gmina5

X sesja Rady Gminy Giżycko - 26.06…

1.    Gorącym tematem ostatniego czasu jest sprawa Lasu Miejskiego w Gajewie . Podjąłem działania w celu zachowania jego funkcji rekreacyjno-wypoczynk...

Czytaj więcej

IX sesja Rady Gminy Giżycko - Radni…

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Giżycko.Przyjęto stanowiska w sprawie rozwoju sieci dróg krajowyc...

Czytaj więcej

VII sesja Rady Gminy Giżycko - poże…

Ostatnia sesja odbyła się 27.03.20191.    Podziękowanie dla Pana Prezesa Andrzeja Ligęzowskiego za wieloletnią pracę na rzecz Gminnego Zakładu Komunal...

Czytaj więcej

VI sesja Rady Gminy Giżycko - wysok…

Ostatnia sesja odbyła się 27.02.2019roku. W minionym okresie zajmowałem się następującymi sprawami.1. Podpisałem umowę z Aresztem Śledczym w Suwałkach...

Czytaj więcej

V sesja Rady Gminy - trwają remonty…

1.    Trwają prace remontowe w trzech świetlicach: w Sołdanach, Spytkowie i Sterławkach Małych. Pomieszczenia zostaną wymalowane, naprawiony dach, wyr...

Czytaj więcej

IV sesja Rady Gminy Giżycko - minut…

Minutą ciszy uczciliśmy pamięć zamordowanego Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza oraz naszego byłego radnego, zmarłego Krzysztofa Amielawskiego.Uczest...

Czytaj więcej

III sesja Rady Gminy Giżycko - jedn…

W 2019 roku nadal będzie funkcjonowała bezpłatna autobusowa komunikacja miejsko-gminna!Radni jednogłośnie uchwalili budżet na rok 2019.Porządek obrad...

Czytaj więcej

II Sesja Rady Gminy Giżycko - dofin…

Uroczysta sesja odbyła się 22.11.2018, a poprzednia 30.10.2018.1.    Wniosek o dofinansowanie pod nazwą „Wspieranie turystyki i kultury w rejonie troc...

Czytaj więcej

Polecam strony internetowe:


ugg.pl - oficjalna strona Gminy Giżycko
bip.ugg.pl - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Giżycko
gizycko.e-mapa.net - system informacji przestrzennej Gminy Giżycko
gizycko.kiedyprzyjedzie.pl  - system informacji o komunikacji autobusowej
epuap.gov.pl - platforma usług administracji publicznej

REALIZACJA PROGRAMU „KWW KOCHAMY MAZURY - DOBRO WSPÓLNE” 2014-2018

GŁÓWNE CELE

ZMIANA SPOSOBU ZARZĄDZANIA GMINĄ – Przez ostatnie 4 lata słuchaliśmy problemów i potrzeb mieszkańców z różnych środowisk. Wprowadziliśmy stałe godziny przyjmowania mieszkańców oraz ustalanie konkretnych terminów spotkań z Wójtem. Wójt osobiście uczestniczył w większości zebrań sołeckich. Przy rozpatrywaniu możliwości powstania inwestycji potencjalnie negatywnie oddziałującej na środowisko, organizował spotkania z mieszkańcami słuchając opinii. Efektem takich działań jest między innymi tworzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kilku miejscowościach w celu wprowadzenia określonych parametrów dla zabudowy i prowadzenia chowu zwierząt.
Wójt informował mieszkańców SMS-ami o najważniejszych wydarzeniach w gminie oraz zebraniach sołeckich.Kochamy Mazury
 
PRZEJRZYSTE FUNKCJONOWANIE GMINY – Wprowadziliśmy nagrywanie wideo posiedzeń komisji i rady gminy oraz ich publikację w internecie. Materiały na sesję obligatoryjnie publikowane są na stronie BIP i dostępne wszystkim zainteresowanym. W Urzędzie funkcjonuje elektroniczny kalendarz spotkań Wójta, z możliwością dodawania zdarzeń przez sekretariat, co zdecydowanie ułatwia zarządzanie czasem. Organizujemy kwartalne spotkania z sołtysami, na których przedstawiamy bieżące sprawy dotyczące gminy i sołectw oraz konsultujemy ważniejsze kierunki działań. Dopełnieniem są szczegółowe sprawozdania Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym, również dostępne w internecie.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMINY
– Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, wykorzystując wszystkie atuty gminy, inwestycje są realizowane w całym jej obszarze. Wynika to z rzeczywistych potrzeb społeczności lokalnych.

