sobieska przekazała na ręce dyrektorów gry edukacyjne ,,Piramida zdrowia" otrzymane z Ministerstwa zdrowia w ramach programu ,,Planuję długie życie".

3.    Zakończyła się realizacja projektu nr POPC.03.01.00-00-0095/18 pt. „Akademia kompetencji cyfrowych dla dorosłych mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” działanie nr 3.1. Gmina Giżycko na jego przeprowadzenie otrzymała grant nr 32/095/2019 w kwocie 80.640 zł stanowiący 100% wydatków kwalifikowanych. W dniach 01 stycznia – 30 listopada 2020 w GOKiR Wilkasy, świetlicach wiejskich, a także online z uwagi na trwającą pandemię odbyło się 12 szkoleń z czterech różnych tematów. Ogółem szkoleniami objęto 144 uczestników. W ramach projektu zakupiono 12 sztuk komputerów przenośnych Acer E5-576-392H (8GB – SSD 256 GB) oraz jedną mobilną szafkę do ich przechowywania i ładowania za kwotę 25.860 zł brutto.

Ścieżka po nasypach4.    Podpisałem umowę z Firmą Handlowo Usługową Szymon Walentynowicz, na wykonanie pierwszego etapu budowy ścieżki rowerowej po starych nasypach kolejowych.
Powstanie ponad 8 km ścieżki od miejscowości Nowe Sołdany do Grajwa. Technologia wykonania to podbudowa gruntu rodzimego stabilizowanego cementem z nawierzchnią z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Kwota robót budowlanych po przetargu to 1 225 347,99 zł brutto. Inwestycja p.n. „Odkrycie dziedzictwa turystycznego rejonu trockiego i giżyckiego - Mazurski Trakt Rowerowy” współfinansowana jest ze środków Interreg V-A Litwa – Polska. Po raz kolejny z naszym partnerem z Litwy, miastem Troki, pozyskaliśmy dofinansowanie i realizujemy wspólne inwestycje.

5.    Z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie zyskaliśmy dofinansowanie na prowadzenie 27 linii autobusowych w 2021 roku w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej.

6.     Ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. w formie wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w następujących dziedzinach:
I. Zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Kwota przewidziana na realizację ww. zadania w roku 2021 wynosi 17000,00 zł.
II. Zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. Kwota przewidziana na realizację ww. zadania w roku 2021 wynosi 7000,00 zł.
III. Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Kwota przewidziana na realizację ww. zadania w roku 2021 wynosi 20000,00 zł.
IV. Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Kwota przewidziana na rMikołaj w gminieealizację ww. zadania w roku 2021 wynosi 42000,00 zł.
V. Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa. Kwota przewidziana na realizację ww. zadania w roku 2021 wynosi 5000,00 zł.

7.    Gmina Giżycko nie zapomina o potrzebujących. Mikołaj, tradycyjnie jak w każdym roku tak i teraz odwiedził osoby niepełnosprawne w Gminie, którym przekazane zostały paczki. Nad całością czuwał GOKiR pod nadzorem Pani Ewy Sobieskiej Zastępcy Wójta Gminy Giżycko.

8.     Został wyłoniony wykonawca – Poczta Polska S.A. na : „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie odbioru, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych dla potrzeb Urzędu Gminy Giżycko”.
 Materiał wideo z XIX sesji

Anioły w koroniePoprzednia sesja odbyła się 29.10.2020 r.
Na nadzwyczajnej XXVIII sesji Rady Gminy nie przedstawiałem sprawozdania wójta ale w celu przybliżenia części działań publikuję informacje z ostatniego okresu.
Link do porządku sesji: Kliknij

1.    5 listopada 2020 roku, na stanowisko Zastępcy Wójta Gminy Giżycko została powołana Pani Ewa Sobieska, Dyrektor GOKiR w Wilkasach. Pani Ewa Sobieska będzie miała ¼ etatu Zastępcy Wójta i nadal będzie pełniła obowiązki Dyrektora GOKiR. Powołanie zastępcy podyktowane jest przede wszystkim potrzebą zapewnienia ciągłości pracy urzędu  w przypadku mojej ewentualnej choroby. Ponadto dzięki zaangażowaniu Pani Ewy gmina możne zwiększyć ilość inwestycji dla dobra wspólnego mieszkańców gminy. Zastępca Wójta będzie miał bezpośredni nadzór nad oświatą oraz szerokie uprawnienia do podejmowania działań podczas nieobecności Wójta.

