jasudowicz-4-ostrow-1

XLVIII Sesja Rady Gminy Giżycko - p…

Sesja nadzwyczajna Radni podjęli uchwałę o odwołaniu z dniem 29 maja 2022 roku Pani Monikę Dębek ze stanowiska Skarbnika Gminy Giżycko z powodu złożen...

Czytaj więcej

XLVII Sesja Rady Gminy Giżycko - op…

Poprzednia sesja odbyła się 29.03.2022 r. 1.    Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne.  Podpisałem umowę na wymianę  311 sztuk. Oprawy zost...

Czytaj więcej

XLVI Sesja Rady Gminy Giżycko - sol…

1.   DZIAŁANIA – POMOC OSOBOM Z UKRAINY•    Dnia 26 lutego 2022r. na stronie FB Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej została założona zbiórka artykułów ...

Czytaj więcej

XLV Sesja Rady Gminy Giżycko - Radn…

Rada gminy przyjęła stanowisko o Solidarności z narodem Ukraińskim Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Józefa Trąbki sołtysa sołectwa...

Czytaj więcej

XLII Sesja Rady Gminy Giżycko - jed…

Jednogłośnie uchwalono rekordowy pod względem wielkości inwestycji budżet na 2022r. Na inwestycje zaplanowano około 29 000 000,00 złZnaczna część tych...

Czytaj więcej

XLI Sesja Rady Gminy Giżycko - 25.1…

Poprzednia sesja odbyła się 28.10.2021 r. 1. Dofinansowanie dla Gminy Giżycko. Otrzymaliśmy dofinansowanie do projektu pn. „Rozwój infrastruktury rekr...

Czytaj więcej

XL Sesja Rady Gminy Giżycko - cofni…

Poprzednia sesja odbyła się 29.09.2021 r.  Uczestniczyłem w : 1.   V Potrójnej Pętli Mazurskiej – cykl jubileuszowy.2.    Spotkaniu w sprawie ścieżek ...

Czytaj więcej

XXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Gmi…

Poprzednia sesja odbyła się 29.06.2021 r. 1.    30 czerwca zakończył się trwający cztery dni obóz taneczny zorganizowany przez Gminę Giżycko – lidera ...

Czytaj więcej
Polecam strony internetowe:
ugg.pl - oficjalna strona Gminy Giżycko
bip.ugg.pl - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Giżycko
gizycko.e-mapa.net - system informacji przestrzennej Gminy Giżycko
epuap.gov.pl - platforma usług administracji publicznej
gzkbystry.pl - Gminny Zakład Komunalny w Bystrym
e-uggizycko.cyfrowe-mazury.pl - system eUsługi

XXVI sesja Rady Gminy 29.09.2020r. - Otwarcia nowych dróg i kolejne dofinansowania

Wojewoda w Gminie GiżyckoPoprzednia sesja odbyła się 27.08.2020 r.
1.    W Gajewie rozpoczęła się modernizacja ul. Leśnej prowadzącej m. in. do cmentarza komunalnego. Inwestorem jest Gmina Giżycko. Umowę na realizację inwestycji podpisałem jesienią 2019 roku z Prezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. w Gajewie Panią Marianną Jurgo. Łączny koszt wykonania zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gajewo ul. Leśna" to  1 618 520,41 zł. Zadanie finansuje samorząd Gminy Giżycko przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych.

2.     Gmina Giżycko zakupiła 40 szt. laptopów (w komplecie mysz i torba) wraz z  oprogramowaniem dla uczniów z trzech szkół podstawowych z terenu Gminy Giżycko. W celu umożliwienia nauki w modelu zdalnym laptopy od września trafią do 25 uczniów z SP Wilkasy, 11 uczniów z SP Bystry oraz 4 uczniów z SP Upałty.
Komputery zostały zakupione za środki finansowe z projektu „ZDALNA SZKOŁA+”  w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, realizowanego na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr 8451981949 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1.: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach".