INNOWACJE, ROZWÓJ I NOWOCZESNOŚĆ – Wdrożyliśmy internetowy system informacji przestrzennej z udostępnieniem miejscowych planów zagospodarowania i studium uwarunkowań - http://gizycko.e-mapa.net. Unowocześniona została strona internetowa gminy www.ugg.pl. Na portalach społecznościowych prowadzone są konta: Wójta, GZK, GOKiR i Park Wodny Wilkasy.
Wprowadziliśmy system dynamicznej informacji o komunikacji autobusowej poprzez stronę www.gizycko.kiedyprzyjedzie.pl, aplikację na smartfony, kody QR oraz smsy z rozkładem jazdy autobusów. Wdrażamy program Cyfrowe Mazury, który umożliwi realizację wniosków mieszkańców w trybie online.
Wprowadzono system ewidencji finansów zintegrowany m.in. z systemem podatkowym, ewidencją ludności, majątkiem gminy i systemem bankowym, co daje dostęp do szerokiej informacji w procesie decyzyjnym.
Jesteśmy na etapie wdrażania elektronicznego obiegu dokumentów urzędu. Jako udogodnienie dla mieszkańców wprowadziliśmy płatności bezgotówkowe w kasie (karta) i telefonem - bezpośrednio na stanowisku pracownika (blik) – bezpłatnie! W celu zmniejszenia kosztów obsługi kredytu wprowadziliśmy emisję obligacji komunalnych - jako nowatorskie źródło finansowania.

PODJĘTE DZIAŁANIA
ROZWÓJ GOSPODARCZY I WALKA Z BEZROBOCIEM
Zapewniliśmy cykliczne, bezpłatne porady i pomoc specjalisty ds. pozyskiwania funduszy unijnych.
7 Cudów MazurKontynuujemy funkcjonowanie klastra turystycznego Mazury. Podjęliśmy działania w celu powołania Społecznej Rady Rozwoju Gminy Giżycko. Do tego zespołu zaprosiliśmy sołtysów. Nie wyłoniła się jednak grupa, która mogłaby tworzyć trzon społecznej rady. W związku z tym, postanowiliśmy cyklicznie organizować spotkania z sołtysami, analizując najistotniejsze kierunki działań. Konsultowaliśmy z mieszkańcami najważniejsze przedsięwzięcia w gminie, m.in. przeprowadziliśmy konkurs na zagospodarowanie nabrzeża przy Amfiteatrze w Wilkasach.
Wprowadziliśmy zwolnienie z podatku od nieruchomości za budynki przeznaczone do działalności w pierwszych latach od zakończenia budowy.
Organizowaliśmy spotkania z przedsiębiorcami i rolnikami w celu zebrania opinii i oczekiwań.
Podjęliśmy działania w celu utworzenia podstrefy Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (www.wmsse.com.pl) na terenach specjalnie wybranych. Jesteśmy na etapie opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które posłużą pozyskaniu potencjalnych inwestorów i wzmocnieniu rozwoju stref przemysłowych.
Byliśmy jednym z inicjatorów powstania Centrum Integracji Społecznej, które prężnie działa na mocy porozumienia z Miastem i innymi Gminami.
Wdrożyliśmy w dwóch miejscowościach (Kozin i Świdry) program „CAL do szczęścia”. W ramach projektu grupa mieszkańców korzysta z różnego rodzaju zajęć i warsztatów. Dzięki temu uaktywniamy społeczność lokalną.
Uczestniczymy w projekcie pn. „7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich”. W ramach projektu zostanie wdrożony między innymi system obsługi i wsparcia przedsiębiorców: Mazurski System Obsługi Inwestora i Eksportera (MSOIiE) oraz System Informacji Gospodarczej (SIG). Projekt realizujemy wspólnie ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 i dziewięcioma samorządami. Współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Wprowadziliśmy konkurs „Przedsiębiorca Roku ...” , dzięki któremu promujemy lokalnych przedsiębiorców.

