jasudowicz-4-ostrow-1

XLVIII Sesja Rady Gminy Giżycko - p…

Sesja nadzwyczajna Radni podjęli uchwałę o odwołaniu z dniem 29 maja 2022 roku Pani Monikę Dębek ze stanowiska Skarbnika Gminy Giżycko z powodu złożen...

Czytaj więcej

XLVII Sesja Rady Gminy Giżycko - op…

Poprzednia sesja odbyła się 29.03.2022 r. 1.    Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne.  Podpisałem umowę na wymianę  311 sztuk. Oprawy zost...

Czytaj więcej

XLVI Sesja Rady Gminy Giżycko - sol…

1.   DZIAŁANIA – POMOC OSOBOM Z UKRAINY•    Dnia 26 lutego 2022r. na stronie FB Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej została założona zbiórka artykułów ...

Czytaj więcej

XLV Sesja Rady Gminy Giżycko - Radn…

Rada gminy przyjęła stanowisko o Solidarności z narodem Ukraińskim Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Józefa Trąbki sołtysa sołectwa...

Czytaj więcej

XLII Sesja Rady Gminy Giżycko - jed…

Jednogłośnie uchwalono rekordowy pod względem wielkości inwestycji budżet na 2022r. Na inwestycje zaplanowano około 29 000 000,00 złZnaczna część tych...

Czytaj więcej

XLI Sesja Rady Gminy Giżycko - 25.1…

Poprzednia sesja odbyła się 28.10.2021 r. 1. Dofinansowanie dla Gminy Giżycko. Otrzymaliśmy dofinansowanie do projektu pn. „Rozwój infrastruktury rekr...

Czytaj więcej

XL Sesja Rady Gminy Giżycko - cofni…

Poprzednia sesja odbyła się 29.09.2021 r.  Uczestniczyłem w : 1.   V Potrójnej Pętli Mazurskiej – cykl jubileuszowy.2.    Spotkaniu w sprawie ścieżek ...

Czytaj więcej

XXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Gmi…

Poprzednia sesja odbyła się 29.06.2021 r. 1.    30 czerwca zakończył się trwający cztery dni obóz taneczny zorganizowany przez Gminę Giżycko – lidera ...

Czytaj więcej
Polecam strony internetowe:
ugg.pl - oficjalna strona Gminy Giżycko
bip.ugg.pl - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Giżycko
gizycko.e-mapa.net - system informacji przestrzennej Gminy Giżycko
epuap.gov.pl - platforma usług administracji publicznej
gzkbystry.pl - Gminny Zakład Komunalny w Bystrym
e-uggizycko.cyfrowe-mazury.pl - system eUsługi

XXXIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy - 31.03.2021

XXXIII sesja Rady Gminy GiżyckoSESJA XXXIII    31.03.2021 r.

Ponieważ  była to sesja nadzwyczajna, sprawozdanie z działalności przedstawiam poniżej.

1.      18 lutego 2021 r. w siedzibie W-M SSE podpisałem porozumienie z Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną SA.
Strony zadeklarowały swoją najlepszą wolę i pomoc we wszelkich działaniach każdej ze stron, których celem jest rozwój gospodarczy Warmii i Mazur oraz Gminy Giżycko, w tym udzielanie wsparcia przedsiębiorcom przy realizacji nowych inwestycji.

2.    INWESTYCJA GMINY GIŻYCKO z dofinansowaniem kosztów kwalifikowanych 63,63%
Etap I Spytkowo. Wartość robót budowlanych: 2 272 501,25 zł brutto.
W dniu 24.02.2021r. podpisałem umowę z przedsiębiorcą PHUP „PALWOD” EXPORT- IMPORT Ryszard Pawlukanis ul Suwalska 16, 19-500 Gołdap na realizację zadania pn. „Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Giżycko w miejscowościach: Spytkowo, Wilkaski, Szczybały Giżyckie, Kozin – etap I Spytkowo”.
Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w typie operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W ramach zadania wykonana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz sieć wodociągowa w miejscowości Spytkowo wraz z budową przepompowni ścieków tłoczących z miejscowości Spytkowo do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielony Gaj. Termin realizacji robót budowlanych to 31.10.2021r.

umowa3.      Z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych otrzymaliśmy jednorazowe maski dla mieszkańców Gminy Giżycko. Maski zostały przekazane do punktów dystrybucji na terenie Gminy Giżycko. Każdemu mieszkańcowi przysługują 4 (cztery) sztuki jednorazowej maski.

