gmina5

X sesja Rady Gminy Giżycko - 26.06…

1.    Gorącym tematem ostatniego czasu jest sprawa Lasu Miejskiego w Gajewie . Podjąłem działania w celu zachowania jego funkcji rekreacyjno-wypoczynk...

Czytaj więcej

IX sesja Rady Gminy Giżycko - Radni…

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Giżycko.Przyjęto stanowiska w sprawie rozwoju sieci dróg krajowyc...

Czytaj więcej

VII sesja Rady Gminy Giżycko - poże…

Ostatnia sesja odbyła się 27.03.20191.    Podziękowanie dla Pana Prezesa Andrzeja Ligęzowskiego za wieloletnią pracę na rzecz Gminnego Zakładu Komunal...

Czytaj więcej

VI sesja Rady Gminy Giżycko - wysok…

Ostatnia sesja odbyła się 27.02.2019roku. W minionym okresie zajmowałem się następującymi sprawami.1. Podpisałem umowę z Aresztem Śledczym w Suwałkach...

Czytaj więcej

V sesja Rady Gminy - trwają remonty…

1.    Trwają prace remontowe w trzech świetlicach: w Sołdanach, Spytkowie i Sterławkach Małych. Pomieszczenia zostaną wymalowane, naprawiony dach, wyr...

Czytaj więcej

IV sesja Rady Gminy Giżycko - minut…

Minutą ciszy uczciliśmy pamięć zamordowanego Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza oraz naszego byłego radnego, zmarłego Krzysztofa Amielawskiego.Uczest...

Czytaj więcej

III sesja Rady Gminy Giżycko - jedn…

W 2019 roku nadal będzie funkcjonowała bezpłatna autobusowa komunikacja miejsko-gminna!Radni jednogłośnie uchwalili budżet na rok 2019.Porządek obrad...

Czytaj więcej

II Sesja Rady Gminy Giżycko - dofin…

Uroczysta sesja odbyła się 22.11.2018, a poprzednia 30.10.2018.1.    Wniosek o dofinansowanie pod nazwą „Wspieranie turystyki i kultury w rejonie troc...

Czytaj więcej

Polecam strony internetowe:


ugg.pl - oficjalna strona Gminy Giżycko
bip.ugg.pl - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Giżycko
gizycko.e-mapa.net - system informacji przestrzennej Gminy Giżycko
gizycko.kiedyprzyjedzie.pl  - system informacji o komunikacji autobusowej
epuap.gov.pl - platforma usług administracji publicznej

Gmina Giżycko zostawiła Władzom Miasta część budynku przy al. 1 Maja 14 i oczekuje ... .

Każdy Samorząd w Polsce musi posiadać siedzibę urzędu. Urząd Gminy Giżycko mieści przy ul. Mickiewicza 33, ale właścicielem budynku jest Urząd Miejski.

Na początek trochę historii:

Do 1990 roku Urząd Gminy Giżycko oraz Urząd Miejski Giżycko mieściły się w jednym budynku przy al. 1 Maja 14 w Giżycku, Gmina zajmowała parter, a Miasto użytkowało piętro.

Ponieważ Urzędowi Miejskiemu brakowało pomieszczeń, Gmina Giżycko zamieniła pomieszczenia w budynku przy al. 1 Maja 14 na budynek przy ul. Mickiewicza 33  - po podjęciu uchwały przez Radę Miejską o nieodpłatnym użyczeniu nieruchomości. Osoby pracujące w tamtym czasie potwierdzają istnienie ustnej umowy, iż Gmina Giżycko przejmie ten budynek na własność, w zamian za pomieszczenia przy al. 1 Maja 14.

Z protokołu zdawczo-odbiorczego z 1992r. wynika, że budynek położony przy ul. Mickiewicza 33 wymagał wielu nakładów finansowych, a jego wartość wynosiła 104 592 zł wg kwot po denominacji złotego.

W 2012 roku poprzedni Wójt Pan Andrzej Sieroński wystąpił do Burmistrza Pani Jolanty Piotrowskiej z wnioskiem o przeniesienie na gminę własności nieruchomości zabudowanej ul. Mickiewicza 33, m.in. argumentując, że nakłady na inwestycje w budynku w ostatnich latach przekroczyły kwotę 400 000 zł. Pani Burmistrz odmówiła, proponując Gminie kupno budynku.

W wyniku tej odmowy ówczesny Wójt, złożył wniosek o uchylenie decyzji komunalizacyjnej, na podstawie której Miasto otrzymało przypadający Gminie Giżycko udział w nieruchomości zabudowanej al. 1 Maja 14. Podjęte działania były związane z brakiem woli Miasta do nieodpłatnego przeniesienia praw własności nieruchomości Mickiewicza 33, w zamian za którą Miasto nieodpłatnie otrzymało udział Gminy Giżycko w nieruchomości al. 1 Maja 14. Bezspornym jest fakt, że Urząd Gminy Giżycko do roku 1990 mieścił się na parterze budynku przy al. 1 Maja 14, tym samym z mocy prawa mógł w drodze komunalizacji otrzymać część tej nieruchomości.