2.    Dobra wiadomość dla mieszkańców Pierkunowa. Kupiliśmy od Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska z siedzibą w Gajewie, nieruchomość zabudowaną budynkiem, w którym funkcjonuje sklep i świetlica.

Remont drogi we Wronce3.   Kolejna inwestycja drogowa w Gminie Giżycko. W ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, przy współudziale finansowym Powiatu Giżyckiego i Gminy Giżycko, wykonano remont około 1 km drogi powiatowej z Wilkas w kierunku Wronki. Dziękuję Panu Staroście Mirosławowi Dariuszowi Drzażdżewskiemu za współpracę na rzecz dobra wspólnego mieszkańców Gminy Giżycko.

4.   NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI. W czasie ograniczeń i obostrzeń sanitarnych oddaliśmy hołd tym, którzy walczyli o Wolność i Niepodległość Polski.
Złożyliśmy kwiaty i znicze przy tablicach pamiątkowych w Bystrym i Wilkasach.

5.    Pozyskaliśmy kolejne dofinansowanie, t.j. 416.046,15 Euro co stanowi 85% kosztów inwestycji. Dzięki tym środkom rozbudujemy Szkołę Podstawową w Bystrym. Dwukrotny wyjazd na Litwę w tym roku wraz z Ewą Dmochowską zaowocował nawiązaniem współpracy z nowym partnerem; miastem Alytus i złożeniem wniosku o dofinansowanie. Dziękujemy Pani Małgorzacie Czopińskiej za pomoc w kontaktach  z Merem miasta Alytus na Litwie.
11 ListopadaOtrzymaliśmy informację, że na posiedzeniu Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska podjęto decyzję o dofinansowaniu naszego projektu transgranicznego pn. „Współpraca – stworzenie innowacyjnego i zdrowego środowiska”. Naszymi partnerami w projekcie są: miasto Alytus oraz dwie szkoły z Alytusa. W ramach wspólnego przedsięwzięcia rozbudujemy szkołę podstawową w miejscowości Bystry o dodatkowe pomieszczenia. Szkoła zostanie powiększona o sale lekcyjne, szatnie, toalety, pomieszczenia gospodarcze i pokój nauczycielski. Projekt będzie polegał na dobudowie obiektu do istniejącego budynku szkoły. Obecna powierzchnia Szkoły Podstawowej w Bystrym zwiększy swoją powierzchnię użytkową o 267,23 m2, a powierzchnię zabudowy o 325,04 m. Głównym celem projektu jest poprawa warunków i jakości kształcenia oraz podniesienie dostępu do edukacji poprzez stworzenie nowoczesnej i bezpiecznej bazy edukacyjnej. Całkowita wartość tego projektu to kwota 998.674,77 Euro.
Łączna kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 848.873,52 Euro i stanowi 85% kosztów przedsięwzięcia, z czego 416.046,15 Euro to dofinansowanie dla Gminy Giżycko.

chodnik w Kozinie6.   INWESTYCJE W GMINIE GIŻYCKO. Trwa budowa chodnika w miejscowości Kozin. Inwestycja prowadzona jest przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w ramach programu budowy chodników 50/50.To znaczy, że Gmina Giżycko dołożyła do tej inwestycji 50% środków finansowych.

7.   17 listopada miałem przyjemność uczestniczyć w konstruktywnych rozmowach w ES-SYSTEM w Wilkasach. Pan Prezes ES-SYSTEM Wilkasy Sp. z o.o. Artur Kubacki zapoznał nas z funkcjonowaniem firmy. Pan Grzegorz Kłoczko Wiceprezes Zarządu Warmińsko -Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Olsztynie omówił możliwości współpracy z przedsiębiorcami i samorządem. ES-SYSTEM korzystając ze wsparcia realizuje przedsięwzięcie polegające na zwiększeniu zdolności produkcyjnej. Cieszy mnie dobra kondycja firmy i plany na dalszy rozwój.

8.   Pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na projekt p.t. "Anioły w koronie". Głównym celem projektu jest ochrona życia i zdrowia osób starszych i osób z niepełnosprawnościami oraz wsparcia osób zatrudnionych – świadczących usługi opiekuńcze jako opiekun osoby niepełnosprawnej oraz asystent osobisty osoby niepełnosprawnej na terenie gminy Giżycko, poprzez podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia rozprzestrzeniania się pandemii Covid-19 w społeczności lokalnej. Wartość projektu ogółem wynosi 88 375 zł w tym środki UE 71 775 zł, wkład własny finansowy 16 600 zł.