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY, BUDOWNICTWO
Wdrożyliśmy zasadę ustalania kolejności remontu dróg szutrowych oraz włączania podwykonawców do prac remontowych na drogach, aby szybciej wykonać niezbędne prace.
Przebudowa drogi we WronceSkutecznie ubiegaliśmy się o pozyskiwanie środków zewnętrznych na budowę nowych dróg. Wybudowaliśmy kilkanaście utwardzonych dróg, m.in. w Kalinowie, Zielonym Gaju, Świdry-Spytkowo, ul. Zachodniej i Dworskiej w Gajewie, ul. Szkolnej, Przemysłowej i Dębowej w Wilkasach, ul. Sympatycznej w Antonowie, Piękniej Górze i Wronce. Natomiast budowa dróg o nawierzchni asfaltowej w Kruklinie, Sulimach, Sterławkach Małych i ul. Dębowej w Gajewie zakończy się jeszcze w tym roku. Powstały nowe drogi szutrowe umożliwiające dostęp do pól. Powstały również ścieżki rowerowe, m.in. w Gajewie (ul. Dworska i Suwalska), Sulimach, Kruklinie i Wilkasach (Prefabet).
W trakcie procesu inwestycyjnego jest budowa ścieżek w ramach Mazurskiej Pętli Rowerowej, która przebiegając przez 12 gmin będzie tworzyła trasę o długości 300 km. Zdecydowanie zwiększyliśmy zaangażowanie Gminnego Zakładu Komunalnego w remonty dróg gruntowych. Skupiliśmy się na konkretnych działaniach umożliwiających każdego roku wyremontowanie strategicznych odcinków dróg. Wykonaliśmy m.in. przebudowę drogi Wronka – Sterławki Małe oraz Sterławki Małe – Bogacko.
Przeprowadziliśmy audyt oświetlenia ulicznego. Pozyskaliśmy środki na modernizację sieci oświetleniowej w Kożuchach Wielkich – wymiana oświetlenia na energooszczędne oprawy ledowe. W miarę możliwości finansowych, podnosimy poziom obsługi infrastrukturalnej, m.in. przez podłączanie nowych punktów świetlnych.
Uchwaliliśmy nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Dbamy o to, aby w sąsiedztwie obszarów przeznaczonych na cele  mieszkaniowe, bądź rekreacyjne nie była lokalizowana zabudowa uciążliwa.
Przebudowaliśmy Stację Uzdatniania Wody w Upałtach i wykonaliśmy spinkę wodociągową pomiędzy dwoma systemami sieciowymi.
W wyniku podjętych działań obniżyliśmy ceny wody i ścieków, przez co zmalały dopłaty z budżetu gminy.

 

2014 r.

2018 r.

Obniżka

ZAOPATRZENIE W WODĘ

Cena wody (zł)

5,05

4,58

0,47

Dopłata z budżetu gminy do 1 m(zł)

1,60

1,18

0,42

Cena dla Mieszkańca (zł)

3,45

3,40

0,05

ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Cena za ścieki (zł)

13,99

11,91

2,08

Dopłata z budżetu gminy do 1 m(zł)

3,73

1,67

2,06

Cena dla Mieszkańca (zł)

10,26

10,24

0,02

Wprowadziliśmy dopłaty dla mieszkańców do budowanych przyłączy, studni i przydomowych oczyszczalni.  
Gminę Giżycko ujęto w programie „Ostatnia Mila”, który zakłada doprowadzenie światłowodu do odbiorców końcowych - mieszkańców. Oczekujemy na wdrożenie tego programu.

BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI
OSP Kamionki i OSP SpytkowoPrzeanalizowaliśmy zadania realizowane przez Straż Gminną i podjęliśmy decyzję o jej likwidacji.

Zacieśniliśmy współpracę z Komendą Powiatową Policji w Giżycku. Dofinansowaliśmy zakup nowych samochodów, które służą poprawie bezpieczeństwa w naszej gminie.

Wdrożyliśmy akcję Koperta Życia, dzięki której pomoc udzielana przez służby ratunkowe może być szybsza i dokładniejsza.
Wprowadziliśmy dla mieszkańców bezpłatne porady prawne.

W celu poprawy bezpieczeństwa, we współpracy z innymi podmiotami utworzyliśmy oświetlone przejście piesze na skrzyżowaniu ulicy Obwodowej i Suwalskiej.
Doposażyliśmy strażaków OSP w mundury i nowy sprzęt. Szkolimy nowych ochotników. Oczekujemy na realizację zamówionego wozu strażackiego do OSP Kamionki, która jest w systemie KSRG.
Co roku partycypujemy w kosztach zakup sprzętu medycznego do szpitala powiatowego w Giżycku.

ADMINISTRACJA I SAMORZĄDNOŚĆ
Publikujemy zapisy wideo z posiedzeń komisji i sesji Rady Gminy Giżycko oraz projekty uchwał. Informujemy mieszkańców poprzez stronę BIP i media społecznościowe o planowanych sesjach Rady Gminy.Nowy sprzęt w GZK
Dokonaliśmy analizy funkcjonowania spółki GZK. Podnieśliśmy jej konkurencyjność i jakość wykonywanych usług. Rozwinęliśmy dotychczasowe możliwości funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zakupiliśmy dodatkowy sprzęt, w tym koparko - ładowarkę JCB oraz wprowadziliśmy nowe obszary działalności - przewijanie silników elektrycznych. Rozpoczęliśmy budowę warsztatów niezbędnych do utrzymania taboru autobusowego.
Aktywnie uczestniczymy w realizacji zadań z funduszu sołeckiego. To bardzo ważne narzędzie, które aktywizuje mieszkańców. Z roku na rok środki na fundusz sołecki są coraz większe i wykorzystywane przez wszystkie sołectwa w 2018r. – 577 456,86 zł , a w 2019r.  - 608 215,63 zł.
Podjęliśmy działania w celu uregulowania własności nieruchomości przy ul. Mickiewicza 33 (budynek urzędu). W wyniku tych działań podpisano PRZEDWSTĘPNĄ UMOWĘ ZAMIANY NIERUCHOMOŚCI, w której określono procedurę ostatecznego uregulowania stanu prawnego siedzib urzędów.

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Remont Szkoły Podstawowej w UpałtachRozbudowaliśmy Szkołę Podstawową w Wilkasach o kolejne trzy klasopracownie. Ponadto modernizujemy i remontujemy trzy szkoły podstawowe. Korzystając ze wsparcia środków zewnętrznych doposażamy je w nowoczesny sprzęt dydaktyczny. Wykonaliśmy projekty techniczne rozbudowy SP Wilkasy i SP Bystry.
Opracowaliśmy przejrzysty system finansowania dodatkowych zajęć w ramach programu „Nauczycielskie inicjatywy na rzecz uczniów” oraz wsparcia zdolnej młodzieży, poprzez stypendia wójta.
Wspieramy organizowanie zajęć sportowych i udział w zawodach przeprowadzanych poza gminą (czwartki lekkoatletyczne, szkółka żeglarska).
Zatrudniamy na boiskach "Orlik" animatorów sportu, zajmujących się organizowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży.

