jasudowicz-4-ostrow-1

Podsumowanie roku 2023 - cz1

Inwestycje w infrastrukturę drogową: Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1736 N na drogę wewnętrzną na dz. geod. nr: 37/3; 39/11 i 39/13 w miejscow...

Czytaj więcej

LXXVII Sesja Rady Gminy Giżycko - u…

Uchwalono dobry budżet na rok 2024. Dochody budżetu na 2024 rok wynoszą 63 200 663,98 zł, z tego: dochody bieżące 52 004 140,35 zł dochody mają...

Czytaj więcej

LXXV Sesja Rady Gminy Giżycko - nis…

Poprzednia sesja, na której przedstawiałem sprawozdanie z działalności między sesjami odbyła się 31.10.2023r.  1.    Jak co roku, Gmina Giżycko uroczy...

Czytaj więcej

LXXIV Sesja Rady Gminy Giżycko - II…

Poprzednia sesja, na której przedstawiałem sprawozdanie z działalności między sesjami odbyła się 27.09.2023r.  1.    Sukces Infrastruktury Kadencji 20...

Czytaj więcej

LXIX Sesja Rady Gminy - 100% Za Wot…

Radni jednogłośnie głosowali za wotum zaufania. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2022, sprawozdaniem finansowym G...

Czytaj więcej

LXVII Sesja Rady Gminy - ruszyły re…

Poprzednia sesja, na której przedstawiałem sprawozdanie z działalności między sesjami odbyła się 27.04.2023r.  1.    Gmina Giżycko otrzymała dofinanso...

Czytaj więcej

LXV Sesja Rady Gminy - lasy, jezior…

Poprzednia sesja, odbyła się 09.03.2023r.  1.    Trwa budowa miejsca obsługi rowerowej w Świdrach i Bogacku. W Świdrach wiata wypoczynkowa powstani...

Czytaj więcej

LXIV Sesja Rady Gminy - dofinansowa…

Poprzednia sesja, na której przedstawiałem sprawozdanie z działalności między sesjami odbyła się 19.01.2023r.   1.    Uczestniczyłem w zebraniach wie...

Czytaj więcej
Polecam strony internetowe:
ugg.pl - oficjalna strona Gminy Giżycko
bip.ugg.pl - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Giżycko
gizycko.e-mapa.net - system informacji przestrzennej Gminy Giżycko
epuap.gov.pl - platforma usług administracji publicznej
gzkbystry.pl - Gminny Zakład Komunalny w Bystrym
e-uggizycko.cyfrowe-mazury.pl - system eUsługi

Świetlica WronkaW tym roku odnotowaliśmy rekordowy wynik poziomu wydatków inwestycyjnych.
Obecnie budżet 2021 r. zawiera wydatki w wysokości 67.551.414,33 zł, w tym inwestycyjne 18.693.642,22 zł, co stanowi 28% wydatków ogółem.
Dla przykładu budżet 2015 r. posiadał wydatki ogółem 34.352.759,94 zł, w tym inwestycyjne 3.168.644,87 zł, co stanowiło 9.5% w wydatkach ogółem.

W porządku obrad sesji nie było sprawozdania z działalności, ponieważ sesja odbyła się w trybie nadzwyczajnym.
W związku z powyższym przedstawiam krótkie sprawozdanie.