9. Radni podjęli uchwałę o nabyciu do gminnego zasobu nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym o powierzchni użytkowej 66,70 m2 położonej w miejscowości Spytkowo, obręb geodezyjny Spytkowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze geodezyjnym 69/5 o powierzchni 0,1689 ha. Gmina Giżycko zainteresowana jest przejęciem w/w nieruchomości, gdyż budynek ten przylega do obiektu świetlicy wiejskiej. W budynku tym znajduje się również remiza OSP Spytkowo. 


Materiał wideo z XXVIII sesji

Noś maseczkęBillerPoprzednia sesja odbyła się 29.09.2020r.
Pamiętajmy o zasadach sanitarnych dla bezpieczeństwa nas wszystkich.

Nowo wybudowana biblioteka/świetlica w miejscowości Bystry już gotowa. Czeka jedynie na wyposażenie.

Kolejni sportowcy reprezentowali Gminę Giżycko. Weronika Biller i Aleksander Sakowicz, mieszkańcy Gminy Giżycko i zawodnicy klubu UKS MOSiR Giżycko SHORT TRACK, rozpoczęli sportowy sezon 2020/2021 Ogólnopolskimi Zawodami Rankingowymi w Sanoku. W ogólnej klasyfikacji Weronika zajęła 8 miejsce, a jej kolega Olek 14 miejsce.

Dzień Edukacji NarodowejDoceniając wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz zaangażowanie w rozwój lokalnych placówek oświatowych dnia 16 października 2020 r. podczas spotkania w Urzędzie Gminy Giżycko wręczyłem przyznane z okazji Dnia Edukacji Narodowej Nagrody Wójta dla dwóch dyrektorów placówek oświatowych oraz dwóch nauczycieli.

OSP w Spytkowie pozyskała fundusze z Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Gminy Giżycko na nowy sprzęt. Zakupiono wentylator Rosenbauer oraz 12 sztuk hełmów firmy Rosenbauer.

21 października uroczyście otwarto skwer rekreacyjny przy GOKiR w Wilkasach, zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. Wstęgę przecięli sekretarz gminy Giżycko Dariusz Grygiencza, dyrektor GOKiR Ewa Sobieska, radni gminni oraz wykonawca inwestycji Wojciech Nowalski (firma Leomar). Całkowity koszt projektu wyniósł 215 731,85 zł przy kwocie dofinansowania 141 000,00 zł.

WilkaskiZakończono prace przy budowie jezdni o nawierzchni bitumicznej w miejscowości WILKASKI w ramach zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilkaski, gmina Giżycko”. Gmina w ramach środków z budżetu województwa związanych z wyłączeniem  z produkcji gruntów rolnych, otrzymała do realizacji I etapu inwestycji dofinansowanie w kwocie 60 000 zł.

Zakończono budowę ul. Leśnej w Gajewie wykonanej w ramach dofinansowania. Powstała ścieżka pieszo-rowerowa oraz jezdnia o szerokości 5m.

NIERUCHOMOŚCI:
Zamiana działek nr: 866/12 o powierzchni 0,0021 ha, położoną w miejscowości Wilkasy, na działkę nr: 837/4 o powierzchni 0,1086 ha, bez dopłaty.

Zamiana działek nr: 205/1 o powierzchni 0,0231 ha, położoną w miejscowości Wilkasy, na działkę nr: 26/60 o powierzchni 0,0780 ha, dopłata ze strony Gminy w 3 ratach w wysokości 68 756,67 zł.

Materiał wideo z XXVII sesji

Wojewoda w Gminie GiżyckoPoprzednia sesja odbyła się 27.08.2020 r.
1.    W Gajewie rozpoczęła się modernizacja ul. Leśnej prowadzącej m. in. do cmentarza komunalnego. Inwestorem jest Gmina Giżycko. Umowę na realizację inwestycji podpisałem jesienią 2019 roku z Prezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. w Gajewie Panią Marianną Jurgo. Łączny koszt wykonania zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gajewo ul. Leśna" to  1 618 520,41 zł. Zadanie finansuje samorząd Gminy Giżycko przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych.