W styczniu 2015 roku, wkrótce po wyborach, udałem się do Pana Burmistrza Wojciecha Karola Iwaszkiewicza z propozycją uregulowania własności obu nieruchomości
. Proponowałem, że wycofam wniosek o uchylenie decyzji komunalizacyjnej złożony przez poprzedniego Wójta, abyśmy na drodze porozumienia obu samorządów ustalili własności obu nieruchomości i usankcjonowali obecny stan użytkowania. Pan Burmistrz niestety nie zgodził się na takie rozwiązanie. Stwierdził, że chce, aby najpierw zbadano prawidłowość wydanej decyzji komunalizacyjnej i dopiero potem wrócimy do tematu budynku przy ul. Mickiewicza, czyli wyraził wolę, aby decyzję w sprawie nieruchomości przy al. 1 Maja podjął Minister i Wojewoda.

11 maja 2015 roku Minister Administracji i Cyfryzacji stwierdził nieważność decyzji komunalizacyjnej przyznającej Miastu prawo własności budynku al. 1 Maja 14.
Kolejny raz próbowałem podczas spotkania z Panem Burmistrzem wrócić do tematu uregulowania kwestii siedzib urzędów, ale i tym razem bez powodzenia.
Pan Burmistrz odwołał się od decyzji stwierdzającej nieważność decyzji komunalizacyjnej. 12 stycznia 2016 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji uznał za niezasadne odwołanie Burmistrza.

Wystąpiłem z prośbą do Władz Miasta o wyrażenie zgody na termomodernizację budynku położonego przy ul. Mickiewicza 33. Zbliżał się nabór wniosków i chciałem ubiegać się o 85% dofinansowania na ten cel. Pan Burmistrz nie wyraził zgody.

Pan Burmistrz złożył wniosek do sądu o zasiedzenie budynku przy al. 1 Maja 14, który zajmuje nieodpłatnie i bez żadnej umowy. Dbając o interes Gminy Giżycko włączyłem się do tego postępowania, aby nie pozbawiono nas argumentu do negocjowania przejęcia nieruchomości przy ul. Mickiewicza 33.

22 listopada 2017r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski wydał nową decyzję komunalizacyjną, w której stwierdził nabycie przez Gminę Miejską Giżycko udziału 293/1000, a przez Gminę Giżycko 232/1000 w budynku przy al. 1 Maja 14.
Poprosiłem Pana Burmistrza, żeby nie podejmował pochopnych decyzji. Zawsze podkreślałem, że nie zamierzam zmieniać lokalizacji siedziby Urzędu Gminy i wracać do budynku przy al. 1 Maja 14. Chciałem sprawiedliwie i  polubownie usankcjonować ustne ustalenia z lat 90-tych według obecnego stanu użytkowania.

Decyzja komunalizacyjna nie uprawomocniła się, ponieważ Pan Burmistrz odwołał się do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej.

30 listopada 2017r. roku otrzymałem od Pana Burmistrza pismo w sprawie wypowiedzenia umowy z dnia 31 grudnia 1991r. nieodpłatnego użyczenia budynku przy ul. Mickiewicza 33, z informacją iż Gmina Giżycko może nabyć nieruchomość lub podpisać umowę najmu.

Chciałem niezwłocznie umówić spotkanie z Panem Burmistrzem, ale niestety stwierdził, że w najbliższym okresie nie ma czasu.
W związku z tym zaprosiłem na rozmowę Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Cezarego Piórkowskiego, z którym spotkałem się 4 grudnia 2017r. Poinformowałem go o trudnościach w uregulowaniu własności budynków, prosząc o interwencję u Pana Burmistrza. Pan Przewodniczący zadeklarował, że zaangażuje się w działania zmierzające do rozwiązania problemu. Od tego czasu pisma do Pana Burmistrza kierowałem również do wiadomości Pana Przewodniczącego.

W dniu 6 grudnia 2017r. odwiedziłem Pana Burmistrza w Urzędzie Miejskim
i podjąłem rozmowę w celu znalezienia rozwiązania problemu. Niestety, bez skutku. Ustaliliśmy termin kolejnego spotkania na dzień 13.12.2017 roku w Urzędzie Gminy.

11.12.2017r. otrzymałem e-mailem informację od Pan Burmistrza, iż 13 grudnia nie może się spotkać i ustali nowy termin spotkania po 17 grudnia.

W związku z narastającym problemem, przed jakim stanęły oba samorządy poprosiłem Przewodniczącego Rady Gminy Pana Mirona Misztuka, aby włączył się do negocjacji. Pan Miron Misztuk udał się do Pana Burmistrza oraz Przewodniczącego Rady Miasta i wstępnie ustalił warunki spotkania.