1.      Rozpoczyna się realizacja projektu „Turystyka zdrowotna ujawniająca naturalne i kulturowe dziedzictwo regionów trockiego i giżyckiego” w ramach  Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Litwa-Polska.  Zadanie to będzie realizowane do końca 2022 roku wspólnie z Administracją Samorządu rejonu Trockiego z Litwy.
 Celem projektu jest wspieranie zrównoważonego rozwoju turystyki w rejonach trockim i giżyckim poprzez urozmaicenie oferty dotyczącej turystyki wellness. Działania podejmowane w ramach przedsięwzięcia wzbogacą istniejącą infrastrukturę związaną z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym oraz dostosują ją do potrzeb turystów.
W ramach projektu planuje się budowę budynków pełniących funkcje kulturalne, artystyczne i turystyczne w miejscowościach Kożuchy Wielkie oraz Wronka, a także zagospodarowanie turystyczne przestrzeni publicznej w Wilkasach.
Projekt zakłada:
- budowę świetlicy wiejAnkieta - tanie mieszkaniaskiej na działce nr 84/1  w Kożuchach Wielkich wraz z wyposażeniem o powierzchni 155,76 m2 z dużą salą wielofunkcyjną, kuchnią i toaletą,
- budowę świetlicy wiejskiej na działce nr 67/5 we wsi Wronka wraz z wyposażeniem o powierzchni 95,7 m2 z dużą salę wielofunkcyjną, kuchnią i toaletą,
- budowę ścieżki pieszo-rowerowej w centrum wsi Wilkasy na działce nr 837/4 o długości 140m z kostki betonowej,
- budowę  oświetlonego punktu widokowego w Wilkasach na działce nr 837/4 o powierzchni 40 m2 z widokiem na Jezioro Niegocin,
- budowę  nowoczesnego placu zabaw oraz trampolin naziemnych w miejscowości Wilkasy na działce nr 866/6.
W celu efektywnego wykorzystania nowych obiektów i pogłębiania współpracy polsko-litewskiej planuje się rozpoczęcie wspólnych działań partnerów o charakterze kulturalnym, artystycznym i edukacyjnym.
 Całkowity koszt Gminy Giżycko to prawie 480 tys. euro, z czego dofinansowanie z Programu Interreg V-A Litwa-Polska to ponad 407 tys. euro. Wkład własny gminy w realizację tego przedsięwzięcia to niecałe 72 tys. euro.
2.      2 kwietnia 2021 r. uczestniczyłem w wideokonferencji zorganizowanej przez miasto Troki z samorządami partnerskimi z Polski.
3.      9 kwietnia uczestniczyłem w spotkaniu OnLine na temat stworzenia zintegrowanego produktu szlaku tematycznego w oparciu o sieciowanie i rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich. Szukamy możliwości pozyskania środków na stworzenie lub przywrócenie do funkcjonowania atrakcji turystycznych w naszym województwie. Spotkanie prowadziła Pani Jolanta Piotrowska, a udział wzięli przedstawiciele samorządów, nadleśnictw i organizacji.
rowery4.    Rządowy program budowy tanich mieszkań, do którego przystąpiła gmina wszedł w kolejny etap realizacji. Na konto Gminy Giżycko wpłynęły  trzy miliony złotych. To środki na objęcie udziałów w spółce, która wybuduje nowe mieszkania na wynajem z możliwością dojścia do własności.
Poproszeni o wypełnienie ankiety mieszkańcy bez problemu odpowiedzieli na apel. Wpłynęły 272 ankiety. Jest bardzo duże zainteresowanie wynajmem lokalu mieszkalnego w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Najliczniejszą grupę wiekową, która zainteresowana jest tanimi mieszkaniami, są osoby w wieku 31- 40 lat (40,8%) oraz (30.8%) osoby w wieku 18 - 30. Przeważają rodziny 4-osobowe (29,8%), 3-osobowe (26,5%) oraz związki 2-osobowe (23,9%). Zdecydowana większość wypełniających ankietę (57%) zainteresowana jest wynajmem z docelowym wykupem i wpłatą 20% wartości mieszkania po kilkunastu latach. 29.8% deklaruje wynajem z wykupem i od razu wpłatą 20% wartości mieszkania. 13.2% zamierza jedynie wynajmować lokal długoterminowo.
Przystąpienie do KZN Północ daje możliwość zaspokojenia potrzeb lokalowych mieszkańców.
Zdecydowana większość wypełniających ankietę obecnie mieszka na terenie Gminy Giżycko (83,5%). Dochody u ankietowanych również napawają optymizmem, gdyż 30,1% ankietowanych posiada dochody powyżej 2000 zł na członka rodziny.
Największe zapotrzebowanie (54,4%) deklarowane jest na mieszkania trzypokojowe.
62,1% osób wypełniających ankietę obecnie wynajmuje mieszkanie
5. Dzień ziemi    AZS Wilkasy rozpoczyna realizację projektu pn. "Odchudzamy Giżycczan.
Zapobieganie nadwadze i otyłości u osób zamieszkałych na terenie gminy Giżycko".
Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących wyłącznie na terenie gminy Giżycko, w wieku 18-65 lat, które zmagają się z problemem nadwagi lub otyłości i/lub cierpią na schorzenia układu kostno-stawowego.
6.     Na terenie Gminy Giżycko Lokalna Organizacja Turystyczna LOT Mazury  odnowi i uzupełni oznakowanie żółtego i czarnego szlaku rowerowego. Zadanie pt.: „Remont szlaków rowerowych w Gminie Giżycko”, jest współfinansowane z przyznanego przez gminę grantu. Szlak czarny o długości 6 km przebiega przez Pieczonki – Spytkowo, natomiast szlak żółty na terenie naszej Gminy osiąga długość 12,5 km i przebiega przez Sulimy, Pieczonki oraz Świdry. Projekt jest realizowany od 15 kwietnia  do 25 czerwca 2021 roku.
 Zadanie wpłynie pozytywnie na atrakcyjność naszego rejonu.
7.     Z okazji obchodzonego 22 kwietnia Dnia Ziemi  w naszej  gminie trwała akcja pod nazwą „Wielkie Sprzątanie Gminy Giżycko” W akcję chętnie włączyli się mieszkańcy. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie. Wspólnie przyczyniliśmy się do tego, by czysta Gmina Giżycko była naszą godną wizytówką. Dbajmy o nasze wspólne dobro. Serdecznie dziękuję Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich za wsparcie.
8.    Zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Turystyka zdrowotna ujawniająca naturalne i kulturowe dziedzictwo rejonu trockiego i giżyckiego – dostawa i montaż nowoczesnego placu zabaw w m. Wilkasy gmina Giżycko”. Termin składania ofert: 30.04.2021 godz. 10.00.
Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ugg

