gmina5

XLI Sesja Rady Gminy Giżycko - 25.1…

Poprzednia sesja odbyła się 28.10.2021 r. 1. Dofinansowanie dla Gminy Giżycko. Otrzymaliśmy dofinansowanie do projektu pn. „Rozwój infrastruktury rekr...

Czytaj więcej

XL Sesja Rady Gminy Giżycko - cofni…

Poprzednia sesja odbyła się 29.09.2021 r.  Uczestniczyłem w : 1.   V Potrójnej Pętli Mazurskiej – cykl jubileuszowy.2.    Spotkaniu w sprawie ścieżek ...

Czytaj więcej

XXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Gmi…

Poprzednia sesja odbyła się 29.06.2021 r. 1.    30 czerwca zakończył się trwający cztery dni obóz taneczny zorganizowany przez Gminę Giżycko – lidera ...

Czytaj więcej

XXXVI sesja Rady Gminy - 29.06.2021…

Najważniejszym punktem dzisiejszej sesji była uchwała w sprawie udzielenia absolutorium. Przedstawiony został Raport o stanie Gminy Giżycko, który ob...

Czytaj więcej

XXXV sesja Rady Gminy - 26.05.2021r…

Gmina Giżycko udziela pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą: Remont drogi powiatowej nr 1803...

Czytaj więcej

XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy…

W tym roku odnotowaliśmy rekordowy wynik poziomu wydatków inwestycyjnych. Obecnie budżet 2021 r. zawiera wydatki w wysokości 67.551.414,33 zł, w tym i...

Czytaj więcej

XXXIII nadzwyczajna sesja Rady Gmin…

SESJA XXXIII    31.03.2021 r.Ponieważ  była to sesja nadzwyczajna, sprawozdanie z działalności przedstawiam poniżej.1.      18 lutego 2021 r. w siedzi...

Czytaj więcej

XXXII sesja Rady Gminy - 25.03.2021…

Gmina Giżycko przystępuje do programu który umożliwi budowę tanich mieszkań pod wynajem z możliwością dojścia do własności. Radni Gminy Giżycko stosun...

Czytaj więcej
Polecam strony internetowe:
ugg.pl - oficjalna strona Gminy Giżycko
bip.ugg.pl - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Giżycko
gizycko.e-mapa.net - system informacji przestrzennej Gminy Giżycko
epuap.gov.pl - platforma usług administracji publicznej
gzkbystry.pl - Gminny Zakład Komunalny w Bystrym
e-uggizycko.cyfrowe-mazury.pl - system eUsługi

XXIX sesja Rady Gminy Giżycko - Jednogłośne uchwalono budżet 2021

Poprzednia sesja odbyła się 27.11.2020 r.

Droga do Wronki1.    Zakończył się remont drogi powiatowej Wronka - Wilkasy.
Na drodze z Wilkas do Wronki wykonano prace przygotowawcze, ziemne, wyrównano nawierzchnię mieszanką kruszywa, położono warstwę ścieralną z betonu asfaltowego, wykonano także nowe pobocza. Wartość całego remontu wyniosła 491 083,68 zł (brutto). 318660,00 zł (brutto) stanowił wkład własny do inwestycji w tym 50% tj. 159330,00 zł przeznaczyła na dofinansowanie Gmina Giżycko. 172423,68 zł (brutto) pochodziło z Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Gajewie. Prace wykonano na odcinku 1,070 km. Uroczystość otwarcia odbyła się 25 listopada 2020 roku z udziałem Starosty Powiatu Giżyckiego Mirosławem Dariuszem Drzażdżewskim, Prezesem PRD sp. z o.o. w Gajewie Marianną Jurgo, Przewodniczącą Rady Gminy Giżycko Agnieszką Konc, radnymi Gminy Giżycko oraz sołtysem Wronki Jarosławem Dunowski i mieszkańców.

