jasudowicz-4-ostrow-1

XLVIII Sesja Rady Gminy Giżycko - p…

Sesja nadzwyczajna Radni podjęli uchwałę o odwołaniu z dniem 29 maja 2022 roku Pani Monikę Dębek ze stanowiska Skarbnika Gminy Giżycko z powodu złożen...

Czytaj więcej

XLVII Sesja Rady Gminy Giżycko - op…

Poprzednia sesja odbyła się 29.03.2022 r. 1.    Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne.  Podpisałem umowę na wymianę  311 sztuk. Oprawy zost...

Czytaj więcej

XLVI Sesja Rady Gminy Giżycko - sol…

1.   DZIAŁANIA – POMOC OSOBOM Z UKRAINY•    Dnia 26 lutego 2022r. na stronie FB Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej została założona zbiórka artykułów ...

Czytaj więcej

XLV Sesja Rady Gminy Giżycko - Radn…

Rada gminy przyjęła stanowisko o Solidarności z narodem Ukraińskim Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Józefa Trąbki sołtysa sołectwa...

Czytaj więcej

XLII Sesja Rady Gminy Giżycko - jed…

Jednogłośnie uchwalono rekordowy pod względem wielkości inwestycji budżet na 2022r. Na inwestycje zaplanowano około 29 000 000,00 złZnaczna część tych...

Czytaj więcej

XLI Sesja Rady Gminy Giżycko - 25.1…

Poprzednia sesja odbyła się 28.10.2021 r. 1. Dofinansowanie dla Gminy Giżycko. Otrzymaliśmy dofinansowanie do projektu pn. „Rozwój infrastruktury rekr...

Czytaj więcej

XL Sesja Rady Gminy Giżycko - cofni…

Poprzednia sesja odbyła się 29.09.2021 r.  Uczestniczyłem w : 1.   V Potrójnej Pętli Mazurskiej – cykl jubileuszowy.2.    Spotkaniu w sprawie ścieżek ...

Czytaj więcej

XXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Gmi…

Poprzednia sesja odbyła się 29.06.2021 r. 1.    30 czerwca zakończył się trwający cztery dni obóz taneczny zorganizowany przez Gminę Giżycko – lidera ...

Czytaj więcej
Polecam strony internetowe:
ugg.pl - oficjalna strona Gminy Giżycko
bip.ugg.pl - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Giżycko
gizycko.e-mapa.net - system informacji przestrzennej Gminy Giżycko
epuap.gov.pl - platforma usług administracji publicznej
gzkbystry.pl - Gminny Zakład Komunalny w Bystrym
e-uggizycko.cyfrowe-mazury.pl - system eUsługi

XXXV sesja Rady Gminy - 26.05.2021r. - Przebudowa drogi do Gut

Droga do GutGmina Giżycko udziela pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą: Remont drogi powiatowej nr 1803N na odcinku Guty – do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 592 w wysokości 850.000 zł. Powiat nie uzyskał dofinansowania do niniejszego przedsięwzięcia z Funduszu Dróg Samorządowych, zadanie jest na liście rezerwowej. W wyniku przeprowadzonej procedury zamówień publicznych uzyskał korzystne oferty, najkorzystniejsza na kwotę 1.669.582,07 zł. Zadanie obejmuje remont drogi o długości 3,460 km.

XXXV sesja Rady Gminy odbyła się w trybie nadzwyczajnym, w związku z tym w porządku obrad sesji nie było sprawozdania z działalności.
Przedstawiam krótkie sprawozdanie z ostatniego okresu.

1.    Dnia 6 maja 2021 roku  podpisałem umowę z firmą GRUNDUNG Sp. z o.o. w Białystoku, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Wojciecha Bojara na realizację zadania: „Współpraca – tworzenie innowacyjnego i zdrowego środowiska (rozbudowa SP Bystry)” współfinansowanego ze środków Programu Interreg V-A Litwa – Polska 🇱🇹🇵🇱 . Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie Szkoły Podstawowej o dodatkowe oddziały przedszkolne na dz. nr ew. 6/17, obręb nr 15 Sulimy, gmina Giżycko.  
W ramach inwestycji zaplanowana jest:
- budowa budynku przeznaczonego na oddziały przedszkolne: budynek parterowy  o tradycyjnej konstrukcji posadowiony na ławach i stopach fundamentowych z dachem płaskim (konstrukcji żelbetowej), wyposażony w 2 wejścia – wejście główne i wejście tylne umożliwiające przejście na boisko i plac zabaw,
- przebudowa istniejących obiektów na terenie posesji i przyłączy: przebudowa wjazdu na posesję i ogrodzenia, istniejącego przyłącza gazowego, ciepłowniczego, energetycznego i telekomunikacyjnego, miejsc postojowych oraz  przeniesienie "blaszaka".
Dane charakteryzujące obiekt:
Powierzchnia zabudowy - 335.75 m2,
Powierzchnia użytkowa - 267.23 m2,
Kubatura - 1172 m3.
Termin realizacji: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Wartość umowy: 1 387 000,00 zł brutto.
 