Materiał wideo z XXXIV sesji nadzwyczajnej

XXXIII sesja Rady Gminy GiżyckoSESJA XXXIII    31.03.2021 r.

Ponieważ  była to sesja nadzwyczajna, sprawozdanie z działalności przedstawiam poniżej.

1.      18 lutego 2021 r. w siedzibie W-M SSE podpisałem porozumienie z Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną SA.
Strony zadeklarowały swoją najlepszą wolę i pomoc we wszelkich działaniach każdej ze stron, których celem jest rozwój gospodarczy Warmii i Mazur oraz Gminy Giżycko, w tym udzielanie wsparcia przedsiębiorcom przy realizacji nowych inwestycji.

2.    INWESTYCJA GMINY GIŻYCKO z dofinansowaniem kosztów kwalifikowanych 63,63%
Etap I Spytkowo. Wartość robót budowlanych: 2 272 501,25 zł brutto.
W dniu 24.02.2021r. podpisałem umowę z przedsiębiorcą PHUP „PALWOD” EXPORT- IMPORT Ryszard Pawlukanis ul Suwalska 16, 19-500 Gołdap na realizację zadania pn. „Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Giżycko w miejscowościach: Spytkowo, Wilkaski, Szczybały Giżyckie, Kozin – etap I Spytkowo”.
Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w typie operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W ramach zadania wykonana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz sieć wodociągowa w miejscowości Spytkowo wraz z budową przepompowni ścieków tłoczących z miejscowości Spytkowo do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielony Gaj. Termin realizacji robót budowlanych to 31.10.2021r.

umowa3.      Z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych otrzymaliśmy jednorazowe maski dla mieszkańców Gminy Giżycko. Maski zostały przekazane do punktów dystrybucji na terenie Gminy Giżycko. Każdemu mieszkańcowi przysługują 4 (cztery) sztuki jednorazowej maski.