3.    W Gutach została uroczyście otwarta nowa droga o nawierzchni z masy bitumicznej. W otwarciu drogi uczestniczyli: Pani Marszałek Jolanta Piotrowska, Wójt Gminy Giżycko Marek Jasudowicz, wykonawca inwestycji Prezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Gajewie Sp. z o.o. Pani Marianna Jurgo, ksiądz Jarosław Wawrzyn, Radni Gminy Giżycko, sołtys Gut i sołtysi sąsiednich sołectw,  pracownicy Urzędu oraz mieszkańcy Gminy Giżycko.
Inwestycja została zrealizowana przy wsparciu finansowym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Gminie Giżycko przyznano kwotę pomocy w wysokości 2 136 528,00 zł na przebudowę dróg w miejscowościach: Guty i Gajewo Aleja Lipowa oraz dróg wewnętrznych w miejscowościach: Kamionki i Sterławki Małe. Wszystkie inwestycje zostały już zrealizowane. Łączny koszt całego przedsięwzięcia to 3 168 954,88 zł.
Zadanie dofinansowane w ramach Programu Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Gajewie, Gmina Giżycko.

Doba4.    Gmina Giżycko, w ramach realizacji zadania pn. „Wspieranie turystyki i kultury w rejonie trockim i giżyckim” z Programu Interreg V-A Litwa – Polska: priorytet 1. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami zakończyła część tego projektu polegającą na adaptacji pomieszczeń w części budynku świetlicy wiejskiej Dobie. W budynku zagospodarowano pomieszczenia do prowadzenia zajęć związanych z funkcją kulturalną i artystyczną. Prace budowlano – remontowe wykonała firma „REMBUD” Ryszard Chodnicki za kwotę 192,6 tys. zł.
Projekt został złożony w partnerstwie, wspólnie z Administracją Samorządu Rejonu Trockiego, Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Wilkasach oraz Pałacem Kultury w Trokach. Liderem tego projektu jest Gmina Giżycko.
W ramach tego projektu trwa również budowa budynku filii biblioteki publicznej ze sceną zewnętrzną w miejscowości Bystry, który wykorzystywany będzie do organizacji różnorodnych imprez kulturalnych i wydarzeń przyciągających turystów i lokalną społeczność.
Całkowita wartość tego projektu wynosi - 912.848,46 Euro, z czego:
- dofinansowanie łącznie (85%) – 775.921,16 Euro
- wkład własny partnerów projektu (15%) – 136.927,29 Euro.

5.    Gmina Giżycko pozyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 - 2020.
W ramach inwestycji powstały dwa Centra Rekreacji Wędkarstwa w miejscowościach Bogacko i Guty wraz z infrastrukturą towarzyszącą - oświetleniem terenu oraz miejscem obsługi rowerzystów wyposażonym w ławkę, stojak rowerowy i kosz do segregacji śmieci. W ramach zadania zostały również doposażone tereny wokół budynków m.in. w urządzenie zabawowe  typu sprężynowiec oraz dwa urządzenia do ćwiczeń – twister i biegacz.
Operacja zakłada wykorzystanie i pielęgnowanie tradycji sektora rybactwa. Nowo wybudowane centra będą powiązane z sektorem rybackim i staną się miejscem różnorodnych spotkań. Propagować będą kulturę i historię związaną z tym sektorem poprzez imprezy, warsztaty, spotkania tematyczne, charakterystyczny wystrój wnętrz oraz historyczne wystawy tematyczne poświęcone tym zagadnieniom.
Jednym, z zadań w ramach projektu jest zakup podłogi interaktywnej - pomocy dydaktycznej dla dzieci pozwalającej na gry i zabawy ruchowe, rozwijające motorykę, koordynację wzrokowo-ruchową, spostrzegawczość i szybkość reakcji.
Koszt całej inwestycji to 194.333,41 zł, z czego dofinansowanie to kwota 59.408,00 zł.

6.    Sypendia WójtaW dniu 10 września br. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach odbyła się uroczystość rozdania Stypendiów Wójta Gminy Giżycko w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów. Oprócz stypendiów naukowych przyznano również po raz kolejny stypendia wybitnym sportowcom oraz stypendia artystyczne za wyjątkowe osiągnięcia. Łącznie w Naszej Gminie wyróżniono 26 stypendystów. Każdy stypendysta otrzymał dyplom, pamiątkową szklaną statuetkę oraz gratyfikację finansową w wysokości 500 zł. Gratulacje i podziękowania za trud wychowawczy tych wspaniałych młodych ludzi otrzymali również z rąk Wójta rodzice w postaci listu gratulacyjnego. Galę, swoją obecnością, zaszczycili również dyrektorzy szkół. Z pewnością należy stwierdzić, że do Naszych Szkół uczęszczają wyjątkowo zdolni uczniowie.