TURYSTYKA
Sukcesywnie opracowujemy projekty budowy ścieżek rowerowych i je realizujemy. Oznakowaliśmy nowe trasy turystyczne z Pięknej Góry do Wron oraz od ul. Zachodniej w Gajewie przez Świdry i Spytkowo do Sulim.
Realizujemy projekt budowy Mazurskiej Pętli Rowerowej. Jeden z odcinków zakłada budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej przy jeziorze Niegocin - od ronda w Wilkasach do kanału Kula. Kolejny asfaltowy odcinek ścieżki rowerowej przewidziany jest w Dobie.
Wykonaliśmy projekt budowy ścieżek rowerowych po nieczynnych nasypach kolejowych. Ubiegamy się o dofinansowanie z programu Interreg Litwa-Polska. Poprzez te działania staramy się doprowadzić do pełnego wykorzystania potencjału turystycznego Gminy Giżycko.
Dokonaliśmy przeglądu działań promocyjnych gminy. Wprowadziliśmy nowe działania w mediach społecznościowych typu Facebook.
W celu poprawienia wykorzystania potencjału naszego regionu w okresie zimowym wprowadziliśmy nowe cykliczne wydarzenie, t.j.  Bitwę Zimową Wojsk z okresu I Wojny Światowej.
Prowadzimy kampanię informacyjną promując hasła: UGG.PL - Ulubiona Gmina Giżycko oraz Gmina Giżycko – Serce Mazur.
Pozyskaliśmy nowe tereny nad jeziorami w Upałtach, Wronce i Bogaczewie. Po uzyskaniu zezwoleń na wycinkę trzciny poszerzaliśmy dostęp do jezior porządkując ich brzegi.
Propagujemy walory naszego regionu i możliwości uprawiania turystyki. W 2017 roku zostaliśmy jednym z laureatów VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Gmina Przyjazna Rowerzystom”, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.

SPORT I REKREACJA
Przeprowadziliśmy nową imprezę sportową: wyścigi rowerowe Milko Mazury MTB Etap 3 Wilkasy, która ściągnęła wielu pasjonatów jazdy na rowerze.
Już kolejny rok organizujemy Międzysołecki Turniej Piłki Nożnej. Rozgrywki piłkarskie są na coraz wyższym poziomie i angażują Mieszkańców naszej gminy.
Cyklicznie współorganizujemy Ogólnopolskie Biegi Rodzinne w Lesie Miejskim w Gajewie k. Giżycka.
Do stałego kalendarza imprez wpisaliśmy Wiosenny Turniej Tenisa Stołowego, otwarte Mistrzostwa Gminy Giżycko w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie, Turniej Bowlingowy, Rodzinne gry i zabawy w wodzie w Parku Wodnym Wilkasy, międzysołeckie rozgrywki w piłkę siatkową, Festiwal Szachowy i Sobótkę, Czempionat Koni Zimnokrwistych.
Poprawiamy infrastrukturę nabrzeży naszych jezior. Przebudowaliśmy teren wokół amfiteatru w Wilkasach, a wzdłuż nabrzeża utworzyliśmy promenadę pieszo-rowerową z miejscami do rekreacji. Pozyskaliśmy środki na przebudowę nabrzeża w Bystrym, z terminem realizacji w 2019 roku.
Utworzyliśmy gminną szkółkę żeglarską w Bystrym. Budujemy boisko do piłki koszykowej przy SP w Upałtach.

OCHRONA ŚRODOWISKA
Prowadzimy program wymiany azbestowych pokryć dachowych.
Uruchomiliśmy dotacje celowe ze środków budżetu Gminy Giżycko na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska w zakresie:
1) budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;
2) budowy przyłączy nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej;
3) budowy przyłączy nieruchomości do istniejącej sieci wodociągowej;
4) budowy studni oraz ujęć wody niezbędnych do zaspokajania potrzeb bytowych;
5) zakupu i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii cieplnej lub/i chłodu – pompy ciepła o zainstalowanej mocy do 100 kW;
6) zmiany ogrzewania węglowego;
7) budowy źródeł energii elektrycznej na potrzeby własne - systemy fotowoltaiczne o mocy do 40 kW.
Wprowadziliśmy bezpłatne przejazdy autobusowe w komunikacji miejsko-gminnej.