4.     Dnia 29 stycznia 2021 r. podpisałem umowę o dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Giżycko” w ramach Osi Priorytetowej 4 – Efektywność energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. W ramach zadania wykonana zostanie kompleksowa modernizacja energetyczna polegająca m.in. na impregnacji więźby drewnianej i dociepleniu dachu, wymianie okien, drzwi zewnętrznych, wykonaniu instalacji wentylacji, instalacji sanitarnej i c.o., montażu instalacji fotowoltaicznej, pracach remontowo-naprawczych, systemowej izolacji piwnic, a także robotach wykończeniowych wewnętrznych i elewacji budynku. Z dofinansowania pochodzącego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego udało się pozyskać na ten cel ponad 563 tys. zł. Gmina Giżycko zamierza przystąpić do wykonania przedmiotowej inwestycji już w roku bieżącym, a szacowany koszt zadania to kwota ponad 1 mln zł. Prace budowlane mają zakończyć się w I kwartale przyszłego roku.

5.     Nowy sprzęt dla OSP w Gminie Giżycko - Mieszkańcy Gminy Giżycko wspierają swoich strażaków. Część sołectw w Gminie Giżycko środki z Funduszu Sołeckiego w roku 2020 i 2021 przeznaczyło na zakup sprzętu do Ochotniczych Straży Pożarnych.
W ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono wyposażenie osobiste strażaka: ubrania bojowe specjalne Fire Max 3 - 8 kompletów, ubranie specjalne Rosenbauer 2 częściowe Fire Max SF - 6 kompletów, 2 pary rękawic Rosenbauer Safe Grip 3 oraz sprzęt: motopompę szlamową Honda WT 30X. Na wyposażenie osobiste strażaka mieszkańcy sołectw Gminy Giżycko wsparli swoich druhów w roku 2020 kwotą 20200,00 złotych, a w roku 2021 kwotą 22676,84 zł. Łącznie sołectwa przekazały 42876,84 zł. Cały sprzęt kosztował 55459,59 zł. Gmina do jego kupna dołożyła z budżetu 12582,75 zł.
Na terenie gminy działają dwie ochotnicze straże pożarne: OSP Kamionki i OSP Spytkowo. Straże na wyposażeniu posiadają nowoczesny sprzęt przeciwpożarowy. Do OSP Kamionki i OSP Spytkowo zostały zakupione średnie samochody pożarnicze. OSP Kamionki posiada samochód średni Volvo z roku 2018, natomiast OSP Spytkowo posiada trzy samochody: ciężki, średni i lekki. Ostatnim zakupionym w Spytkowie samochodem jest Scania z roku 2019. Ponadto OSP Spytkowo posiada na swoim wyposażeniu dwie jednostki pływające: ponton Grand i ponton Surf.

OSP6.    Ogłosiłem konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Jagiellończyka w Wilkasach.

7.     Przekazałem do publicznej wiadomości informację w sprawie obowiązku zapobiegania bezdomności zwierząt oraz potencjalnej lokalizacji miejsca budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt na terenie gminy.

8.    SPRZEDAŻ za miesiąc marzec: działka nr 232/6 o powierzchni 0,0709 ha, położoną w m. Upałty o wartości 9 287,73 zł.

9.    Podpisałem umowy na dostawę wyposażenia:
-zadanie II –AGD
-zadanie III- MEBLE I WYPOSAŻENIE
-zadanie IV – GABLOTY I SZYLDY
-zadanie V – WYPOSAŻENIE BIBLIOTECZNE
-zadanie VI -MEBLE NA WYMIAR
w postępowaniu „Wspieranie turystyki i kultury w rejonie trockim i giżyckim - biblioteka w Bystrym w gminie Giżycko – wyposażenie”

Łączna kwota wszystkich zadań: 186 848,07 zł brutto. miesiąc marzec:
działka nr 232/6 o powierzchni 0,0709 ha, położoną w m. Upałty o wartości 9 287,73 zł.