Podsumowując:

Na początku lat 90-tych Gmina Giżycko opuściła budynek przy al. 1 Maja 14 oddając swoje pomieszczenia Urzędowi Miejskiemu. Docelowo, na siedzibę Urzędu Gminy wskazano budynek przy ul. Mickiewicza 33 użyczając Gminie tę nieruchomość nieodpłatnie. Mimo upływu wielu latach nie trudno będzie udowadniać istnienie umowy ustnej o przyrzeczeniu przeniesienia własności nieruchomości na Gminę, ale również logika i elementarne poczucie sprawiedliwości mówi, iż taka zamiana nieruchomości powinna być trwała i przenosić własność na oba samorządy. Jest to jedyne słuszne, logiczne i sprawiedliwe rozwiązanie, które nie generowałoby konfliktów w przyszłości.

Zawsze reagowałem na pisma Pana Burmistrza. We wszystkich odpowiedziach proponowałem szybkie zakończenie sprawy poprzez usankcjonowanie rozwiązań z lat 90, tj. przeniesienie własności budynku przy ul. Mickiewicza 33 na rzecz Gminy Giżycko, a części budynku przy al. 1 Maja - na rzecz Gminy Miejskiej Giżycko.  Władze Miasta nie akceptowały mojej propozycji i permanentnie przysyłały informację, że możemy nabyć nieruchomość lub podpisać umowę najmu bez zaproponowania konkretnych warunków przeniesienia własności nieruchomości oraz warunków umowy najmu. W mojej ocenie  - patrząc na ustalenia z przeszłości – jest to rozwiązanie krzywdzące Gminę Giżycko, która wiele lat temu „poszła na rękę” Urzędowi Miejskiemu i opuściła wspólnie zajmowany budynek. To niesprawiedliwe gdybyśmy musieli płacić za budynek, który otrzymaliśmy w zamian za pozostawione pomieszczenia w nieruchomości al. 1 Maja 14.

Poprzez uruchomienie procedury zasiedzenia budynku przy al.1 Maja i odwołanie się od decyzji komunalizacyjnej Pana Wojewody, Pan Burmistrz może zostać właścicielem obu nieruchomości, tym samym może pozbawić Gminę argumentu do nieodpłatnego przeniesienia własność nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza 33. Wypowiedzenie nieodpłatnej umowy użyczenia, żądanie od Gminy przedstawiania ofert nabycia oraz wcześniejsze odrzucenie możliwości nieodpłatnego nabycia przez Gminę Giżycko nieruchomości potwierdza tę tezę.

Według opinii prawników, pismo Pana Burmistrza o wypowiedzeniu umowy użyczenia budynku Mickiewicza 33 jest bezskuteczne i jako takie nie wywołuje skutków prawnych z uwagi na wcześniejszą deklarację Pana Burmistrza, dającą Gminie Giżycko prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na okres 5 lat oraz wcześniejsze przyczyny oddania nieruchomości w użyczenie, o których wspomniałem powyżej.

Pan Burmistrz, wypowiadając umowę używa argumentu, że wymaga tego interes Miasta i zasady gospodarności – nic podobnego. Obecnie Urząd Miejski użytkuje bezumownie i BEZPŁATNIE budynek przy al. 1 Maja 14, tak więc nie ma podstaw do wypowiadania umowy i zmuszania Gminy Giżycko do ponoszenia kosztów zakupu budynku lub podpisania umowy najmu. Jeden samorząd nie ponosi kosztów użytkowania budynku to i drugi nie powinien.

Zawsze deklarowałem, że nie będzie roszczeń ze strony Gminy o odszkodowania za część budynku przy al. 1 Maja 14, jeżeli tylko Miasto przeniesie na Gminę własność budynku przy ul. Mickiewicza 33 (czyli uregulujemy formalno-prawnie ustalenia sprzed lat).

Uchylenie decyzji komunalizacyjnej, która przyznawała prawo do części nieruchomości przy al. 1 Maja Urzędowi Miejskiemu, nastąpiło w wyniku decyzji Pana Burmistrza, który nie zaakceptował mojej propozycji wycofania wniosku o stwierdzenie jej nieważności oraz polubownego rozwiązania problemu własności nieruchomości.

Brak woli
ze strony Pana Burmistrza do rozwiązania kwestii budynków na drodze porozumienia i kompromisu, bez angażowania instytucji rządowych, spowodował eskalację problemu, uchylenie decyzji komunalizacyjnej, wydanie nowej decyzji komunalizacyjnej, pozbawiającej Urząd Miejski prawa do części budynku przy al. 1 Maja 14 i potrzebę zaangażowania wielu osób. Pan Burmistrz komunikuje się ze mną poprzez pisma. Żeby doszło do spotkania, muszę angażować kolejne osoby: Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczącego Rady Gminy.

Zgoda buduje, a niezgoda rujnuje.

Jeszcze raz podkreślam, że dążę do szybkiego przeniesienia własności nieruchomości na samorządy, zgodnie z obecnym stanem użytkowania. Zgodnie z art.14 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości mogą być przedmiotem zamiany między jednostkami samorządowymi, bez obowiązku dokonywania dopłat, w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości.

Mimo wszystko jestem optymistą i wierzę, że już niedługo będę mógł Państwa poinformować, iż siedziby urzędów mieszczą się w budynkach będących ich własnością i relacje pomiędzy samorządami są bardzo dobre.
© 2019 Marek Jasudowicz - Wójt Gminy Giżycko
Facebook