2.     Gmina Giżycko zakupiła 40 szt. laptopów (w komplecie mysz i torba) wraz z  oprogramowaniem dla uczniów z trzech szkół podstawowych z terenu Gminy Giżycko. W celu umożliwienia nauki w modelu zdalnym laptopy od września trafią do 25 uczniów z SP Wilkasy, 11 uczniów z SP Bystry oraz 4 uczniów z SP Upałty.
Komputery zostały zakupione za środki finansowe z projektu „ZDALNA SZKOŁA+”  w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, realizowanego na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr 8451981949 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1.: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach".

3.    W Gutach została uroczyście otwarta nowa droga o nawierzchni z masy bitumicznej. W otwarciu drogi uczestniczyli: Pani Marszałek Jolanta Piotrowska, Wójt Gminy Giżycko Marek Jasudowicz, wykonawca inwestycji Prezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Gajewie Sp. z o.o. Pani Marianna Jurgo, ksiądz Jarosław Wawrzyn, Radni Gminy Giżycko, sołtys Gut i sołtysi sąsiednich sołectw,  pracownicy Urzędu oraz mieszkańcy Gminy Giżycko.
Inwestycja została zrealizowana przy wsparciu finansowym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Gminie Giżycko przyznano kwotę pomocy w wysokości 2 136 528,00 zł na przebudowę dróg w miejscowościach: Guty i Gajewo Aleja Lipowa oraz dróg wewnętrznych w miejscowościach: Kamionki i Sterławki Małe. Wszystkie inwestycje zostały już zrealizowane. Łączny koszt całego przedsięwzięcia to 3 168 954,88 zł.
Zadanie dofinansowane w ramach Programu Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Gajewie, Gmina Giżycko.

Doba4.    Gmina Giżycko, w ramach realizacji zadania pn. „Wspieranie turystyki i kultury w rejonie trockim i giżyckim” z Programu Interreg V-A Litwa – Polska: priorytet 1. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami zakończyła część tego projektu polegającą na adaptacji pomieszczeń w części budynku świetlicy wiejskiej Dobie. W budynku zagospodarowano pomieszczenia do prowadzenia zajęć związanych z funkcją kulturalną i artystyczną. Prace budowlano – remontowe wykonała firma „REMBUD” Ryszard Chodnicki za kwotę 192,6 tys. zł.
Projekt został złożony w partnerstwie, wspólnie z Administracją Samorządu Rejonu Trockiego, Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Wilkasach oraz Pałacem Kultury w Trokach. Liderem tego projektu jest Gmina Giżycko.
W ramach tego projektu trwa również budowa budynku filii biblioteki publicznej ze sceną zewnętrzną w miejscowości Bystry, który wykorzystywany będzie do organizacji różnorodnych imprez kulturalnych i wydarzeń przyciągających turystów i lokalną społeczność.
Całkowita wartość tego projektu wynosi - 912.848,46 Euro, z czego:
- dofinansowanie łącznie (85%) – 775.921,16 Euro
- wkład własny partnerów projektu (15%) – 136.927,29 Euro.

5.    Gmina Giżycko pozyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 - 2020.
W ramach inwestycji powstały dwa Centra Rekreacji Wędkarstwa w miejscowościach Bogacko i Guty wraz z infrastrukturą towarzyszącą - oświetleniem terenu oraz miejscem obsługi rowerzystów wyposażonym w ławkę, stojak rowerowy i kosz do segregacji śmieci. W ramach zadania zostały również doposażone tereny wokół budynków m.in. w urządzenie zabawowe  typu sprężynowiec oraz dwa urządzenia do ćwiczeń – twister i biegacz.
Operacja zakłada wykorzystanie i pielęgnowanie tradycji sektora rybactwa. Nowo wybudowane centra będą powiązane z sektorem rybackim i staną się miejscem różnorodnych spotkań. Propagować będą kulturę i historię związaną z tym sektorem poprzez imprezy, warsztaty, spotkania tematyczne, charakterystyczny wystrój wnętrz oraz historyczne wystawy tematyczne poświęcone tym zagadnieniom.
Jednym, z zadań w ramach projektu jest zakup podłogi interaktywnej - pomocy dydaktycznej dla dzieci pozwalającej na gry i zabawy ruchowe, rozwijające motorykę, koordynację wzrokowo-ruchową, spostrzegawczość i szybkość reakcji.
Koszt całej inwestycji to 194.333,41 zł, z czego dofinansowanie to kwota 59.408,00 zł.