7.    Zdolnych dzieci w Gminie mamy więcej. Dzięki wsparciu Gminy Giżycko13-letnia skrzypaczka wyjechała wraz z rodzicami na Koncert Finałowy do Salzburga i otrzymała I  miejsce na MIĘDZYNARODOWYM   KONKURSIE  GRAND  PRIZE  VIRTUOSO   COMPETITION w Salzburgu. Koncert odbył się 30 sierpnia 2020 roku w Wiener Saal Mozarteum, pięknej sali koncertowej z dużymi tradycjami, do której przyjechali najlepsi młodzi muzycy z  całego świata. Zosia uczy się na skrzypcach w klasie pani Agnieszki Fromm, a akompaniuje jej pan Arkadiusz Krawiel.

8. Lipowa   W piątek 11 września 2020 r. o godz. 11:00 na alei Lipowej w Gajewie symbolicznym przecięciem wstęgi oficjalnie otwarto 900 metrowy wyremontowany odcinek drogi prowadzący do lasu gminnego (zwanego też lasem miejskim). W uroczystości uczestniczyła Pani Marszałek Jolanta Piotrowska, Przewodnicząca i radni gminni z radnymi Gajewa i sołtysem Panem Marianem Ruckim oraz radną Małgorzatą Wiśniewską, Panią Marianną Jurgo Prezes PRD Sp. z o.o. w Gajewie - wykonawcą prac, Prezes GZK Sp. z o.o. Panią Bogusławą Ciborowską oraz pracownikami Urzędu i mieszkańcami Gajewa.
Inwestycja była realizowana przy wsparciu finansowym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Gminie przyznano kwotę pomocy w wysokości 2 136 528,00 zł na przebudowę dróg w miejscowościach: Guty i Gajewo Aleja Lipowa oraz dróg wewnętrznych w miejscowościach: Kamionki i Sterławki Małe. Inwestycje w Kamionkach i Sterławkach Małych zostały zrealizowane w czwartym kwartale 2019 roku. Łączny koszt całego przedsięwzięcia to 3 168 954,88 zł. Sam remont alei Lipowej kosztował 1 167 968 zł, natomiast dotacja z PROW na tę część zadania wyniosła 701 764 zł.

9.    W ramach  Programu zajęć pozalekcyjnych „Nauczycielskie inicjatywy na rzecz uczniów” na rok szkolny 2020/2021 zostało zatwierdzonych 9 wniosków złożonych przez nauczycieli pracujących w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Giżycko. Realizacja zatwierdzonych zajęć pozalekcyjnych przewidziana jest na okres od 1 października do końca roku szkolnego 2020/2021.
Ponadto dla wszystkich nauczycieli szkół podstawowych z terenu Gminy Giżycko w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych oraz przeciwdziałania przemocy na 2020 rok został ogłoszony konkurs na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć teatralnych dla dzieci i młodzieży.
Bogacko
10.    18 września 2020 roku (piątek) o godz. 13:00 w Wilkasach na ul.  Przemysłowej odbyło się uroczyste otwarcie nowych pięciu dróg w Gminie Giżycko, przebudowanych w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali zaproszeni na tę uroczystość goście: Poseł Pan Jerzy Wojciech Małecki, Artur Chojecki wojewoda warmińsko-mazurski, Wykonawcy robót: Prezes PRD Sp. z o.o. w Gajewie Pani Marianna Jurgo, Przedstawiciele firmy STRABAG Sp. z o.o. Pan Marek Sobota, Pan Zbigniew Wnorowski i Pani Magdalena Komosa, Pan Jakub Wołczek - Jakub Budownictwo, radni z przewodniczącą Rady Gminy Giżycko Panią Agnieszką Konc, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej PREFABET Wilkasy Pani Barbara Gruchot,  Prezes GZK Sp. z o.o. Bogusława Ciborowska, przedstawiciele hotelu TAJTY, mieszkańcy, przedsiębiorcy, urzędnicy, strażacy OSP Spytkowo