Materiał wideo z XXXIII sesji nadzwyczajnej

Gmina Giżycko przystępuje do programu który umożliwi budowę tanich mieszkań pod wynajem z możliwością dojścia do własności.
Radni Gminy Giżycko
stosunkiem głosów:
11 - za,
3 - przeciw,
1 - wstrzymał się,
wyrazili zgodę na utworzenie przez Gminę Giżycko spółki pod firmą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Północ”.
Udziałowcami Spółki będą jednostki samorządu terytorialnego oraz Krajowy Zasób Nieruchomości.
Podstawowym celem gospodarczym Spółki jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

Realizacja gminnego budownictwa mieszkaniowego należy do zadań własnych gminy.
Obecna sytuacja na rynku lokalowym wskazuje na potrzebę podjęcia działań zmierzających do zwiększenia dostępności tanich mieszkań w Gminie Giżycko.

W najbliższym czasie zorganizujemy ankiety, które wskażą wielkość zapotrzebowania na takie lokale w Gminie Giżycko.

Informacje na temat programu dostępne są na stronie: kliknij

Materiał wideo z XXXII sesji nadzwyczajnej

Poprzednia sesja odbyła się 23.12.2020 r.
Podczas sesji dyrektorzy szkół podstawowych podali informacje na temat organizacji zajęć w czasie pandemii.

  1.  I Miejsce w województwie w X edycji konkursy "Eko-Sołectwo" 2020 zdobyło sołectwo Bystry. Gratuluję Panu Sołtysowi i zarazem Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy, Mirosławowi Antoniakowi. W akcji wzięło udział 29 sołectw z Warmii i Mazur. Mieszkańcy Bystrego zebrali ponad 46 ton elektrośmieci. Koordynatorem akcji był sołtys Mirosław Antoniak. Organizatorem konkursu jest Puls Regionu Magazyn Samorządów Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Patronat honorowy nad konkursem objął Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Gustaw Marek Brzezin. GRATULUJĘ, raz jeszcze, koordynatorowi i wszystkim zaangażowanym w akcję.
  2.  W ramach współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich wybudowano chodnik w miejscowości Kozin. Prace zostały zakończone w grudniu 2020 roku.
  3.  Jeszcze przed pierwszym śniegiem rozpoczęły się prace budowy dróg rowerowych po nieczynnych nasypach kolejowych w Gminie Giżycko. Gmina otrzymała dofinansowanie  z Programu Interreg Litwa-Polska na działanie zatytułowane "Odkrycie dziedzictwa turystycznego rejonu trockiego i giżyckiego – budowa ścieżek rowerowych po nieczynnych nasypach kolejowych".

 
Sprzedaż za miesiąc styczeń:

  • działka nr 23/1 o powierzchni 0,0630 ha, położoną w m. Świdry o wartości 8 065,00 zł;
  • lokal mieszkalny wraz z udziałem 742/2984 w działce nr 482/2 o powierzchni 0,1307 ha, położoną w m. Kamionki o wartości 3 159,60 zł;
  • działka nr 635/1 o powierzchni 0,0615 ha, położoną w m. Wilkasy o wartości 16 464,00 zł.Materiał wideo z XXX sesji

Poprzednia sesja odbyła się 27.11.2020 r.