Kanalizacja2.    Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej cz.1 Pierkunowo – Al. Wojska Polskiego w Giżycku. Prace obejmują budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej i sieci wodociągowej z rur polietylenowych oraz kolektora sanitarnego tłocznego z komorą zasuw i komorą pomiarową. Inwestycja o wartości 110 558,66 zł finansowana ze środków budżetu Gminy Giżycko.Wykonawcą jest firma: ENERGOTEL-BIS Joanna Taciak.
 
3.    W dniu 11 maja 2021 r. Pan Piotr Andrzej Panaś odebrał powierzenie stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Jagiellończyka w Wilkasach. Nowy Dyrektor został wyłoniony w drodze konkursu, który obył się 27 kwietnia 2021r. Swoją
zaszczytną  i odpowiedzialną funkcję będzie pełnić przez 5 lat, począwszy od 01 września 2021 r.
 
4.    W gronie 19 samorządów w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, podpisałem akt notarialny powołujący SIM KZN-Północ spółka z o.o., której zadaniem będzie budowa tanich mieszkań. Podjęliśmy pierwsze uchwały tworzące struktury spółki.    

 5.    NWESTYCJE GMINNE: Budujemy sieć wodociągowo-kanalizacyjną w Spytkowie.
Realizacja zadania możliwa jest dzięki pozyskaniu dofinansowania z PROW.W ramach I etapu inwestycji pt.: „Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Giżycko w miejscowościach: Spytkowo, Wilkaski, Szczybały Giżyckie, Kozin” budowana jest sieć wodociągowa i kanalizacyjna w miejscowości Spytkowo.
Zakres robót obejmuje:
•    budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Spytkowo o długości = 6615 m wraz z budową 6 szt. przepompowni sieciowych,
•    budowę sieci wodociągowej w m. Spytkowo o długości = 160 m.
Celem planowanej inwestycji jest wsparcie lokalnego rozwoju, poprawa środowiska naturalnego poprzez polepszanie jakości gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Giżycko.
Całkowity koszt wszystkich zadań to kwota 3.999.197,31 zł. Dofinansowanie z PROW to kwota 1.999.923,00 zł. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.”
 
6.    Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Grajwie, Kąpie i Upałtach.
Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Bystrym otrzymał unijne wsparcia w ramach programu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację inwestycji pt.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Kąp - Upałty, Gmina Giżycko. Etap III”. Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz ochrona środowiska naturalnego w Gminie Giżycko poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej długości ponad 6 km oraz sieci wodociągowej z trzema hydrantami podziemnymi o długości ponad 100 m. Realizacja inwestycji uporządkuje gospodarkę wodno-ściekową w miejscowości Grajwo, Kąp, Upałty, a także wpłynie pozytywnie na klimat oraz środowisko naturalne. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Sp. z o.o. w Suwałkach.
Wartość inwestycji: 2 717 070,00 zł brutto.
 
harcerze7.    16 maja 2021 r.  w miejscowości Bystry 12. Grunwaldzka Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Bystrzaki” obchodziła V rocznicę swojej działalności. Odbyła się gra terenowa, uroczyste ślubowanie harcerskie, następnie złożenie zniczy pod Dębem Pamięci poświęconemu Edwardowi Bułhakowi, którym opiekuje się drużyna. Nie obyło się bez ogniska, urodzinowego tortu oraz pysznego poczęstunku. Nagrody i gratulacje uczestnikom wręczyła Zastępca Wójta Pani Ewa Sobieska. Serdecznie dziękujemy za obecność oraz piękne upominki dla harcerzy w postaci książek Poseł na Sejm RP Pani Iwona Arent. Druhowi Dawid Godz oraz jego drużynie życzymy satysfakcji i wiele radości z pełnionej służby.