6.    Sypendia WójtaW dniu 10 września br. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach odbyła się uroczystość rozdania Stypendiów Wójta Gminy Giżycko w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów. Oprócz stypendiów naukowych przyznano również po raz kolejny stypendia wybitnym sportowcom oraz stypendia artystyczne za wyjątkowe osiągnięcia. Łącznie w Naszej Gminie wyróżniono 26 stypendystów. Każdy stypendysta otrzymał dyplom, pamiątkową szklaną statuetkę oraz gratyfikację finansową w wysokości 500 zł. Gratulacje i podziękowania za trud wychowawczy tych wspaniałych młodych ludzi otrzymali również z rąk Wójta rodzice w postaci listu gratulacyjnego. Galę, swoją obecnością, zaszczycili również dyrektorzy szkół. Z pewnością należy stwierdzić, że do Naszych Szkół uczęszczają wyjątkowo zdolni uczniowie.

7.    Zdolnych dzieci w Gminie mamy więcej. Dzięki wsparciu Gminy Giżycko13-letnia skrzypaczka wyjechała wraz z rodzicami na Koncert Finałowy do Salzburga i otrzymała I  miejsce na MIĘDZYNARODOWYM   KONKURSIE  GRAND  PRIZE  VIRTUOSO   COMPETITION w Salzburgu. Koncert odbył się 30 sierpnia 2020 roku w Wiener Saal Mozarteum, pięknej sali koncertowej z dużymi tradycjami, do której przyjechali najlepsi młodzi muzycy z  całego świata. Zosia uczy się na skrzypcach w klasie pani Agnieszki Fromm, a akompaniuje jej pan Arkadiusz Krawiel.

8. Lipowa   W piątek 11 września 2020 r. o godz. 11:00 na alei Lipowej w Gajewie symbolicznym przecięciem wstęgi oficjalnie otwarto 900 metrowy wyremontowany odcinek drogi prowadzący do lasu gminnego (zwanego też lasem miejskim). W uroczystości uczestniczyła Pani Marszałek Jolanta Piotrowska, Przewodnicząca i radni gminni z radnymi Gajewa i sołtysem Panem Marianem Ruckim oraz radną Małgorzatą Wiśniewską, Panią Marianną Jurgo Prezes PRD Sp. z o.o. w Gajewie - wykonawcą prac, Prezes GZK Sp. z o.o. Panią Bogusławą Ciborowską oraz pracownikami Urzędu i mieszkańcami Gajewa.
Inwestycja była realizowana przy wsparciu finansowym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Gminie przyznano kwotę pomocy w wysokości 2 136 528,00 zł na przebudowę dróg w miejscowościach: Guty i Gajewo Aleja Lipowa oraz dróg wewnętrznych w miejscowościach: Kamionki i Sterławki Małe. Inwestycje w Kamionkach i Sterławkach Małych zostały zrealizowane w czwartym kwartale 2019 roku. Łączny koszt całego przedsięwzięcia to 3 168 954,88 zł. Sam remont alei Lipowej kosztował 1 167 968 zł, natomiast dotacja z PROW na tę część zadania wyniosła 701 764 zł.

9.    W ramach  Programu zajęć pozalekcyjnych „Nauczycielskie inicjatywy na rzecz uczniów” na rok szkolny 2020/2021 zostało zatwierdzonych 9 wniosków złożonych przez nauczycieli pracujących w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Giżycko. Realizacja zatwierdzonych zajęć pozalekcyjnych przewidziana jest na okres od 1 października do końca roku szkolnego 2020/2021.
Ponadto dla wszystkich nauczycieli szkół podstawowych z terenu Gminy Giżycko w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych oraz przeciwdziałania przemocy na 2020 rok został ogłoszony konkurs na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć teatralnych dla dzieci i młodzieży.
Bogacko
10.    18 września 2020 roku (piątek) o godz. 13:00 w Wilkasach na ul.  Przemysłowej odbyło się uroczyste otwarcie nowych pięciu dróg w Gminie Giżycko, przebudowanych w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali zaproszeni na tę uroczystość goście: Poseł Pan Jerzy Wojciech Małecki, Artur Chojecki wojewoda warmińsko-mazurski, Wykonawcy robót: Prezes PRD Sp. z o.o. w Gajewie Pani Marianna Jurgo, Przedstawiciele firmy STRABAG Sp. z o.o. Pan Marek Sobota, Pan Zbigniew Wnorowski i Pani Magdalena Komosa, Pan Jakub Wołczek - Jakub Budownictwo, radni z przewodniczącą Rady Gminy Giżycko Panią Agnieszką Konc, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej PREFABET Wilkasy Pani Barbara Gruchot,  Prezes GZK Sp. z o.o. Bogusława Ciborowska, przedstawiciele hotelu TAJTY, mieszkańcy, przedsiębiorcy, urzędnicy, strażacy OSP Spytkowo