Droga do Wronki1.    Zakończył się remont drogi powiatowej Wronka - Wilkasy.
Na drodze z Wilkas do Wronki wykonano prace przygotowawcze, ziemne, wyrównano nawierzchnię mieszanką kruszywa, położono warstwę ścieralną z betonu asfaltowego, wykonano także nowe pobocza. Wartość całego remontu wyniosła 491 083,68 zł (brutto). 318660,00 zł (brutto) stanowił wkład własny do inwestycji w tym 50% tj. 159330,00 zł przeznaczyła na dofinansowanie Gmina Giżycko. 172423,68 zł (brutto) pochodziło z Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Gajewie. Prace wykonano na odcinku 1,070 km. Uroczystość otwarcia odbyła się 25 listopada 2020 roku z udziałem Starosty Powiatu Giżyckiego Mirosławem Dariuszem Drzażdżewskim, Prezesem PRD sp. z o.o. w Gajewie Marianną Jurgo, Przewodniczącą Rady Gminy Giżycko Agnieszką Konc, radnymi Gminy Giżycko oraz sołtysem Wronki Jarosławem Dunowski i mieszkańców.

2.     Czas pandemii w Polsce wymusił wprowadzenie zdalnego nauczania.
Jak funkcjonują szkoły w tych trudnych, nowych warunkach sprawdziła Pani Ewa Sobieska pełniąca funkcję Zastępcy Wójta Gminy Giżycko.
Szkoły pracują zdalnie na przeznaczonych do tego programach komputerowych. W Szkole Podstawowej Zdalna pracaw Bystrym i Szkole Podstawowej w Wilkasach  wykorzystywany jest pakiet Office 365 dla szkół zawierający Microsoft Teams, . Natomiast Szkoła Podstawowa w Upałtach wykorzystuje program Google Classroom. Programy te zapewniają wielofunkcyjną komunikację nauczycieli z uczniami oraz rodzicami. Niezależnie od formy nauczania szkoły korzystają z e-dziennika LIBRUS. Dzięki temu rodzice mogą na bieżąco śledzić postępy swoich dzieci i komunikować się w razie potrzeby z nauczycielami, wychowawcami i dyrektorem szkoły. Gmina Giżycko wiedząc, że nie wszyscy uczniowie posiadają odpowiedni sprzęt komputerowy zakupiła 17 laptopów w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła” i 40 w ramach projektu „Zdalna szkoła+”. Podczas wizyty w szkołach Z-ca wójta Pani Ewa Sobieska przekazała na ręce dyrektorów gry edukacyjne ,,Piramida zdrowia" otrzymane z Ministerstwa zdrowia w ramach programu ,,Planuję długie życie".

3.    Zakończyła się realizacja projektu nr POPC.03.01.00-00-0095/18 pt. „Akademia kompetencji cyfrowych dla dorosłych mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” działanie nr 3.1. Gmina Giżycko na jego przeprowadzenie otrzymała grant nr 32/095/2019 w kwocie 80.640 zł stanowiący 100% wydatków kwalifikowanych. W dniach 01 stycznia – 30 listopada 2020 w GOKiR Wilkasy, świetlicach wiejskich, a także online z uwagi na trwającą pandemię odbyło się 12 szkoleń z czterech różnych tematów. Ogółem szkoleniami objęto 144 uczestników. W ramach projektu zakupiono 12 sztuk komputerów przenośnych Acer E5-576-392H (8GB – SSD 256 GB) oraz jedną mobilną szafkę do ich przechowywania i ładowania za kwotę 25.860 zł brutto.

Ścieżka po nasypach4.    Podpisałem umowę z Firmą Handlowo Usługową Szymon Walentynowicz, na wykonanie pierwszego etapu budowy ścieżki rowerowej po starych nasypach kolejowych.
Powstanie ponad 8 km ścieżki od miejscowości Nowe Sołdany do Grajwa. Technologia wykonania to podbudowa gruntu rodzimego stabilizowanego cementem z nawierzchnią z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Kwota robót budowlanych po przetargu to 1 225 347,99 zł brutto. Inwestycja p.n. „Odkrycie dziedzictwa turystycznego rejonu trockiego i giżyckiego - Mazurski Trakt Rowerowy” współfinansowana jest ze środków Interreg V-A Litwa – Polska. Po raz kolejny z naszym partnerem z Litwy, miastem Troki, pozyskaliśmy dofinansowanie i realizujemy wspólne inwestycje.