4.     Dnia 29 stycznia 2021 r. podpisałem umowę o dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Giżycko” w ramach Osi Priorytetowej 4 – Efektywność energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. W ramach zadania wykonana zostanie kompleksowa modernizacja energetyczna polegająca m.in. na impregnacji więźby drewnianej i dociepleniu dachu, wymianie okien, drzwi zewnętrznych, wykonaniu instalacji wentylacji, instalacji sanitarnej i c.o., montażu instalacji fotowoltaicznej, pracach remontowo-naprawczych, systemowej izolacji piwnic, a także robotach wykończeniowych wewnętrznych i elewacji budynku. Z dofinansowania pochodzącego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego udało się pozyskać na ten cel ponad 563 tys. zł. Gmina Giżycko zamierza przystąpić do wykonania przedmiotowej inwestycji już w roku bieżącym, a szacowany koszt zadania to kwota ponad 1 mln zł. Prace budowlane mają zakończyć się w I kwartale przyszłego roku.

5.     Nowy sprzęt dla OSP w Gminie Giżycko - Mieszkańcy Gminy Giżycko wspierają swoich strażaków. Część sołectw w Gminie Giżycko środki z Funduszu Sołeckiego w roku 2020 i 2021 przeznaczyło na zakup sprzętu do Ochotniczych Straży Pożarnych.
W ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono wyposażenie osobiste strażaka: ubrania bojowe specjalne Fire Max 3 - 8 kompletów, ubranie specjalne Rosenbauer 2 częściowe Fire Max SF - 6 kompletów, 2 pary rękawic Rosenbauer Safe Grip 3 oraz sprzęt: motopompę szlamową Honda WT 30X. Na wyposażenie osobiste strażaka mieszkańcy sołectw Gminy Giżycko wsparli swoich druhów w roku 2020 kwotą 20200,00 złotych, a w roku 2021 kwotą 22676,84 zł. Łącznie sołectwa przekazały 42876,84 zł. Cały sprzęt kosztował 55459,59 zł. Gmina do jego kupna dołożyła z budżetu 12582,75 zł.
Na terenie gminy działają dwie ochotnicze straże pożarne: OSP Kamionki i OSP Spytkowo. Straże na wyposażeniu posiadają nowoczesny sprzęt przeciwpożarowy. Do OSP Kamionki i OSP Spytkowo zostały zakupione średnie samochody pożarnicze. OSP Kamionki posiada samochód średni Volvo z roku 2018, natomiast OSP Spytkowo posiada trzy samochody: ciężki, średni i lekki. Ostatnim zakupionym w Spytkowie samochodem jest Scania z roku 2019. Ponadto OSP Spytkowo posiada na swoim wyposażeniu dwie jednostki pływające: ponton Grand i ponton Surf.

OSP6.    Ogłosiłem konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Jagiellończyka w Wilkasach.

7.     Przekazałem do publicznej wiadomości informację w sprawie obowiązku zapobiegania bezdomności zwierząt oraz potencjalnej lokalizacji miejsca budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt na terenie gminy.

8.    SPRZEDAŻ za miesiąc marzec: działka nr 232/6 o powierzchni 0,0709 ha, położoną w m. Upałty o wartości 9 287,73 zł.

9.    Podpisałem umowy na dostawę wyposażenia:
-zadanie II –AGD
-zadanie III- MEBLE I WYPOSAŻENIE
-zadanie IV – GABLOTY I SZYLDY
-zadanie V – WYPOSAŻENIE BIBLIOTECZNE
-zadanie VI -MEBLE NA WYMIAR
w postępowaniu „Wspieranie turystyki i kultury w rejonie trockim i giżyckim - biblioteka w Bystrym w gminie Giżycko – wyposażenie”

Łączna kwota wszystkich zadań: 186 848,07 zł brutto. miesiąc marzec:
działka nr 232/6 o powierzchni 0,0709 ha, położoną w m. Upałty o wartości 9 287,73 zł.

Materiał wideo z XXXIII sesji nadzwyczajnej

Facebook