8.    Gmina Giżycko realizuję zadanie pn.: „Budowa Mazurskiego Traktu Rowerowego”.
W ramach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Odkrycie dziedzictwa turystycznego rejonu trockiego i giżyckiego” 🇱🇹🇵🇱 wykonywane są roboty budowlane przy budowie „Mazurskiego Traktu Rowerowego” na odcinku od miejscowości Grajwo do miejscowości Nowe Sołdany o łącznej długości 8,240 km. Prace są realizowane w sposób najmniej uciążliwy dla użytkowników przyległych pól uprawnych oraz w części mieszkańców przyległych posesji. Na odcinku gdzie budowana ścieżka rowerowa przebiega drogą gminną w miejscowości Grajwo w części wykonano: podbudowę z gruntu rodzimego stabilizowanego cementem, trwa odcinkowe poszerzenie istniejącej jezdni.
Na odcinku przebiegającym po dawnym nasypie kolejowym: oczyszczono teren z rosnących krzaków, przygotowano podłoże gruntowe pod wykonanie podbudowy i nawierzchni ścieżki.

9.    W Gminie Giżycko mamy same wspaniałe sołectwa.
Sołtys sołectwa Bogacko, Pan Daniel Skrobisz odebrał dyplom za udział w IV Ogólnopolskim Konkursie  „Fundusz Sołecki - najlepsza inicjatywa".
 
Bogacko10.    Podpisałem umowę na realizacje zadania z dofinansowania w ramach Małych Grantów Sołeckich. Powstanie DOMEK OGRODNIKA  w sołectwie Bogacko - Projekt zakłada stworzenie miejsca (domku ogrodnika ) wraz z pełnym wyposażeniem tj. szpadle, grabie, sekatory, szczypce, nożyce, młotki, taczki itp.) pełniącego funkcję magazynu do przechowywania narzędzi ogrodniczych oraz mini warsztatu, a także oświetlenie i zagospodarowanie terenu wokół niego. BOGACKO DZIAŁKA NR 56/2. Wnioskowana kwota - 15000,00 zł. Całkowita wartość zadania - 20000,00 zł. Projekt zakłada stworzenie miejsca, które da możliwość organizacji wielu warsztatów o tematyce proekologicznej np. budowy budek/karmników dla ptaków i domków dla owadów, a nawet warsztatów florystycznych itp. Umożliwi to jednocześnie pielęgnację i odpowiednie zadbanie o przestrzeń wspólną mieszkańców poprzez całoroczne prace. Przyczyni się to do poszerzania wiedzy z zakresu ogrodnictwa, ekologii poprzez wspólne dbanie o estetykę i przestrzeń reprezentacyjną wsi Bogacko - zwłaszcza wśród najmłodszego pokolenia. Inwestycja przewiduje zakup i postawienie domku ogrodnika i drewutni na drewno opałowe oraz niezbędnego wyposażenia tj. szpadli, grabi, sekatorów, szczypiec, nożyc, młotków, taczek itp. Aby podnieść atrakcyjność ściany wejściowej altany –zaplanowany został montaż kieszeni filcowych, czyli stworzenie ogrodu wertykalnego – zielonej ściany. Ponadto teren zostanie wyposażony w lampy solarne, hamaki, stół do gry np. w warcaby czy chińczyka , zagospodarowana zostanie przestrzeń wokół domku– wprowadzone zostaną elementy rzeźb (związanych z budynkiem Centrum Rekreacji i Wędkarstwa).
 
11.    Zakończył się nabór wniosków na dofinansowanie do wypoczynku letniego w roku 2021. Prawie stu młodych mieszkańców Gminy Giżycko w wieku 6-15 lat skorzysta z gminnego dofinansowania atrakcyjnego wypoczynku letniego tj. 5 - dniowych półkolonii w wymiarze co najmniej  9 – godzin dziennie. Tegoroczni organizatorzy wypoczynku zapewniają: różnorodne zajęcia tematyczne, zajęcia z zakresu windsurfingu i sportów wodnych oraz zajęcia o charakterze sportowym (w tym: tenis i żeglarstwo).


Materiał wideo z XXXV sesji nadzwyczajnej

Facebook