5.    Z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie zyskaliśmy dofinansowanie na prowadzenie 27 linii autobusowych w 2021 roku w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej.

6.     Ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. w formie wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w następujących dziedzinach:
I. Zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Kwota przewidziana na realizację ww. zadania w roku 2021 wynosi 17000,00 zł.
II. Zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. Kwota przewidziana na realizację ww. zadania w roku 2021 wynosi 7000,00 zł.
III. Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Kwota przewidziana na realizację ww. zadania w roku 2021 wynosi 20000,00 zł.
IV. Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Kwota przewidziana na rMikołaj w gminieealizację ww. zadania w roku 2021 wynosi 42000,00 zł.
V. Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa. Kwota przewidziana na realizację ww. zadania w roku 2021 wynosi 5000,00 zł.

7.    Gmina Giżycko nie zapomina o potrzebujących. Mikołaj, tradycyjnie jak w każdym roku tak i teraz odwiedził osoby niepełnosprawne w Gminie, którym przekazane zostały paczki. Nad całością czuwał GOKiR pod nadzorem Pani Ewy Sobieskiej Zastępcy Wójta Gminy Giżycko.

8.     Został wyłoniony wykonawca – Poczta Polska S.A. na : „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie odbioru, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych dla potrzeb Urzędu Gminy Giżycko”.
 Materiał wideo z XIX sesji

Anioły w koroniePoprzednia sesja odbyła się 29.10.2020 r.
Na nadzwyczajnej XXVIII sesji Rady Gminy nie przedstawiałem sprawozdania wójta ale w celu przybliżenia części działań publikuję informacje z ostatniego okresu.
Link do porządku sesji: Kliknij

1.    5 listopada 2020 roku, na stanowisko Zastępcy Wójta Gminy Giżycko została powołana Pani Ewa Sobieska, Dyrektor GOKiR w Wilkasach. Pani Ewa Sobieska będzie miała ¼ etatu Zastępcy Wójta i nadal będzie pełniła obowiązki Dyrektora GOKiR. Powołanie zastępcy podyktowane jest przede wszystkim potrzebą zapewnienia ciągłości pracy urzędu  w przypadku mojej ewentualnej choroby. Ponadto dzięki zaangażowaniu Pani Ewy gmina możne zwiększyć ilość inwestycji dla dobra wspólnego mieszkańców gminy. Zastępca Wójta będzie miał bezpośredni nadzór nad oświatą oraz szerokie uprawnienia do podejmowania działań podczas nieobecności Wójta.

2.    Dobra wiadomość dla mieszkańców Pierkunowa. Kupiliśmy od Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska z siedzibą w Gajewie, nieruchomość zabudowaną budynkiem, w którym funkcjonuje sklep i świetlica.

Remont drogi we Wronce3.   Kolejna inwestycja drogowa w Gminie Giżycko. W ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, przy współudziale finansowym Powiatu Giżyckiego i Gminy Giżycko, wykonano remont około 1 km drogi powiatowej z Wilkas w kierunku Wronki. Dziękuję Panu Staroście Mirosławowi Dariuszowi Drzażdżewskiemu za współpracę na rzecz dobra wspólnego mieszkańców Gminy Giżycko.

4.   NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI. W czasie ograniczeń i obostrzeń sanitarnych oddaliśmy hołd tym, którzy walczyli o Wolność i Niepodległość Polski.
Złożyliśmy kwiaty i znicze przy tablicach pamiątkowych w Bystrym i Wilkasach.