POMOC SPOŁECZNA
Pozyskaliśmy środki na przebudowę budynku w Upałtach Małych i udostępniliśmy potrzebującym mieszkańcom nowe lokale socjalne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, we współpracy z Bankiem Gospodarki Żywnościowej oraz Centrum Integracji Społecznej, dystrybuuje potrzebującym mieszkańcom artykuły żywnościowe. Zrealizowaliśmy projekt „Trochę Nadziei na Nadzieję”, w którym wsparcie otrzymały rodziny będące w trudnej sytuacji życiowej. W ramach wsparcia z budżetu antyalkoholowego finansujemy działanie Klubu Seniora oraz dofinansowujemy programy profilaktyczne w szkołach. Prowadzimy dwa punkty konsultacyjne dla dzieci, młodzieży i rodziców. Przystąpiliśmy do ogólnopolskich kampanii społecznych „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Postaw na rodzinę” oraz „Stop przemocy”.

KULTURA
Zgodnie z zapowiedzią zwiększyliśmy ilość pomieszczeń wykorzystywanych przez pracowników w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Wilkasach. Wyremontowaliśmy pomieszczenia i zmodernizowaliśmy salę do prowadzenia zajęć z dziećmi.
Rozszerzyliśmy ofertę zajęć w świetlicach.
Dożynki traktujemy jako największe święto w Gminie, które stanowi okazję do integracji społeczności, podkreślenia rolniczego charakteru gminy, a także kultury i tradycji wiejskiej. Wprowadziliśmy finałowe rozgrywki piłkarskie oraz prezentacje stoisk sołeckich. Utworzyliśmy Klub Seniora przy GOKiR w Wilkasach.
Zachęcamy do aktywizacji mieszkańców i tworzenia stowarzyszeń, które doprowadzą do powstawania wiosek tematycznych. Wspieramy organizację pikników rodzinnych integrujących mieszkańców.
Organizujemy uroczystości patriotyczne. Wykonaliśmy dwie tablice pamiątkowe w Bystrym i Wilkasach, które przypominają nam, że pamięć o bohaterach powinna być żywa i przekazywana z pokolenia na pokolenie.

Drodzy Mieszkańcy
Przez ostatnie cztery lata skupiliśmy się na działaniach zmierzających do tego, aby samorząd gminny dobrze służył mieszkańcom oraz sprawnie pozyskiwał środki zewnętrzne. Sprawiliśmy, że urząd gminy działa jeszcze bardziej efektywnie. Sukcesywnie realizowaliśmy nasz program wyborczy mając na uwadze zaspokajanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Przy podejmowaniu decyzji kierowaliśmy się rachunkiem ekonomicznym, i mimo realizacji wielu inwestycji, zmniejszyliśmy zadłużenie budżetu gminy z 12 mln do 8,3mln złotych. Byliśmy blisko Was uczestnicząc w tak licznie organizowanych zebraniach sołeckich.
Dokonaliśmy istotnych i potrzebnych zmian w funkcjonowaniu gminy, aby podnieść komfort życia, bezpieczeństwo oraz ogólne zadowolenie mieszkańców. Duża ilość inwestycji świadczy o tym, że Nasza Gmina rozwija się dynamicznie.
Zdajemy sobie sprawę, że potrzeb jest jeszcze bardzo wiele i trzeba wytężonej pracy, by starać się je wszystkie zaspokoić.

Zapewniamy Was, że mamy zapał, siły i koncepcję do dalszego działania dla dobra wspólnego Mieszkańców Gminy Giżycko.


WSZYSTKO DLA DOBRA WSPÓLNEGO MIESZKAŃCÓW

Marek Jasudowicz Wójt Gminy Giżycko

  i KWW Kochamy Mazury – Dobro Wspólne
Materiał wyborczy KWW Kochamy Mazury – Dobro Wspólne
© 2019 Marek Jasudowicz - Wójt Gminy Giżycko
Facebook