11.    Z okazji otwarcia Centrum Promocji Wędkarstwa została zorganizowana impreza w której udział wzięli: członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jolanta Piotrowska, władze gminy i radni, obiekt poświęcił proboszcz parafii w Kamionkach ks. Jarosław Wawrzyn. Wielkim powodzeniem cieszyła się degustacja ryb sporządzanych na żywo przez organizatorów, konkursy strzelania z łuku czy poszukiwania metalowych przedmiotów z użyciem detektora przez dzieci, a także współzawodnictwo przygotowane przez strongmanów dla publiczności, m.in. trzymanie "walizek" przez mężczyzn i obciążnika sztangi przez panie. Na scenie wystąpiły Jarzębiny, dzieci z GOKiR Wilkasy i GOK Budry oraz Załoga Dr. Bryga, a do tańca zachęcał uczestników Mazurski Prywaciarz.


Dofinansowania12.    Aż 2️ umowy o dofinansowanie podpisałem z  Panią Marszałek Jolanta Piotrowska - w trosce o Mazury członkiem Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
•    Gmina Giżycko w ramach Konkursu: „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2020 r.” otrzymała dofinansowanie w kwocie 30.000,00 z budżetu Samorządu Województwa na zadanie: „Poprawa warunków organizacji gminnych imprez sportowo-rekreacyjnych w Gminie Giżycko poprzez zakup trybun mobilnych oraz zestawów do gry w ringo”.  W ramach projektu zostaną zakupione modułowe, składane trybuny mobilne oraz 22 zestawy kompaktowe do gry w ringo. Planowana do zakupu trybuna jezdna na 160 miejsc siedzących, ze względu na możliwość szerokiego zastosowania, świetnie sprawdzi się na obiektach sportowych np.: hale, stadiony czy boiska. Planowana wartość zadania to kwota 68324,56 zł.
•    Gmina Giżycko w ramach Konkursu: „ŁĄCZY NAS TURYSTYKA” W 2020 r. otrzymała dotację celową w kwocie 16.800,00 zł na realizację zadań własnych gminy  w zakresie zagospodarowania i modernizacji przestrzeni dla rozwoju turystyki i infrastruktury turystycznej. W ramach projektu pn.  „Zagospodarowanie plaży gminnej w miejscowości Bystry w gminie Giżycko” planuje się budowę pomostu drewnianego na jeziorze Niegocin, przebieralnię oraz zagospodarowanie nadbrzeża. Planowana wartość zadania to kwota  53464,26 zł.

Sulimy13.    Droga powiatowa w Sulimach - Gmina Giżycko - oficjalnie otwarta Zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1736N Kruklanki - Pieczonki - Sulimy w miejscowości Sulimy” zostało zrealizowane przez Powiat Giżycki przy wsparciu finansowym Gminy Giżycko w wysokości 674 971,00 zł.
W Sulimach został przebudowany odcinek drogi powiatowej o długości 1281,94 m.
Zakres robót obejmował: przebudowę skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie typu „mini rondo”, przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, przebudowę oraz wykonanie nowych chodników i zjazdów, wykonanie zatok autobusowych, parkingu, budowę odwodnienia drogi, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie pionowe i poziome oraz zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej i wodociągowej.
Całkowita wartość inwestycji: 2 699 884,67 zł w tym kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych: 1 349 942,33 zł.


Kasia

14.      Sukces sportowy Pani Katarzyna Zubowicz - nasza KAŚKA z Urzędu Gminy Giżycko, została MISTRZEM POLSKI w wyścigu ze startu wspólnego w kategorii kobiet oraz WICEMISTRZEM POLSKI w jeździe indywidualnej na czas w XII Mistrzostwach Polski w Kolarstwie Szosowym Osób Niepełnosprawnych 2020. 

Miejscem zawodów była miejscowość Kielnarowa w Gminie Tyczyn oraz Budy Głogowskie w Gminie Głogów Małopolski, województwo podkarpackie .

Materiał wideo z XXVI sesji

Facebook