5.    Pozyskaliśmy kolejne dofinansowanie, t.j. 416.046,15 Euro co stanowi 85% kosztów inwestycji. Dzięki tym środkom rozbudujemy Szkołę Podstawową w Bystrym. Dwukrotny wyjazd na Litwę w tym roku wraz z Ewą Dmochowską zaowocował nawiązaniem współpracy z nowym partnerem; miastem Alytus i złożeniem wniosku o dofinansowanie. Dziękujemy Pani Małgorzacie Czopińskiej za pomoc w kontaktach  z Merem miasta Alytus na Litwie.
11 ListopadaOtrzymaliśmy informację, że na posiedzeniu Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska podjęto decyzję o dofinansowaniu naszego projektu transgranicznego pn. „Współpraca – stworzenie innowacyjnego i zdrowego środowiska”. Naszymi partnerami w projekcie są: miasto Alytus oraz dwie szkoły z Alytusa. W ramach wspólnego przedsięwzięcia rozbudujemy szkołę podstawową w miejscowości Bystry o dodatkowe pomieszczenia. Szkoła zostanie powiększona o sale lekcyjne, szatnie, toalety, pomieszczenia gospodarcze i pokój nauczycielski. Projekt będzie polegał na dobudowie obiektu do istniejącego budynku szkoły. Obecna powierzchnia Szkoły Podstawowej w Bystrym zwiększy swoją powierzchnię użytkową o 267,23 m2, a powierzchnię zabudowy o 325,04 m. Głównym celem projektu jest poprawa warunków i jakości kształcenia oraz podniesienie dostępu do edukacji poprzez stworzenie nowoczesnej i bezpiecznej bazy edukacyjnej. Całkowita wartość tego projektu to kwota 998.674,77 Euro.
Łączna kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 848.873,52 Euro i stanowi 85% kosztów przedsięwzięcia, z czego 416.046,15 Euro to dofinansowanie dla Gminy Giżycko.

chodnik w Kozinie6.   INWESTYCJE W GMINIE GIŻYCKO. Trwa budowa chodnika w miejscowości Kozin. Inwestycja prowadzona jest przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w ramach programu budowy chodników 50/50.To znaczy, że Gmina Giżycko dołożyła do tej inwestycji 50% środków finansowych.

7.   17 listopada miałem przyjemność uczestniczyć w konstruktywnych rozmowach w ES-SYSTEM w Wilkasach. Pan Prezes ES-SYSTEM Wilkasy Sp. z o.o. Artur Kubacki zapoznał nas z funkcjonowaniem firmy. Pan Grzegorz Kłoczko Wiceprezes Zarządu Warmińsko -Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Olsztynie omówił możliwości współpracy z przedsiębiorcami i samorządem. ES-SYSTEM korzystając ze wsparcia realizuje przedsięwzięcie polegające na zwiększeniu zdolności produkcyjnej. Cieszy mnie dobra kondycja firmy i plany na dalszy rozwój.

8.   Pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na projekt p.t. "Anioły w koronie". Głównym celem projektu jest ochrona życia i zdrowia osób starszych i osób z niepełnosprawnościami oraz wsparcia osób zatrudnionych – świadczących usługi opiekuńcze jako opiekun osoby niepełnosprawnej oraz asystent osobisty osoby niepełnosprawnej na terenie gminy Giżycko, poprzez podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia rozprzestrzeniania się pandemii Covid-19 w społeczności lokalnej. Wartość projektu ogółem wynosi 88 375 zł w tym środki UE 71 775 zł, wkład własny finansowy 16 600 zł.

9. Radni podjęli uchwałę o nabyciu do gminnego zasobu nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym o powierzchni użytkowej 66,70 m2 położonej w miejscowości Spytkowo, obręb geodezyjny Spytkowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze geodezyjnym 69/5 o powierzchni 0,1689 ha. Gmina Giżycko zainteresowana jest przejęciem w/w nieruchomości, gdyż budynek ten przylega do obiektu świetlicy wiejskiej. W budynku tym znajduje się również remiza OSP Spytkowo. 


Materiał wideo z XXVIII sesji

Facebook