11.    Z okazji otwarcia Centrum Promocji Wędkarstwa została zorganizowana impreza w której udział wzięli: członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jolanta Piotrowska, władze gminy i radni, obiekt poświęcił proboszcz parafii w Kamionkach ks. Jarosław Wawrzyn. Wielkim powodzeniem cieszyła się degustacja ryb sporządzanych na żywo przez organizatorów, konkursy strzelania z łuku czy poszukiwania metalowych przedmiotów z użyciem detektora przez dzieci, a także współzawodnictwo przygotowane przez strongmanów dla publiczności, m.in. trzymanie "walizek" przez mężczyzn i obciążnika sztangi przez panie. Na scenie wystąpiły Jarzębiny, dzieci z GOKiR Wilkasy i GOK Budry oraz Załoga Dr. Bryga, a do tańca zachęcał uczestników Mazurski Prywaciarz.


Dofinansowania12.    Aż 2️ umowy o dofinansowanie podpisałem z  Panią Marszałek Jolanta Piotrowska - w trosce o Mazury członkiem Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
•    Gmina Giżycko w ramach Konkursu: „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2020 r.” otrzymała dofinansowanie w kwocie 30.000,00 z budżetu Samorządu Województwa na zadanie: „Poprawa warunków organizacji gminnych imprez sportowo-rekreacyjnych w Gminie Giżycko poprzez zakup trybun mobilnych oraz zestawów do gry w ringo”.  W ramach projektu zostaną zakupione modułowe, składane trybuny mobilne oraz 22 zestawy kompaktowe do gry w ringo. Planowana do zakupu trybuna jezdna na 160 miejsc siedzących, ze względu na możliwość szerokiego zastosowania, świetnie sprawdzi się na obiektach sportowych np.: hale, stadiony czy boiska. Planowana wartość zadania to kwota 68324,56 zł.
•    Gmina Giżycko w ramach Konkursu: „ŁĄCZY NAS TURYSTYKA” W 2020 r. otrzymała dotację celową w kwocie 16.800,00 zł na realizację zadań własnych gminy  w zakresie zagospodarowania i modernizacji przestrzeni dla rozwoju turystyki i infrastruktury turystycznej. W ramach projektu pn.  „Zagospodarowanie plaży gminnej w miejscowości Bystry w gminie Giżycko” planuje się budowę pomostu drewnianego na jeziorze Niegocin, przebieralnię oraz zagospodarowanie nadbrzeża. Planowana wartość zadania to kwota  53464,26 zł.

Sulimy13.    Droga powiatowa w Sulimach - Gmina Giżycko - oficjalnie otwarta Zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1736N Kruklanki - Pieczonki - Sulimy w miejscowości Sulimy” zostało zrealizowane przez Powiat Giżycki przy wsparciu finansowym Gminy Giżycko w wysokości 674 971,00 zł.
W Sulimach został przebudowany odcinek drogi powiatowej o długości 1281,94 m.
Zakres robót obejmował: przebudowę skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie typu „mini rondo”, przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, przebudowę oraz wykonanie nowych chodników i zjazdów, wykonanie zatok autobusowych, parkingu, budowę odwodnienia drogi, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie pionowe i poziome oraz zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej i wodociągowej.
Całkowita wartość inwestycji: 2 699 884,67 zł w tym kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych: 1 349 942,33 zł.


Kasia

14.      Sukces sportowy Pani Katarzyna Zubowicz - nasza KAŚKA z Urzędu Gminy Giżycko, została MISTRZEM POLSKI w wyścigu ze startu wspólnego w kategorii kobiet oraz WICEMISTRZEM POLSKI w jeździe indywidualnej na czas w XII Mistrzostwach Polski w Kolarstwie Szosowym Osób Niepełnosprawnych 2020. 

Miejscem zawodów była miejscowość Kielnarowa w Gminie Tyczyn oraz Budy Głogowskie w Gminie Głogów Małopolski, województwo podkarpackie .