2.     Czas pandemii w Polsce wymusił wprowadzenie zdalnego nauczania.
Jak funkcjonują szkoły w tych trudnych, nowych warunkach sprawdziła Pani Ewa Sobieska pełniąca funkcję Zastępcy Wójta Gminy Giżycko.
Szkoły pracują zdalnie na przeznaczonych do tego programach komputerowych. W Szkole Podstawowej Zdalna pracaw Bystrym i Szkole Podstawowej w Wilkasach  wykorzystywany jest pakiet Office 365 dla szkół zawierający Microsoft Teams, . Natomiast Szkoła Podstawowa w Upałtach wykorzystuje program Google Classroom. Programy te zapewniają wielofunkcyjną komunikację nauczycieli z uczniami oraz rodzicami. Niezależnie od formy nauczania szkoły korzystają z e-dziennika LIBRUS. Dzięki temu rodzice mogą na bieżąco śledzić postępy swoich dzieci i komunikować się w razie potrzeby z nauczycielami, wychowawcami i dyrektorem szkoły. Gmina Giżycko wiedząc, że nie wszyscy uczniowie posiadają odpowiedni sprzęt komputerowy zakupiła 17 laptopów w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła” i 40 w ramach projektu „Zdalna szkoła+”. Podczas wizyty w szkołach Z-ca wójta Pani Ewa Sobieska przekazała na ręce dyrektorów gry edukacyjne ,,Piramida zdrowia" otrzymane z Ministerstwa zdrowia w ramach programu ,,Planuję długie życie".

3.    Zakończyła się realizacja projektu nr POPC.03.01.00-00-0095/18 pt. „Akademia kompetencji cyfrowych dla dorosłych mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” działanie nr 3.1. Gmina Giżycko na jego przeprowadzenie otrzymała grant nr 32/095/2019 w kwocie 80.640 zł stanowiący 100% wydatków kwalifikowanych. W dniach 01 stycznia – 30 listopada 2020 w GOKiR Wilkasy, świetlicach wiejskich, a także online z uwagi na trwającą pandemię odbyło się 12 szkoleń z czterech różnych tematów. Ogółem szkoleniami objęto 144 uczestników. W ramach projektu zakupiono 12 sztuk komputerów przenośnych Acer E5-576-392H (8GB – SSD 256 GB) oraz jedną mobilną szafkę do ich przechowywania i ładowania za kwotę 25.860 zł brutto.

Ścieżka po nasypach4.    Podpisałem umowę z Firmą Handlowo Usługową Szymon Walentynowicz, na wykonanie pierwszego etapu budowy ścieżki rowerowej po starych nasypach kolejowych.
Powstanie ponad 8 km ścieżki od miejscowości Nowe Sołdany do Grajwa. Technologia wykonania to podbudowa gruntu rodzimego stabilizowanego cementem z nawierzchnią z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Kwota robót budowlanych po przetargu to 1 225 347,99 zł brutto. Inwestycja p.n. „Odkrycie dziedzictwa turystycznego rejonu trockiego i giżyckiego - Mazurski Trakt Rowerowy” współfinansowana jest ze środków Interreg V-A Litwa – Polska. Po raz kolejny z naszym partnerem z Litwy, miastem Troki, pozyskaliśmy dofinansowanie i realizujemy wspólne inwestycje.

5.    Z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie zyskaliśmy dofinansowanie na prowadzenie 27 linii autobusowych w 2021 roku w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej.

6.     Ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. w formie wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w następujących dziedzinach:
I. Zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Kwota przewidziana na realizację ww. zadania w roku 2021 wynosi 17000,00 zł.
II. Zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. Kwota przewidziana na realizację ww. zadania w roku 2021 wynosi 7000,00 zł.
III. Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Kwota przewidziana na realizację ww. zadania w roku 2021 wynosi 20000,00 zł.
IV. Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Kwota przewidziana na rMikołaj w gminieealizację ww. zadania w roku 2021 wynosi 42000,00 zł.
V. Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa. Kwota przewidziana na realizację ww. zadania w roku 2021 wynosi 5000,00 zł.

7.    Gmina Giżycko nie zapomina o potrzebujących. Mikołaj, tradycyjnie jak w każdym roku tak i teraz odwiedził osoby niepełnosprawne w Gminie, którym przekazane zostały paczki. Nad całością czuwał GOKiR pod nadzorem Pani Ewy Sobieskiej Zastępcy Wójta Gminy Giżycko.

8.     Został wyłoniony wykonawca – Poczta Polska S.A. na : „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie odbioru, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych dla potrzeb Urzędu Gminy Giżycko”.
 Materiał wideo z XIX sesji

© 2019 Marek Jasudowicz - Wójt Gminy Giżycko
Facebook