Materiał wideo z XXVI sesji

XXV sesja Rady Gminy GiżyckoPoprzednia sesja odbyła się 07.07.2020 r.
1.    Na początku lipca ruszyły prace przy budynku GOKIR w Wilkasach w ramach realizacji zadania pn. "Utworzenie skweru rekreacyjnego przy Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Wilkasach". W wyniku inwestycji powstanie m.in. parking utwardzony kostką brukową.
2.     7 lipca zostały otwarte oferty na wykonanie remontu odcinka drogi od Wilkas w kierunku miejscowości Wronka. Oferty mieszczą się w zakładanym budżecie. W wyniku inwestycji zostanie wyrównana istniejąca nawierzchnia oraz położone dwie warstwy masy bitumicznej (asfalt) oraz uzupełnione pobocza mieszanką z kruszywa. Inwestycję prowadzi Zarząd Dróg Powiatowych z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych i budżetu Gminy Giżycko. Dziękuję Panu Staroście za dobra współpracę.
Grant na Wronkę3.    10 lipca 2020 roku w Urzędzie Gminy Giżycko, podpisałem z Panią Marszałek Jolantą Piotrowską reprezentującą Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w obecności sołtysa sołectwa Wronki Pana Jarosława Dunowskiego umowę o pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 15.000 zł na zadanie realizowane w miejscowości Wronka pod nazwą: Wronka piecze, wędzi i grilluje - w ten sposób się integruje. Najważniejszą inwestycją będzie wybudowanie zestawu składającego się z wędzarni, pieca chlebowego, grilla, miejsca do wspólnego biesiadowania oraz edukacyjnej grządki zielarskiej. Powyższe prace mieszkańcy podejmują się wykonać we własnym zakresie. Dzięki temu przedsięwzięciu możliwe będą spotkania integracyjne, wspólne gotowanie, uprawa ziół, wymienianie się przepisami kulinarnymi i organizowanie różnego rodzaju uroczystości ważnych dla mieszkańców. Całkowity koszt zadania: 20.000 zł
4.    Uczestniczyłem w uroczystości z okazji Święta 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego. Głównym punktem obchodów Święta  był uroczysty apel z udziałem Orkiestry Wojskowej z Elbląga. W trakcie uroczystej zbiórki odbyło się wręczenie wyróżnienia 1 batalionowi zmechanizowanemu Szwoleżerów Mazowieckich. W imieniu dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych buńczuk honorowy wręczył dowódca 16 Dywizja Zmechanizowana gen. dyw. Krzysztof Radomski. Dowódca wyróżnił zasłużonych  m.in. tytułem honorowym Zasłużony żołnierz RP III stopnia oraz wręczył odznaki pamiątkowe.
5.    Gmina Giżycko otrzymała z budżetu województwa dotację celową w wysokości 7000,00 zł na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Spytkowo. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie do zakupu przez gminę wentylatora oddymiającego. W imieniu Wójta umowę z Marszałkiem Panem Gustaw Marek Brzezin podpisali: Sekretarz i Skarbnik Gminy Giżycko. Dofinansowanie przyznano 26 samorządom z terenu województwa Warmińsko-Mazurskiego.
6.    Dnia 23 lipca komunikacja miejsko-gminna ponownie stała się biletowana. Rada Gminy Giżycko uchwaliła ulgi i zwolnienia za przejazdy wykonywane transportem zbiorowym na obszarze Gminy Giżycko dostępne na stronie fb moim i Urzędu Gminy.
Budowa drogi7.     W Wilkasach na ul. Przemysłowej zrealizowano zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilkasy ul. Przemysłowa Etap II". Nowa droga prowadzi do Osiedla PREFABET oraz Hotelu TAJTY i służy naszym mieszkańcom oraz odwiedzającym Gminę Giżycko turystom. Łączny koszt inwestycji to 358 188,90 zł. Było to kolejne zadanie realizowane w Gminie Giżycko z dofinansowaniem Funduszu Dróg Samorządowych.
8.    Przypadająca w tym roku 76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego była ważnym akcentem zorganizowanego w Bystrym pikniku rodzinnego. Poprzedziła go uroczysta msza święta w kościele św. Jadwigi Królowej z asystą honorową sztandaru 41. Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Giżycku. W obecności radnych i mieszkańców sołectwa zapaliłem znicz pod tablicą ku czci poległym o wolność Polski. Piknik rozpoczęło wręczenie pucharów dla najlepszych w rozegranym kilka godzin wcześniej w kompleksie Orlik IV Memoriale Jana Kłosa, zasłużonego radnego z Bystrego. Statuetkę dla najlepszego strzelca otrzymał Hubert Sadłos z Sulim. Kolejna część pikniku miała charakter rekreacyjny. Był koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu popularnych Jarzębin. Gry i zabawy zorganizowane przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej oraz  41. Batalionu Lekkiej Piechoty oraz pyszny poczęstunek o który zadbały panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Bystre babki” . Z inicjatywy koordynatora zabawy sołtysa Mirosława Antoniaka po za słodkościami można się było również  posilić się kiełbaską prosto z ogniska.
Rozgrywki piłkarskie9.    W dniach 10-12.08.2020 roku grupa dzieci z naszej gminy (zawodnicy GKS Mamry) przebywała na obozie sportowym w Malborku. Młodzi piłkarze rozegrali mecze sparingowe z Pomezanią Malbork i Arką Gdynia. Jak stwierdził trener drużyny Marek Radzewicz, wszystkie założenia sportowe obozu zostały zrealizowane. Dzieci miały także możliwość zwiedzenia zamku w Malborku oraz obozu zagłady w Sztutowie.
Wyjazd był możliwy dzięki wsparciu finansowemu Gminy Giżycko .
10.    Dnia 1 września rozpocznie się powszechny spis rolny i potrwa do 30 listopada (trzy miesiące). Akcją objęte będą wszystkie gospodarstwa rolne prowadzone przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Głównym celem prowadzonego spisu jest zebranie aktualnych informacji o rolnictwie w Polsce. Udział gospodarstw w spisie jest obowiązkowy. Ostatni spis rolny miał miejsce w 2010 roku.
11.    Zakończona została inwestycja budowy drogi w Sulimach. Zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1736N Kruklanki – Pieczonki – Sulimy w miejscowości Sulimy” było realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku przy wsparciu finansowym Gminy Giżycko w wysokości 674 971,00 zł.  W Sulimach został przebudowany odcinek drogi powiatowej o długości 1281,94 m. Całkowita wartość inwestycji: 2 699 884,67 zł w tym kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych: 1 349 942,33 zł.
Dożynki12.     Gmina Giżycko znów uzyskała dofinansowanie. Na 38 wniosków złożonych przez samorządy naszego województwa, znaleźliśmy się w gronie12 najlepszych, które otrzymają dofinansowanie na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.
W ramach tego dofinansowania wybudujemy pomost przy Camping Bystry.
13.     Dnia 21 sierpnia odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół z terenu Gminy Giżycko. Omawiane były kwestie związane z przygotowaniem placówek do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/2021.
14.     Gmina Giżycko, w ramach projektu pn. „ZDALNA SZKOŁA+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, realizowanego na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr 8451981949 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1.: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach, zakupiła 40 szt. laptopów (w komplecie mysz i torba) wraz z  oprogramowaniem dla uczniów z trzech szkół podstawowych z terenu Gminy Giżycko.  W celu umożliwienia nauki w modelu zdalnym laptopy od września trafią do 25 uczniów z SP Wilkasy, 11 uczniów z SP Bystry oraz 4 uczniów z SP Upałty.
15.     Problem z funkcjonowanie schroniska psów w Bystrym. Kontrole weterynarza powiatowego wykazały zaniedbania w prowadzeniu schroniska. W związku z tym prowadzimy postępowanie administracyjne.
16. Odbył się konkurs na najpiękniejszą posesje Gminy Giżycko 2020. Dzięki temu zobaczyliśmy jak piękne mamy posesje w gminie. Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie.
17.     Radni Miasta Giżycka przyjęli Apel o przeprowadzenie analizy połączenia miasta z Gminą Giżycko.
18.    Zapraszam w najbliższą sobotę na piknik do Kamionek.
19.    Zapraszam na Dożynki Gminne 2020, które odbędą się 30 września w Bystrym.

STANOWISKO PRZYJĘTE PRZEZ RADNYCH GMINY GIŻYCKO
Stanowisko Radnych Gminy Giżycko
Stanowisko Radnych Gminy Giżycko
Stanowisko Radnych Gminy Giżycko
Sprawozdanie z działalności Wójta

Materiał wideo z XXV sesji

© 2019 Marek Jasudowicz - Wójt Gminy Giżycko
Facebook